Obwieszczenie

2020-05-21 09:18:50 Obwieszczenia

Obwieszczenie SKO dot. wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Wójta Gminy Solec-Zdrój z dnia 18.02.2013r. znak GPŚ.I.6220.6.2012r. więcej»

Decyzja dot. stacji telefonii komórkowej w Świniarach

2020-05-15 13:26:16 Obwieszczenia

Decyzja Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kielcach w sprawie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko stacji bazowej telefonii komórkowej w miejscowości Świniary więcej»

Obwieszczenie

2020-05-06 11:45:35 Obwieszczenia

OBWIESZCZENIE Państwowe Gospodarstwo Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sandomierzu z dnia 04.05.2020 roku znak: KR.ZUZ.4.421.322.2019.ES dotyczące udzielenia Gminie Solec-Zdrój pozwolenia wodnoprawnego dla zadania pn „Budowa ścieżki rowerowej łączącej gminy uzdrowiskowe Busko Zdrój i Solec-Zdrój” więcej»

Obwieszczenie

2020-05-04 13:43:11 Obwieszczenia

Wójt gminy Solec-Zdrój zawiadamia o zebranym materiale dowodowym w sprawie określenia sposobu zagospodarowania i warunków zabudowy dla inwestycji celu publicznego pn: Budowa odcinka elektroenergetycznej linii średniego i niskiego napięcia wraz z urządzeniami i instalacjami towarzyszącymi gwarantującymi prawidłowe jej funkcjonowanie. więcej»

Obwieszczenie

2020-04-22 09:40:25 Obwieszczenia

Wójt Gminy Solec-Zdrój zawiadamia o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia Lokalizacji Inwestycji Celu Publicznego dla inwestycji pn: budowa stacji bazowej telefonii komórkowej P4 „BUS4432A” wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr. ewid. 541 położonej w miejscowości Świniary, gm. Solec - Zdrój.
więcej»

Obwieszczenie

2020-04-09 14:32:01 Obwieszczenia

Wójt Gminy Solec-Zdrój w ślad za obwieszczeniem z dnia 09.03.2020 po wniesieniu korekty na wniosek inwestora co do zakresu inwestycji dotyczącej LICP, poprzez wykreślenie działki nr 98 i dopisanie działki 153 oraz 99 w obrębie m. Świniary ponownie zawiadamia: więcej»

Zapytanie ofertowe - na wykonanie rozgraniczenia nieruchomości

2020-04-07 11:40:33 Obwieszczenia

więcej»

Dot. dzierżawy działki nr 180 w miejscowości Włosnowice gm. Solec-Zdrój

2020-04-02 14:22:00 Obwieszczenia

więcej»

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

2020-03-27 11:57:09 Obwieszczenia

Wójt Gminy Solec-Zdrój podaje, że przeznacza do sprzedaży. więcej»

Obwieszczenie

2020-03-26 13:30:24 Obwieszczenia

Zadanie pn. "Budowa ścieżki rowerowej łączącej gminy uzdrowiskowe Busko-Zdrój i Solec-Zdrój" więcej»