Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej

2017-10-16 11:58:51 Obwieszczenia

Wójt Gminy Solec – Zdrój działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 i art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U.2016 poz.2147 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomość stanowiącą własność gminy Solec –Zdrój
więcej»

OGŁOSZENIE

2017-10-11 10:25:34 Obwieszczenia

Informuje się, że dnia 09.10.2017 roku do Urzędu Gminy w Solcu-Zdroju wpłynęła oferta Stowarzyszenia Społeczno – Kulturalnego SOLEC ZDRÓJ o wsparcie finansowe realizacji zadania publicznego. więcej»

ZAPYTANIE OFERTOWE

2017-10-10 10:33:30 Obwieszczenia

Gmina Solec-Zdrój zaprasza do składania ofert cenowych na ustalenie/wskazanie przebiegu części działki stanowiącej drogę gminną, działki o nr ewid. 1.172 położonej w miejscowości Zborów na długości ok 150m wg załącznika graficznego więcej»

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

2017-10-09 12:25:13 Obwieszczenia

Wójt Gminy Solec – Zdrój działając na podstawie art. art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U.2016.2147 z dnia 2016.12.23 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza do sprzedaży w drodze przetargowej następującą nieruchomość stanowiącą własność gminy Solec –Zdrój więcej»

OGŁOSZENIE O II PRZETARGU

2017-10-09 12:16:48 Obwieszczenia

Wójt Gminy Solec - Zdrój działając na podstawie art. 28 i 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( tj.Dz.U.2016 poz.2147 ze zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2014 r., poz. 1490.) ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości. więcej»

OGŁOSZENIE O WYNIKU NABORU PARTNERA - PRZEDSIĘBIORCY Z SEKTORA MŚP DO PROJEKTU pn. „Kompleksowa i wieloaspektowa rewitalizacja miejscowości Solec-Zdrój”

2017-09-27 14:05:17 Obwieszczenia

OGŁOSZENIE O WYNIKU NABORU PARTNERA - PRZEDSIĘBIORCY Z SEKTORA MŚP DO PROJEKTU pn. „Kompleksowa i wieloaspektowa rewitalizacja miejscowości Solec-Zdrój” więcej»

ZAPYTANIE OFERTOWE

2017-09-15 08:11:15 Obwieszczenia

Gmina Solec-Zdrój zaprasza do składania ofert cenowych na ustalenie/wskazanie przebiegu części działki stanowiącej drogę gminną, działki o nr ewid. 91 położonej w miejscowości Zagaje Kikowskie na długości ok 200m wg załącznika graficznego więcej»

Zapytanie ofertowe

2017-09-14 09:37:41 Obwieszczenia

Gmina Solec-Zdrój zaprasza do składania ofert cenowych na podział działki o nr ewid. 44 położonej w obrębie Zagajów, gm. Solec - Zdrój.
więcej»

Zawiadomienie

2017-09-05 11:51:01 Obwieszczenia

Wójta Gminy Solec-Zdrój z dnia 5.09.2017 znak: GK-VI.6220.1.2015.2016.2017 dotyczące możliwości wypowiedzenia się stron przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn: Budowa urządzeń infrastruktury technicznej składających się z następujących obiektów: elektrownie wiatrowe w ilości szt. 2 o łącznej mocy 1200 kW, wysokość wieży pojedynczej do 78 m, średnicy wirnika do 56 m, fundamenty pod elektrownie wiatrowe 2 szt., linie kablowe średniego napięcia SN zlokalizowanego na działce nr ewid. 122 położonej w miejscowości Sułkowice, gm. Solec-Zdrój. więcej»

NABÓR PARTNERA - PRZEDSIĘBIORCY Z SEKTORA MŚP DO PROJEKTU pn. „Kompleksowa i wieloaspektowa rewitalizacja miejscowości Solec-Zdrój”

2017-09-01 11:26:20 Obwieszczenia

OGŁOSZENIE O OTWARTYM NABORZE PARTNERA - PRZEDSIĘBIORCY Z SEKTORA MŚP DO PROJEKTU pn. „Kompleksowa i wieloaspektowa rewitalizacja miejscowości Solec-Zdrój” więcej»