Ogłoszenie

2015-12-30 09:20:46 Obwieszczenia

Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamówienia na świadczenie usług z zakresu publicznego transportu zbiorowego więcej»

Ogłoszenie

2015-12-30 09:11:04 Obwieszczenia

O wyniku otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej polegającego na prowadzeniu Środowiskowego Domu Samopomocy na terenie gminy Solec-Zdrój w 2016 roku. więcej»

Zawiadomienie

2015-12-09 11:27:00 Obwieszczenia

Na podstawie art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego (KPA, t.j. Dz.U. 2013 poz, 267 ze zm.) zawiadamiam, że zostały zebrane dowody w sprawie uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na Rozbudowie systemu wodno-kanalizacyjnego w miejscowościach: Solec-Zdrój, Strażnik, Zagórzany, Chinków, Zagajów i Kolonia Zagajów.
więcej»

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SOLEC-ZDRÓJ

2015-11-26 08:49:08 Obwieszczenia

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany części tekstowej „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Solec-Zdrój, Gmina Solec-Zdrój oraz „Prognozy oddziaływania na środowisko” ustaleń przedmiotowej zmiany. więcej»

OBWIESZCZENIE

2015-11-24 13:30:13 Obwieszczenia

Minister Infrastruktury i Rozwoju zawiadamia, że wydał decyzję z dnia 13 listopada 2015 r., znak: DOIl-l-adk/DOII-III-adk-772-62-1668/14/15, uchylającą w części i w tym zakresie umarzającą postępowanie organu pierwszej instancji, uchylającą w części i orzekającą w tym zakresie co do istoty sprawy, a w pozostałej części utrzymującą w mocy decyzję Wojewody Świętokrzyskiego Nr 23/14 z dnia 25 sierpnia 2014 r., znak: IN-III.747.28.2014, o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej dla inwestycji pn.: „Zaprojektowanie i wykonanie pasywnej infrastruktury sieci szerokopasmowej w ramach projektu Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej - województwo świętokrzyskie - relacja szkieletowa Staszów -Kazimierza Wielkiego" na terenie gmin: Stopnica, Solec Zdrój i Nowy Korczyn.
więcej»

OBWIESZCZENIE-ZAWIADOMIENIE

2015-11-13 11:18:34 Obwieszczenia

„Rozbudowa systemu wodno-kanalizacyjnego w miejscowościach: Solec-Zdrój, Strażnik, Zagórzany, Chinków, Zagajów i Kolonia Zagajów. więcej»

Obwieszczenie

2015-11-03 14:27:00 Obwieszczenia

Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. 2013 poz. 267 tj. ze zm.. KPA) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2013 poz. 1235 ze zm.) informuję, iż pismem z dnia 27.10.2015 (data wpływu 29.10.2015) znak: WOO-11.4240.222.2015.KKJ.l Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Kielcach wezwał organ prowadzący postępowanie do uzupełnienia przedłożonej dokumentacji w sprawie wydania opinii co do obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na: ..Rozbudowie systemu wodno-kanalizacyjnego w miejscowościach: Solec-Zdrój, Strażnik, Zagórzany, Chinków, Zagajów i Kolonia Zagajów. Projekt kanalizacji” o następujące dokumenty:
więcej»

Obwieszczenie

2015-10-28 12:31:23 Obwieszczenia

w sprawie przedsięwzięcia polegającego na: Rozbudowie systemu wodno-kanalizacyjnego w miejscowościach: Solec-Zdrój, Strażnik, Zagórzany, Chinków, Zagajów i Kolonia Zagajów. Projekt wodociągu. więcej»

Zawiadomienie - Obwieszczenie

2015-10-12 12:25:48 Obwieszczenia

Zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na : Rozbudowie systemu wodno-kanalizacyjnego w miejscowościach : Solec-Zdrój, Strażnik, Zagórzany, Chinków, Zagajów i Kolonia Zagajów. Projekt wodociągu. więcej»

Zawiadomienie - Obwieszczenie

2015-10-12 12:01:51 Obwieszczenia

Zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na: Rozbudowie systemu wodno-kanalizacyjnego w miejscowościach : Solec-Zdrój, Strażnik, Zagórzany, Chinków, Zagajów. Projekt kanalizacji więcej»