„Opowieści Starego Kufra”

2023-03-30 12:56:29 Obwieszczenia

Informuje się, że dnia 21.03.2023 roku do Urzędu Gminy w Solcu-Zdroju wpłynęła oferta Stowarzyszenia Społeczno – Kulturalnego Solec - Zdrój o wsparcie finansowe realizacji zadania publicznego pn. „Opowieści Starego Kufra”. więcej»

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu

2023-03-29 08:40:33 Obwieszczenia

O ROZSTRZYGNIĘCIU OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO W 2023 ROKU więcej»

OGŁOSZENIE

2023-03-23 08:47:06 Obwieszczenia

Informuje się, że dnia 21.03.2023 roku do Urzędu Gminy w Solcu-Zdroju wpłynęła oferta Stowarzyszenia Społeczno – Kulturalnego Solec - Zdrój o wsparcie finansowe realizacji zadania publicznego pn. „Opowieści Starego Kufra”.

więcej»

OBWIESZCZENIE

2023-03-17 09:27:24 Obwieszczenia

Obwieszczenie informujące o zebranym materiale dowodowym w sprawie określenia sposobu zagospodarowania i warunków zabudowy dla inwestycji celu publicznego więcej»

OBWIESZCZENIE

2023-03-09 12:38:32 Obwieszczenia

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu dokumentu Prognoza Oddziaływania na Środowisko Strategii Obszaru Strategicznej Interwencji Świętokrzyskie Uzdrowiska na lata 2022–2027

więcej»

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO W 2023 ROKU

2023-03-06 12:29:40 Obwieszczenia

Wójt Gminy Solec-Zdrój informuje o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na realizację w 2023 zadania publicznego przez organizacje pozarządowe oraz podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r., poz. 1327 ze zm.) na terenie Gminy Solec-Zdrój w zakresie rozwoju sportu na obszarze Gminy Solec-Zdrój. więcej»

OGŁOSZENIE

2023-03-03 12:06:50 Obwieszczenia

Wójt Gminy Solec-Zdrój ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy Solec – Zdrój w roku 2023
więcej»

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia Lokalizacji Inwestycji Celu Publicznego dla inwestycji

2023-02-23 13:13:51 Obwieszczenia

Budowa odcinka linii kablowej oświetlenia drogowego o łącznej długości ok. 305,0 m wraz z urządzeniami towarzyszącymi gwarantującymi prawidłowe jej funkcjonowanie, w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa BRD na przejściach dla pieszych w ciągu DK73 na terenie rejonu Busko-Zdrój i Jędrzejów w woj. świętokrzyskim z podziałem na 5 części

obejmująca działki o numerach ewidencyjnych 88/11, 88/6, 88/5, 88/7, 88/15, 88/18, 88/16, 88/14, 76, 143, 89, 57, 142, 74 oraz 88/17 położone w miejscowości Zielonki, obręb 0018 Zielonki, gmina Solec–Zdrój. więcej»

ZAPYTANIE OFERTOWE

2023-02-13 13:54:44 Obwieszczenia

Gmina Solec-Zdrój zaprasza do składania ofert cenowych na poniżej opisany przedmiot zamówienia więcej»

Ogłoszenie

2023-02-07 13:30:19 Obwieszczenia

Wójt Gminy Solec-Zdrój ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2023 roku niżej wymienionego zadania publicznego. więcej»