ZAWIADOMIENIE WÓJTA GMINY SOLEC - ZDRÓJ z dnia 07.10.2015 r.

2015-10-07 13:44:54 Obwieszczenia

o wyłożeniu do wglądu projektu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla gminy Solec - Zdrój.
Na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 ze zm.) i art. 39, 40, 41 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 z późn. zm.) więcej»

Obwieszczenie dot. zmiany MPZP

2015-08-14 14:54:00 Obwieszczenia

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Solec-Zdrój z wyłączeniem sołectwa Solec-Zdrój dotyczącej części obszaru gminy Solec-Zdrój obejmującego miejscowości Świniary, Zielonki, Ludwinów więcej»

OBWIESZCZENIE

2015-08-10 14:45:23 Obwieszczenia

ZAWIADOMIENIE o publicznym losowaniu członków obwodowych komisji ds. referendum
więcej»

Ogłoszenie

2015-07-28 12:25:52 Obwieszczenia

o przeprowadzeniu konsultacji w celu uzyskania opinii w przedmiocie projektu uchwały Rady Gminy w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu współpracy Gminy Solec – Zdrój z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

Czas trwania konsultacji : 28 lipca 2015-19 sierpnia 2015r.
Opinie i uwagi do projektu można zgłaszać pisemnie do pokoju nr 27 w Urzędzie Gminy w Solcu – Zdroju lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres ug@solec-zdroj.pl więcej»

Informacja

2015-07-02 13:27:35 Obwieszczenia

Urząd Gminy w Solcu-Zdroju informuje, że otwarcie ofert „Dowóz i odwóz uczniów do szkół na terenie gminy Solec-Zdrój w roku szkolnym 2015/2016 oraz 2016/2017 wraz z zapewnieniem opieki nad nimi w trakcie przewozu” nastąpi 3 lipca 2015 roku (piątek) o godz 1501 w Urzędzie Gminy w Solcu-Zdroju w pokoju nr 18. więcej»

INFORMACJA O UZYSKANIU DOTACJI NA ZADANIE.

2015-06-29 12:28:20 Obwieszczenia

USUWANIE i UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY SOLEC-ZDRÓJ w 2015 ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach (WFOŚiGW) oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie (NFOŚiGW). więcej»

ZAPYTANIE OFERTOWE O CENĘ

2015-06-24 14:15:05 Obwieszczenia

Dowóz i odwóz uczniów do szkół na terenie gminy Solec-Zdrój w roku szkolnym 2015/2016 oraz 2016/2017 wraz z zapewnieniem opieki nad nimi w trakcie przewozu. więcej»

ZAPYTANIE OFERTOWE

2015-05-22 12:44:17 Obwieszczenia

dla zamówienia publicznego o wartości do 30 000 euro
Usuwanie i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z terenu gminy Solec-Zdrój w 2015 roku. więcej»

Oferta realizacji zadania publicznego

2015-05-20 11:49:58 Obwieszczenia

VIII SOLECKIE IMIENINY JANA I JANINY - ORGANIZACJA IMPREZY SOBÓTKOWEJ. więcej»

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

2015-05-13 12:06:31 Obwieszczenia

więcej»