OGŁOSZENIE

2023-10-09 10:15:25 Obwieszczenia

Informuje się, że dnia 28.09.2023 roku do Urzędu Gminy w Solcu-Zdroju wpłynęła oferta Stowarzyszenia Społeczno – Kulturalnego Solec – Zdrój o wsparcie finansowe realizacji zadania. więcej»

INFORMACJA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO

2023-10-09 09:50:23 Obwieszczenia

więcej»

Obwieszczenie

2023-10-05 09:51:04 Obwieszczenia

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Sandomierzu Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie znak: KR.ZUZ.4.4210.129.2023.PA z dnia 04.10.2023 dotyczące dowiadomienia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego
więcej»

INFORMACJA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO

2023-10-05 09:34:30 Obwieszczenia


Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Sandomierzu Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące rurociągów oraz przewodów w rurach osłonowych tj.: bezwykopowe wykonanie przyłącza kablowego SN w rurze osłonowej pod korytem rzeki Rzoska w km około 4+644 na działkach o nr ewidencyjnych 582, 676/4, 673/14.
więcej»

Zapytanie ofertowe

2023-10-03 13:37:58 Obwieszczenia

dotyczące zamówienia o wartości poniżej 130 tys. złotych netto, do którego nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.) na wykonanie rozgraniczenia nieruchomości. więcej»

OGŁOSZENIE (OBWIESZCZENIE) Wójta Gminy Solec – Zdrój

2023-10-03 13:05:34 Obwieszczenia

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Solec-Zdrój wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. więcej»

OGŁOSZENIE

2023-10-02 13:55:56 Obwieszczenia

Informuje się, że dnia 28.09.2023 roku do Urzędu Gminy w Solcu-Zdroju wpłynęła oferta Stowarzyszenia Społeczno – Kulturalnego Solec – Zdrój o wsparcie finansowe realizacji zadania publicznego więcej»

OGŁOSZENIE

2023-09-29 17:14:39 Obwieszczenia

Informuje się, że dnia 20.09.2023 roku do Urzędu Gminy w Solcu-Zdroju wpłynęła oferta Stowarzyszenia Klub Seniora w Solcu – Zdroju o wsparcie finansowe realizacji zadania publicznego więcej»

Zapytanie ofertowe na rozgraniczenie nieruchomości położonych w miejscowości Magierów gm. Solec - Zdrój

2023-09-27 10:20:58 Obwieszczenia

więcej»

Obwieszczenie

2023-09-25 09:54:24 Obwieszczenia

Obwieszczenia Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sandomierzu znak:
KR.ZUZ.4.4210.133.2023.PA z dnia 22.09.2023r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego.

więcej»