Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

2014-10-15 14:33:49 Obwieszczenia

Najkorzystniejsza oferta została złożona przez firmę Collect Consulting S.A, ul Rolna 14, 40-555 Katowice więcej»

ZAPYTANIE OFERTOWE

2014-10-08 09:11:59 Obwieszczenia

Zapytanie ofertowe - zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro na wykonanie inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest występujących na terenie gminy Solec-Zdrój. więcej»

ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE

2014-09-26 09:09:33 Obwieszczenia

O toczącym się postępowaniu administracyjnym. więcej»

Obwieszczenie

2014-09-18 12:42:03 Obwieszczenia

Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia,
że od decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr 23/14 z dnia 25.08.2014r., znak: IN-III.747.28.2014 o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej dla inwestycji pn.: „Zaprojektowanie i wykonanie pasywnej infrastruktury sieci szerokopasmowej w ramach projektu Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo świętokrzyskie – relacja szkieletowa Staszów - Kazimierza Wielka” na terenie gmin: Stopnica, Solec Zdrój i Nowy Korczyn, wpłynęło odwołanie. więcej»

Zawiadomienie

2014-09-16 14:39:48 Obwieszczenia

O wyborze najkorzystniejszej oferty więcej»

Obwieszczenie

2014-08-29 09:28:24 Obwieszczenia

WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

zawiadamia, że na wniosek Województwa Świętokrzyskiego, działającego przez pełnomocnika,
z dnia 16.06.2014r., znak: 322/I/PK/06/2014,
została wydana decyzja Nr 23/14 z dnia 25.08.2014r., znak: IN-III.747.28.2014 o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej dla inwestycji pn.: „Zaprojektowanie
i wykonanie pasywnej infrastruktury sieci szerokopasmowej w ramach projektu Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo świętokrzyskie więcej»

Zapytanie ofertowe.

2014-08-26 13:59:49 Obwieszczenia

Na wykonanie rozgraniczenia nieruchomości. więcej»

OBWIESZCZENIE

2014-08-20 12:19:57 Obwieszczenia

Obwieszczenie o podjęciu uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany planu przestrzennego zagospodarowania Gminy Solec-Zdrój więcej»

Oferta Realizacji Zadania Publicznego

2014-07-17 13:35:12 Obwieszczenia

OFERTA/OFERTA WSPÓLNA1'


ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ(-YCH)/PODMIOTU (-ÓW), O KTÓRYM (-YCH) MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 r. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536)1), REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO więcej»

Obwieszczenie

2014-07-01 09:18:22 Obwieszczenia

WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI
zawiadamia, że na wniosek Województwa Świętokrzyskiego, działającego przez pełnomocnika,
z dnia 16.06.2014r., znak: 322/I/PK/06/2014,
zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji regionalnej
sieci szerokopasmowej dla inwestycji pn.: „Zaprojektowanie i wykonanie pasywnej
infrastruktury sieci szerokopasmowej w ramach projektu Sieć szerokopasmowa Polski
Wschodniej – województwo świętokrzyskie – relacja szkieletowa Staszów - Kazimierza
Wielka” na terenie gmin: Stopnica, Solec Zdrój i Nowy Korczyn. więcej»