ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE

2010-03-22 14:24:18 Obwieszczenia

o wydaniu postanowienia określającego obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

więcej»

OBWIESZCZENIE

2010-03-04 08:31:34 Obwieszczenia

W sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającą na przebudowie i rozbudowie drogi gminnej 1564069 Piestrzec ,,ZARZECZE” więcej»

OBWIESZCZENIE

2010-03-03 10:00:26 Obwieszczenia

O wyłożeniu do publicznego wglądu projektów zmiany nr 1 i 2 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Solec-Zdrój oraz projektu zmiany nr 1 pozostałej części gminy Solec-Zdrój, wraz z prognozami oddziaływania na środowisko. więcej»

POSTANOWIENIE

2010-02-11 09:29:23 Obwieszczenia

Komorniik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Busku-Zdroju Sławmoir Majcher w sprawie egzekucyjnej należności pieniężnych prowadzonej z wniosku wierzyciela... więcej»

Konferencja dotycząca legalności zatrudnienia pracowników w Gospodarstwach rolnych

2010-02-08 12:51:14 Obwieszczenia

STAROSTA BUSKI
OKRĘGOWY INSPEKTOR PRACY W KIELCACH
WÓJT GMINY SOLEC-ZDRÓJ
ZAPRASZAJĄ
wszystkich zainteresowanych na spotkanie, które odbędzie się w dniu 3.III.2010 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Solcu - Zdroju
Tematem spotkania będą kwestie legalności zatrudniania przy pracach rolnych, możliwości organizacji staży i zatrudniania pracowników w gospodarstwach rolnych, a w szczególności przy pracach sezonowych i działalności pozarolniczej.
więcej»

Ogłoszenie

2010-01-25 13:37:42 Obwieszczenia

Gmina prowadzi badania sondażowe co do ceny za zaprojektowanie, wykonanie
map turystycznych umieszczonych na tablicach
– dla obszaru Gminy Solec – Zdrój i Gminy Pacanów.
więcej»

OBWIESZCZENIE

2010-01-19 12:19:25 Obwieszczenia

O przystąpieniu do opracowania „Prognozy oddziaływania na środowisko”

więcej»

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

2010-01-18 13:53:43 Obwieszczenia

Wójt Gminy Solec – Zdrój podaje, że przeznacza do sprzedaży: więcej»

OBWIESZCZENIE

2009-12-15 10:50:10 Obwieszczenia

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska wraz z Planem Gospodarki Odpadami dla gmin wspólnie realizujących przedsięwzięcie pn.: „Kompleksowy system gospodarki odpadami komunalnymi w Rzędowie gm. Tuczępy”, obejmującego zadania gminnego programu ochrony środowiska i planu gospodarki odpadami dla każdej z gmin wraz z prognozami oddziaływania na środowisko. więcej»

Protokół

2009-11-30 09:23:51 Obwieszczenia

Z przeprowadzonej dyskusji publicznej nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego” gminy Solec-Zdrój”, uchwalonego Uchwałą Nr II/10/02 Rady Gminy w Solcu-Zdroju z dnia 10 grudnia 2002r.
więcej»