OBWIESZCZENIE

2014-08-20 12:19:57 Obwieszczenia

Obwieszczenie o podjęciu uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany planu przestrzennego zagospodarowania Gminy Solec-Zdrój więcej»

Oferta Realizacji Zadania Publicznego

2014-07-17 13:35:12 Obwieszczenia

OFERTA/OFERTA WSPÓLNA1'


ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ(-YCH)/PODMIOTU (-ÓW), O KTÓRYM (-YCH) MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 r. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536)1), REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO więcej»

Obwieszczenie

2014-07-01 09:18:22 Obwieszczenia

WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI
zawiadamia, że na wniosek Województwa Świętokrzyskiego, działającego przez pełnomocnika,
z dnia 16.06.2014r., znak: 322/I/PK/06/2014,
zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji regionalnej
sieci szerokopasmowej dla inwestycji pn.: „Zaprojektowanie i wykonanie pasywnej
infrastruktury sieci szerokopasmowej w ramach projektu Sieć szerokopasmowa Polski
Wschodniej – województwo świętokrzyskie – relacja szkieletowa Staszów - Kazimierza
Wielka” na terenie gmin: Stopnica, Solec Zdrój i Nowy Korczyn. więcej»

Ogłoszenie

2014-06-12 13:24:29 Obwieszczenia

nformuje się, że dnia 10 czerwca 2014 roku do Urzędu Gminy w Solcu-Zdroju wpłynęła oferta Stowarzyszenia na Rzecz Potrzebujących WIELKI GROSZ działającego przy Domu Pomocy Społecznej w Zborowie o wsparcie finansowe realizacji zadania publicznego pn. IV Piknik Rodzinny „DZIEŃ NIEZAPOMINAJKI”,
który zostanie zorganizowany w dniu 5 lipca 2014 roku. więcej»

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

2014-04-17 10:14:42 Obwieszczenia

Informuję, iż w wyniku zapytania ofertowego na „Demontaż, transport i utylizację płyt azbestowo-cementowych z dachów budynków na terenie gminy Solec-Zdrój oraz transport i utylizację płyt azbestowo-cementowych zdemontowanych wcześniej, uwzględniając w tym koszt przygotowania do transportu” wpłynęło 7 ofert. więcej»

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

2014-03-27 14:56:28 Obwieszczenia

Wójt Gminy Solec – Zdrój podaje, że przeznacza do sprzedaży. więcej»

Ołoszenie

2014-03-24 09:46:59 Obwieszczenia

Informuje się, że dnia 19 marca 2014 roku do Urzędu Gminy w Solcu-Zdroju wpłynęła oferta Stowarzyszenia na Rzecz Potrzebujących WIELKI GROSZ działającego przy Domu Pomocy Społecznej w Zborowie o wsparcie finansowe realizacji zadania publicznego pn. „V Sobótkowe Spotkanie Integracyjne Nad Zalewem Zborów - Solec 2014"

więcej»

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

2014-03-06 13:24:42 Obwieszczenia

Wójt Gminy Solec – Zdrój podaje, że przeznacza do sprzedaży. więcej»

OBWIESZCZENIE

2014-01-30 10:11:43 Obwieszczenia

Stosownie do art. 74 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008r - o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z p. zm) w związku z art. 49 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. Nr z 2000 r. Nr 98, poz.1071 z p. zm.) więcej»

ZAWIADOMIENIE

2014-01-22 11:57:57 Obwieszczenia

"Budowa wodociągu magistralnego łączącego miejscowości Kików i Piasek Mały w gminie Solec-Zdrój" więcej»