Obwieszczenie o odstapieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

2018-08-06 11:02:58 Obwieszczenia

Informacja o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny odziaływania na środowisko dla projektu "Program Rewitalizacji Gminy Solec-Zdrój na lata 2016-2023 - ANEKS nr 1" więcej»

Zapytanie ofertowe

2018-08-03 08:42:29 Obwieszczenia

Dotyczy: zamówienia o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości 30 000 euro. więcej»

Zapytanie ofertowe na dostawę tablic informacyjnych dla projektu „Poszerzenie oferty kulturalnej na terenie gminy Solec-Zdrój skierowanej do mieszkańców, turystów oraz kuracjuszy”

2018-07-31 09:39:52 Obwieszczenia


Zapytanie ofertowe na dostawę tablic informacyjnych dla projektu „Poszerzenie oferty kulturalnej na terenie gminy Solec-Zdrój skierowanej do mieszkańców, turystów oraz kuracjuszy” więcej»

Informacja o rozpoczęciu realizacji projektu partnerskiego pn. „Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego

2018-07-25 10:18:10 Obwieszczenia

Zgodnie z art. 33, ust 4a ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1460), podaje się do publicznej wiadomości, informację o rozpoczęciu realizacji projektu partnerskiego pn. „Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego" (nazwa skrócona „e-Pracownie WŚ").
Głównym celem projektu jest poprawa dostępności do infrastruktury informatycznej w 79 pracowniach komputerowych w szkołach podstawowych biorących udział w projekcie, znajdujących się na obszarach wiejskich o najgorszym dostępie do usług publicznych. Realizacja celu nastąpi poprzez wyposażenie lub doposażenie pracowni komputerowych w szkołach, w nowoczesny sprzęt informatyczny i oprogramowanie systemowe (system operacyjny z oprogramowaniem antywirusowym) oraz pakietami biurowymi.
Realizacja projektu w partnerstwie jest uzasadniona pod względem organizacyjnym i finansowym. Zapewnia jednolitość i kompleksowość przyjętego i rozwiązania, a także efekt skali i synergii. Koszty przygotowania dokumentacji aplikacyjnej dla projektu partnerskiego są niższe w porównaniu do kosztów przygotowywania indywidualnie przez każdego z Partnerów.
Partnerem wiodącym w projekcie, na mocy zawartej Umowy o partnerstwie, jest Województwo Świętokrzyskie. więcej»

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

2018-07-24 09:11:32 Obwieszczenia

Wójt Gminy Solec - Zdrój działając na podstawie art. 28 i 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( tj.Dz.U.2016 poz.2147 ze zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2014 r., poz. 1490. ze zm.) ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości więcej»

Ogłoszenie

2018-07-12 10:50:08 Obwieszczenia

o wyniku postępowania więcej»

Ogłoszenie

2018-07-12 10:43:11 Obwieszczenia

Informuje się, że dnia 04.07.2018 roku do Urzędu Gminy w Solcu-Zdroju wpłynęła oferta Stowarzyszenia Na Rzecz Potrzebujących „Wielki Grosz” o wsparcie finansowe realizacji zadania publicznego więcej»

OBWIESZCZENIE

2018-07-07 15:14:30 Obwieszczenia

o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko więcej»

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego

2018-07-05 11:03:16 Obwieszczenia

więcej»

OGŁOSZENIE

2018-07-05 10:54:28 Obwieszczenia

„VIII Piknik Rodzinny – Dzień Niezapominajki – Zborów 2018” więcej»