Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

2012-05-28 09:00:54 Obwieszczenia

W wyniku zapytania ofertowego na „Demontaż, transport i utylizację płyt azbestowo-cementowych z dachów budynków na terenie gminy Solec-Zdrój oraz transport i utylizację płyt azbestowo-cementowych zdemontowanych wcześniej, uwzględniając w tym koszt przygotowania do transportu tj. pakowania” najkorzystniejszą ofertę złożył:

EKO Busko Zdrój
Paweł Michalski
Mikułowie 261
28-100 Busko-Zdrój
więcej»

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

2012-05-24 10:06:57 Obwieszczenia

Wójt Gminy Solec – Zdrój podaje, że przeznacza do sprzedaży więcej»

ZAWIADOMIENIE-OBWIESZCZENIE

2012-05-21 10:00:05 Obwieszczenia

Urząd Gminy w Solcu Zdroju działając na podstawie art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego (K.p.a., Dz.U. z 2000r. nr 98 poz. 1071 t. jedn. z późn. zm.) zawiadamia, że zostały zebrane dowody w sprawie uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn: Budowa na terenie gmin: Pacanów, Solec-Zdrój i Busko-Zdrój elektrowni wiatrowych o łącznej mocy elektrycznej 96 MW wraz z punktami zasilania (PZ1 - PZ14), sieci kablowej o napięciu 30 kV i 0,4kV oraz placów i dróg dojazdowych. więcej»

ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE

2012-05-15 12:12:55 Obwieszczenia

o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
więcej»

ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE

2012-05-15 12:12:55 Obwieszczenia

o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
więcej»

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

2012-05-11 10:47:28 Obwieszczenia

Wójt Gminy Solec - Zdrój podaje, że przeznacza do sprzedaży więcej»

ZAPYTANIE OFERTOWE

2012-04-27 13:11:43 Obwieszczenia

Na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy – Prawo zamówień publicznych zwracamy się z zapytaniem ofertowym o cenę usług. więcej»

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE

2012-04-10 08:45:41 Obwieszczenia

Urząd Gminy w Solcu Zdroju działając na podstawie art. 38, art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) zawiadamia, że w dniu 04.04.2012r. z wniosku Pani Bożeny Wandy Babiarz została wydana odmowna decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie urządzeń infrastruktury technicznej składających się z następujących obiektów: 1) elektrownie wiatrowe w ilości szt. 2, o łącznej mocy do 1200 kW, wysokość wieży do 78 m, średnicy wirnika do 56 m, 2) fundamenty pod elektrownie wiatrowe 2 szt., 3) linie kablowe średniego napięcia SN zlokalizowanego na działce nr ewid. 122 położonej w miejscowości Sułkowice, gm. Solec Zdrój”. więcej»

ZAWIADOMIENIE-OBWIESZCZENIE

2012-04-10 08:36:09 Obwieszczenia

Urząd Gminy w Solcu Zdroju działając na podstawie art. 61 § 4, art. 49 i 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego (K.p.a., Dz.U. z 2000r. nr 98 poz. 1071 t. jedn. z późn. zm.), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008, nr 199 poz. 1227 z późn. zm.) więcej»

ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE

2012-04-10 08:31:13 Obwieszczenia

Urząd Gminy w Solcu Zdroju działając na podstawie art. 10 § 1 i 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (K.p.a., Dz.U. z 2000r. nr 98 poz. 1071 t. jedn. z późn. zm.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008, nr 199 poz. 1227 z późn. zm.) zawiadamia, że zostały zebrane dowody w sprawie uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn: Budowa na terenie gmin: Pacanów, Solec-Zdrój i Busko-Zdrój elektrowni wiatrowych o łącznej mocy elektrycznej 144 MW wraz z punktami zasilania (PZ1 - PZ14), sieci kablowej o napięciu 30 kV i 0,4kV oraz placów i dróg dojazdowych. więcej»