Obwieszczenie

2020-06-26 12:26:06 Obwieszczenia

Obwieszczenie o zebranym materiale dowodowym w sprawie określenia sposobu zagospodarowania i warunków zabudowy dla inwestycji celu publicznego pn: Budowa odcinka elektroenergetycznej linii średniego i niskiego napięcia wraz z urządzeniami i instalacjami towarzyszącymi gwarantującymi prawidłowe jej funkcjonowanie, położone w miejscowości Zielonki i Świniary, gmina Solec–Zdrój.

więcej»

Obwieszczenie/Decyzja

2020-06-23 14:38:45 Obwieszczenia

Obwieszczenie i decyzja odmawiająca ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego nieruchomości o numerze ewidencyjnym 541, położonej w miejscowości Świniary, obręb 0010 Świniary, gmina Solec-Zdrój, dla inwestycji pole-gającej na Budowie stacji bazowej telefonii komórkowej więcej»

Wójt Gminy Solec-Zdrój ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego

2020-06-16 14:00:58 Obwieszczenia

w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy Solec – Zdrój w roku 2020 więcej»

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania

2020-06-16 12:33:19 Obwieszczenia

więcej»

Obwieszczenie

2020-06-04 12:07:10 Obwieszczenia

Obwieszczenie o podjęciu postępowania o wydanie decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego: budowa elektroenergetycznej linii średniego i niskiego napięcia wraz z urządzeniami towarzyszącymi w miejscowościach Świniary i Zielonki więcej»

Obwieszczenie

2020-06-03 11:56:24 Obwieszczenia

Obwieszczenie o zebranym materiale dowodowym w sprawie Lokalizacji Inwestycji Celu Publicznego - stacji telefonii komórkowej w Świniarach więcej»

Informacja z udzielonej pomocy de minimis za 2019 r.

2020-05-29 14:52:43 Obwieszczenia

wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w 2019 roku udzielono pomocy publicznej więcej»

Informacja

2020-05-29 14:34:44 Obwieszczenia

Wykaz osób fizycznych, którym w okresie od dnia 01.01.2019 roku do dnia 31.12.2019 roku udzielono pomocy publicznej w postaci zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. więcej»

Informacja

2020-05-27 10:02:18 Obwieszczenia

Wykaz podatników, którym udzielono pomocy publicznej w okresie od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku więcej»

Informacja

2020-05-27 09:57:13 Obwieszczenia

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500zł, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia. więcej»