Ogłoszenie

2010-01-25 13:37:42 Obwieszczenia

Gmina prowadzi badania sondażowe co do ceny za zaprojektowanie, wykonanie
map turystycznych umieszczonych na tablicach
– dla obszaru Gminy Solec – Zdrój i Gminy Pacanów.
więcej»

OBWIESZCZENIE

2010-01-19 12:19:25 Obwieszczenia

O przystąpieniu do opracowania „Prognozy oddziaływania na środowisko”

więcej»

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

2010-01-18 13:53:43 Obwieszczenia

Wójt Gminy Solec – Zdrój podaje, że przeznacza do sprzedaży: więcej»

OBWIESZCZENIE

2009-12-15 10:50:10 Obwieszczenia

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska wraz z Planem Gospodarki Odpadami dla gmin wspólnie realizujących przedsięwzięcie pn.: „Kompleksowy system gospodarki odpadami komunalnymi w Rzędowie gm. Tuczępy”, obejmującego zadania gminnego programu ochrony środowiska i planu gospodarki odpadami dla każdej z gmin wraz z prognozami oddziaływania na środowisko. więcej»

Protokół

2009-11-30 09:23:51 Obwieszczenia

Z przeprowadzonej dyskusji publicznej nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego” gminy Solec-Zdrój”, uchwalonego Uchwałą Nr II/10/02 Rady Gminy w Solcu-Zdroju z dnia 10 grudnia 2002r.
więcej»

ogłoszenie

2009-10-15 10:14:55 Obwieszczenia

Gmina Solec-Zdrój prowadzi badania sondażowe co do ceny za zorganizowanie konferencji w ramach promocji zadania pn. Rozbudowa i przebudowa systemu wodno-kanalizacyjnego Gminy Solec – Zdrój i Pacanów. więcej»

Ogłoszenie

2009-10-09 12:19:49 Obwieszczenia

Gmina prowadzi badania sondażowe co do ceny za wykonanie i montaż tablic informacyjnych oraz tablic pamiątkowych dla inwestycji pn. Rozbudowa i przebudowa systemu wodno-kanalizacyjnego Gminy Solec – Zdrój i Pacanów więcej»

INFORMACJA

2009-09-23 14:06:22 Obwieszczenia

Informacja o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie więcej»

OBWIESZCZENIE

2009-09-23 14:02:52 Obwieszczenia

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego” Gminy Solec-Zdrój.

więcej»

Ogłoszenie

2009-09-16 08:01:44 Obwieszczenia

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży więcej»