ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE

2014-09-26 09:09:33 Obwieszczenia

O toczącym się postępowaniu administracyjnym. więcej»

Obwieszczenie

2014-09-18 12:42:03 Obwieszczenia

Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia,
że od decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr 23/14 z dnia 25.08.2014r., znak: IN-III.747.28.2014 o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej dla inwestycji pn.: „Zaprojektowanie i wykonanie pasywnej infrastruktury sieci szerokopasmowej w ramach projektu Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo świętokrzyskie – relacja szkieletowa Staszów - Kazimierza Wielka” na terenie gmin: Stopnica, Solec Zdrój i Nowy Korczyn, wpłynęło odwołanie. więcej»

Zawiadomienie

2014-09-16 14:39:48 Obwieszczenia

O wyborze najkorzystniejszej oferty więcej»

Obwieszczenie

2014-08-29 09:28:24 Obwieszczenia

WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

zawiadamia, że na wniosek Województwa Świętokrzyskiego, działającego przez pełnomocnika,
z dnia 16.06.2014r., znak: 322/I/PK/06/2014,
została wydana decyzja Nr 23/14 z dnia 25.08.2014r., znak: IN-III.747.28.2014 o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej dla inwestycji pn.: „Zaprojektowanie
i wykonanie pasywnej infrastruktury sieci szerokopasmowej w ramach projektu Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo świętokrzyskie więcej»

Zapytanie ofertowe.

2014-08-26 13:59:49 Obwieszczenia

Na wykonanie rozgraniczenia nieruchomości. więcej»

OBWIESZCZENIE

2014-08-20 12:19:57 Obwieszczenia

Obwieszczenie o podjęciu uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany planu przestrzennego zagospodarowania Gminy Solec-Zdrój więcej»

Oferta Realizacji Zadania Publicznego

2014-07-17 13:35:12 Obwieszczenia

OFERTA/OFERTA WSPÓLNA1'


ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ(-YCH)/PODMIOTU (-ÓW), O KTÓRYM (-YCH) MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 r. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536)1), REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO więcej»

Obwieszczenie

2014-07-01 09:18:22 Obwieszczenia

WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI
zawiadamia, że na wniosek Województwa Świętokrzyskiego, działającego przez pełnomocnika,
z dnia 16.06.2014r., znak: 322/I/PK/06/2014,
zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji regionalnej
sieci szerokopasmowej dla inwestycji pn.: „Zaprojektowanie i wykonanie pasywnej
infrastruktury sieci szerokopasmowej w ramach projektu Sieć szerokopasmowa Polski
Wschodniej – województwo świętokrzyskie – relacja szkieletowa Staszów - Kazimierza
Wielka” na terenie gmin: Stopnica, Solec Zdrój i Nowy Korczyn. więcej»

Ogłoszenie

2014-06-12 13:24:29 Obwieszczenia

nformuje się, że dnia 10 czerwca 2014 roku do Urzędu Gminy w Solcu-Zdroju wpłynęła oferta Stowarzyszenia na Rzecz Potrzebujących WIELKI GROSZ działającego przy Domu Pomocy Społecznej w Zborowie o wsparcie finansowe realizacji zadania publicznego pn. IV Piknik Rodzinny „DZIEŃ NIEZAPOMINAJKI”,
który zostanie zorganizowany w dniu 5 lipca 2014 roku. więcej»

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

2014-04-17 10:14:42 Obwieszczenia

Informuję, iż w wyniku zapytania ofertowego na „Demontaż, transport i utylizację płyt azbestowo-cementowych z dachów budynków na terenie gminy Solec-Zdrój oraz transport i utylizację płyt azbestowo-cementowych zdemontowanych wcześniej, uwzględniając w tym koszt przygotowania do transportu” wpłynęło 7 ofert. więcej»