Obwieszczenie Starosty Buskiego z dnia 19.03.2024r. znak: AB.670.4.1.2024

2024-03-22 12:04:39 Obwieszczenia

dotyczące wszczęcia postępowania w sprawie wniosku Zarządu Powiatu w Busku-Zdroju dotyczącego wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi rowerowej – Zadanie nr 5 Piasek Mały - Baranów Chwalikowka w ramach inwestycji: ochrona bioróżnorodności obszarów cennych przyrodniczo poprzez utworzenie ścieżki rowerowej łączącej gminy uzdrowiskowe Busko-Zdrój i Solec-Zdrój. więcej»

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

2024-03-21 09:25:26 Obwieszczenia

Dotyczy opracowania „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Solec-Zdrój na lata 2024-2028 z perspektywą do roku 2030” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz przeprowadzeniem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko (jeśli będą wymagane). W wyznaczonym terminie wpłynęło 10 ofert. Biorąc pod uwagę cenę oraz udokumentowane doświadczenie jako najkorzystniejsza wybrana została oferta firmy Terra Legis Katarzyna Helińska ul. Kopańskiego 10/10, 71-050 Szczecin i z tą firmą zawarta zostanie umowa. więcej»

Ogłoszenie

2024-03-18 10:46:30 Obwieszczenia

Informuje się, że dnia 07.03.2024 roku do Urzędu Gminy w Solcu-Zdroju wpłynęła oferta Stowarzyszenia „Klub Seniora” w Solcu - Zdroju o wsparcie finansowe realizacji zadania publicznego więcej»

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert

2024-03-15 12:37:13 Obwieszczenia

Wójt Gminy Solec-Zdrój ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie w 2024 roku zadania publicznego w zakresie ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego "Prowadzenie lokalnej izby pamięci Gminy Solec-Zdrój" więcej»

OGŁOSZENIE

2024-03-11 10:03:09 Obwieszczenia

Informuje się, że dnia 07.03.2024 roku do Urzędu Gminy w Solcu-Zdroju wpłynęła oferta Stowarzyszenia „Klub Seniora” w Solcu - Zdroju o wsparcie finansowe realizacji zadania publicznego więcej»

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

2024-03-05 09:05:41 Obwieszczenia

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na wykonanie: „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Solec-Zdrój na lata 2024-2028 z perspektywą do roku 2030” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz przeprowadzeniem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. więcej»

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO W 2024 ROKU

2024-03-04 13:23:48 Obwieszczenia

Wójt Gminy Solec-Zdrój informuje o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na realizację w 2024 zadania publicznego przez organizacje pozarządowe oraz podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na terenie Gminy Solec-Zdrój w zakresie rozwoju sportu na obszarze Gminy Solec-Zdrój. więcej»

Obwieszczenie Starosty Buskiego z dnia 28.02.2024r.

2024-03-04 08:26:27 Obwieszczenia

Obwieszczenie Starosty Buskiego z dnia 28.02.2024r. znak: AB.670.4.9.2023 dotyczące wydania w dniu 28.02.2024r. decyzji znak: AB.670.4.9.2023 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, polegającej na budowie drogi rowerowej – Zadanie nr 3 Piasek Mały w ramach inwestycji: ochrona bioróżnorodności obszarów cennych przyrodniczo poprzez utworzenie ścieżki rowerowej łączącej gminy uzdrowiskowe Busko-Zdrój i Solec-Zdrój. więcej»

OBWIESZCZENIE WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO z dnia 23 lutego 2024 r.

2024-02-28 10:51:57 Obwieszczenia

zmieniające obwieszczenie w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej na terenie województwa świętokrzyskiego w 2024 r. więcej»

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sandomierzu z dnia 23.02.2024r.

2024-02-28 08:09:20 Obwieszczenia

znak: KR.ZUZ.4.4210.133.2023.PA o wydaniu w dniu 20.02.2024 r. postanowienia o sprostowaniu z urzędu oczywistej omyłki pisarskiej w decyzji z dnia 30.11.2023 r. znak: KR.ZUZ.4.4210.133.2023.PA, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego Gminie Busko – Zdrój z siedzibą przy al. Mickiewicza 10, 28-100 Busko-Zdrój.
więcej»