OBWIESZCZENIE-ZAWIADOMIENIE

2015-11-13 11:18:34 Obwieszczenia

„Rozbudowa systemu wodno-kanalizacyjnego w miejscowościach: Solec-Zdrój, Strażnik, Zagórzany, Chinków, Zagajów i Kolonia Zagajów. więcej»

Obwieszczenie

2015-11-03 14:27:00 Obwieszczenia

Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. 2013 poz. 267 tj. ze zm.. KPA) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2013 poz. 1235 ze zm.) informuję, iż pismem z dnia 27.10.2015 (data wpływu 29.10.2015) znak: WOO-11.4240.222.2015.KKJ.l Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Kielcach wezwał organ prowadzący postępowanie do uzupełnienia przedłożonej dokumentacji w sprawie wydania opinii co do obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na: ..Rozbudowie systemu wodno-kanalizacyjnego w miejscowościach: Solec-Zdrój, Strażnik, Zagórzany, Chinków, Zagajów i Kolonia Zagajów. Projekt kanalizacji” o następujące dokumenty:
więcej»

Obwieszczenie

2015-10-28 12:31:23 Obwieszczenia

w sprawie przedsięwzięcia polegającego na: Rozbudowie systemu wodno-kanalizacyjnego w miejscowościach: Solec-Zdrój, Strażnik, Zagórzany, Chinków, Zagajów i Kolonia Zagajów. Projekt wodociągu. więcej»

Zawiadomienie - Obwieszczenie

2015-10-12 12:25:48 Obwieszczenia

Zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na : Rozbudowie systemu wodno-kanalizacyjnego w miejscowościach : Solec-Zdrój, Strażnik, Zagórzany, Chinków, Zagajów i Kolonia Zagajów. Projekt wodociągu. więcej»

Zawiadomienie - Obwieszczenie

2015-10-12 12:01:51 Obwieszczenia

Zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na: Rozbudowie systemu wodno-kanalizacyjnego w miejscowościach : Solec-Zdrój, Strażnik, Zagórzany, Chinków, Zagajów. Projekt kanalizacji więcej»

ZAWIADOMIENIE WÓJTA GMINY SOLEC - ZDRÓJ z dnia 07.10.2015 r.

2015-10-07 13:44:54 Obwieszczenia

o wyłożeniu do wglądu projektu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla gminy Solec - Zdrój.
Na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 ze zm.) i art. 39, 40, 41 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 z późn. zm.) więcej»

Obwieszczenie dot. zmiany MPZP

2015-08-14 14:54:00 Obwieszczenia

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Solec-Zdrój z wyłączeniem sołectwa Solec-Zdrój dotyczącej części obszaru gminy Solec-Zdrój obejmującego miejscowości Świniary, Zielonki, Ludwinów więcej»

OBWIESZCZENIE

2015-08-10 14:45:23 Obwieszczenia

ZAWIADOMIENIE o publicznym losowaniu członków obwodowych komisji ds. referendum
więcej»

Ogłoszenie

2015-07-28 12:25:52 Obwieszczenia

o przeprowadzeniu konsultacji w celu uzyskania opinii w przedmiocie projektu uchwały Rady Gminy w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu współpracy Gminy Solec – Zdrój z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

Czas trwania konsultacji : 28 lipca 2015-19 sierpnia 2015r.
Opinie i uwagi do projektu można zgłaszać pisemnie do pokoju nr 27 w Urzędzie Gminy w Solcu – Zdroju lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres ug@solec-zdroj.pl więcej»

Informacja

2015-07-02 13:27:35 Obwieszczenia

Urząd Gminy w Solcu-Zdroju informuje, że otwarcie ofert „Dowóz i odwóz uczniów do szkół na terenie gminy Solec-Zdrój w roku szkolnym 2015/2016 oraz 2016/2017 wraz z zapewnieniem opieki nad nimi w trakcie przewozu” nastąpi 3 lipca 2015 roku (piątek) o godz 1501 w Urzędzie Gminy w Solcu-Zdroju w pokoju nr 18. więcej»