Rok 2018Do druku
Wersja archiwalna z dnia 2018-06-05 17:14:35

1. Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach z dnia 27.12.2017 roku znak: SKO-OŚ-60/3522/197/2017 dotyczące wydanej przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Kielcach decyzji o utrzymaniu w mocy decyzji Wójta Gminy Solec-Zdrój z dnia 28.09.2017 roku znak: GK-VI.6220.1.2015.2016.2017 o odmowie ustalenia środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia pn. Budowa urządzeń infrastruktury technicznej składających się z następujących obiektów: 1) elektrownie wiatrowe w ilości szt. 2, o łącznej mocy do 1200 kW, wysokość wieży do 78 m, średnicy wirnika do 56 m, 2) fundamenty pod elektrownie wiatrowe 2 szt., 3) linie kablowe średniego napięcia SN zlokalizowanego na działce nr ewid. 122 położonej w miejscowości Sułkowice, gm. Solec-Zdrój.

2.  Z A W I A D O M I E N I E - O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Solec-Zdrój z dnia 22.01.2018 znak: GK-VI.6220.4.2017.2018 o wydaniu postanowienia stwierdzającego brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu kopaliny za pomocą otworów wiertniczych DAR NATURY i DAR NATURY 2 na działkach nr ewid. 1012 i 1089 w miejscowości Piestrzec do celów rozlewniczych i kąpielowych.


3.  Zawiadomienie-obwieszczenie Wójta Gminy Solec-Zdrój z dnia 1.02.2018 znak: OŚ.6220.4.2017.2018 o wystąpieniu organu prowadzącego postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji planowanego przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu kopaliny za pomocą otworów wiertniczych DAR NATURY i DAR NATURY 2 na działkach nr ewid. 1012 i 1089 w miejscowości Piestrzec do celów rozlewniczych i kąpielowych do Zarządu Zlewni Wisły sandomierskiej z siedzibą w Sandomierzu o wyrażenie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko ww. przedsięwzięcia.


4.  Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach z dnia 26.02.2018 roku znak: SKO-OŚ-60/435/32/2018 o przekazaniu do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach skargi na decyzję Kolegium z dnia 28.09.2017 znak: SKO.OŚ-60/3522/197/2017, którą Kolegium utrzymało w mocy decyzję Wójta Gminy Solec-Zdrój roku orzekającą o odmowie ustalenia środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia pn. Budowa urządzeń infrastruktury technicznej składających się z następujących obiektów: 1) elektrownie wiatrowe w ilości szt. 2, o łącznej mocy do 1200 kW, wysokość wieży do 78 m, średnicy wirnika do 56 m, 2) fundamenty pod elektrownie wiatrowe 2 szt., 3) linie kablowe średniego napięcia SN zlokalizowanego na działce nr ewid. 122 położonej w miejscowości Sułkowice, gm. Solec-Zdrój.

 

5.  OGŁOSZENIE / OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SOLEC-ZDRÓJ - o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Solec-Zdrój z wyłączeniem sołectwa Solec Zdrój”

 

Załączniki :

1. Projekt uchwały

2. Załącznik nr 1 do uchwały

3. Prognoza oddziaływania na środowisko

4. Prognoza oddziaływania na środowisko - rysunek

 

6.  Zawiadomienie - obwieszczenie Wójta Gminy Solec-Zdrój z dnia 23.03.2018 roku znak: OŚ.6220.4.2017.2018 o przedłużeniu terminu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji planowanego przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu kopaliny za pomocą otworów wiertniczych DAR NATURY i DAR NATURY 2 na działkach nr ewid. 1012 i 1089 w miejscowości Piestrzec do celów rozlewniczych i kąpielowych.

7.  Zawiadomienie - obwieszczenie Wójta Gminy Solec-Zdrój z dnia 08.05.2018 znak: OŚ.6220.4.2017.2018o zgromadzeniu materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji planowanego przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu kopaliny za pomocą otworów wiertniczych DAR NATURY i DAR NATURY 2 na działkach nr ewid. 1012 i 1089 w miejscowości Piestrzec do celów rozlewniczych i kąpielowych.Powrót