2019

Wersja do druku

 

Uchwała Nr V/23/2019

w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Solec-Zdrój w 2019 roku”

Uchwała Nr V/24/2019

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Solec-Zdrój na lata 2019-2032.

Uchwała Nr V/25/2019

w sprawie zmiany budżetu Gminy Solec-Zdrój na 2019 rok.

Uchwała Nr VI/26/2019

w sprawie powołania Rady Programowej przy Gminnym Centrum Kultury w Solcu-Zdroju

Uchwała Nr VI/27/2019

zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego w Zborowie

Uchwała Nr VI/28/2019

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz publicznych innych formach wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Solec-Zdrój

Uchwała Nr VI/29/2019

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli pełniących funkcje kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych

Uchwała Nr VI/30/2019

w sprawie zmiany tekstu jednolitego Statutu Gminy Solec-Zdrój

Uchwała Nr VI/31/2019

w sprawie uchwalenia statutu Uzdrowiska Solec-Zdrój

Uchwała Nr VI/32/2019

zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych w Gminie Solec – Zdrój

Uchwała Nr VI/33/2019

w sprawie zmiany budżetu Gminy Solec-Zdrój na 2019 rok

Uchwała Nr VII/34/2019

zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, ustanowienia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso

Uchwała nr VIII/35/2019

w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Solec-Zdrój oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od 1 września 2019 roku.

Uchwała Nr VIII/36/2019

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Solec-Zdrój na lata 2019-2032

Uchwała Nr VIII/37/2019

w sprawie zmiany budżetu Gminy Solec-Zdrój na rok 2019.

Uchwała Nr IX/38/2019

w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Solec-Zdrój wotum zaufania

Uchwała Nr IX/39/2019

w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Solec-Zdrój z tytułu wykonania budżetu Gminy za 2018 rok

Uchwała Nr IX/40/2019

w sprawie zmiany uchwały Nr IV/18/2018 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 28 grudnia 2018 r w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania w Gminie Solec-Zdrój ,,Posiłek w szkole i w domu ”na lata 2019-2023

Uchwała Nr IX/41/2019

w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, ustanowienia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso

Uchwała Nr IX/42/2019

w sprawie udzielenia dotacji celowej na prace konserwatorskie i restauratorskie zabytkowego kościoła w Świniarach

Uchwała Nr IX/43/2019

zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia statutów sołectw Gminy Solec-Zdrój

Uchwała Nr IX/44/2019

w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności dotychczasowego Samorządowego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Solcu-Zdroju

Uchwała Nr IX/45/2019

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Solec-Zdrój na lata 2019 - 2032

Uchwała Nr IX/46/2019

w sprawie zmiany budżetu Gminy Solec-Zdrój na 2019 rok

Uchwała Nr IX/47/2019

zmieniająca uchwałę w sprawie diet dla radnych Rady Gminy Solec-Zdrój oraz sołtysów

Uchwała Nr IX/48/2019

w sprawie ustalenia wstępnej lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych na terenie gminy Solec – Zdrój

Uchwała Nr IX/49/2019

w sprawie przekazania skargi

Uchwała Nr X/50/2019

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Solec-Zdrój z wyłączeniem sołectwa Solec-Zdrój.

Uchwała Nr X/51/2019

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Solec-Zdrój na lata 2019 - 2032

Uchwała Nr X/52/2019

w sprawie zmiany budżetu Gminy Solec-Zdrój na 2019 rok

Uchwała Nr XI/53/2019

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych w Gminie Solec-Zdrój, warunków i zasad korzystania z tych przystanków oraz ustalenia stawki opłat za korzystanie z nich

Uchwała Nr XI/54/2019

w sprawie uchwalenia Regulaminu Obywatelskiej Inicjatywy Uchwałodawczej w Gminie Solec-Zdrój

Uchwała Nr XI/55/2019

w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty

Uchwała Nr XI/56/2019

w sprawie zawarcia porozumienia o wspólnym przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup energii elektrycznej w ramach Grupy Zakupowej Energii Elektrycznej

Uchwała Nr XI/57/2019

w sprawie zmiany budżetu Gminy Solec-Zdrój na 2019 rok

Uchwała Nr XII/58/2019

w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Solec-Zdrój

Uchwała Nr XII/59/2019

w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia, mieszkaniach chronionych, schroniskach dla osób bezdomnych oraz schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi udzielających schronienia osobom tego pozbawionym w tym osobom bezdomnym, które ostatnie miejsce zameldowania posiadały na terenie gminy Solec-Zdrój

Uchwała Nr XII/60/2019

w sprawie o zapewnieniu uruchomienia linii autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na terenie gminy Solec-Zdrój w ramach „Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej”

Uchwała Nr XII/61/2019

w sprawie zabezpieczenia środków finansowych jako wkładu własnego na realizację przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w ramach „ Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej ”

Uchwała Nr XII/62/2019

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Solec-Zdrój na lata 2019-2032

Uchwała Nr XII/63/2019

w sprawie zmiany budżetu Gminy Solec-Zdrój na 2019 rok

Uchwała Nr XIII/64/2019

w sprawie opłaty uzdrowiskowej, określenia inkasentów, wysokości stawek opłaty uzdrowiskowej oraz zasad jej poboru na obszarze uzdrowiska Solec-Zdrój.

Uchwała Nr XIII/65/2019

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2020 rok.

Uchwała Nr XIII/66/2019

w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości.

Uchwała Nr XIII/67/2019

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla obliczenia wysokości podatku rolnego na 2020 rok.

Uchwała Nr XIII/68/2019

w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i opłat stanowiących dochody budżetu Gminy Solec-Zdrój instrumentem płatniczym.

Uchwała Nr XIII/69/2019

w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/13/2018 Rady Gminy Solec – Zdrój z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok w Gminie Solec – Zdrój”

Uchwała Nr XIII/70/2019

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Solec-Zdrój na lata 2019-2032

Uchwała Nr XIII/71/2019

w sprawie zmiany budżetu Gminy Solec-Zdrój na 2019 rok.

Uchwała Nr XIII/72/2019

w sprawie przyjęcia statutów sołectw Gminy Solec-Zdrój.

Uchwała Nr XIII/73/2019

w sprawie uzgodnienia odstępstw od zakazów dla użytku ekologicznego

Uchwała Nr XIII/74/2019

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie Gminy Solec-Zdrój

Uchwała Nr XIII/75/2019

w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Solec-Zdrój.

Uchwała Nr XIII/76/2019

w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Solec-Zdrój w 2019 roku”

Uchwała Nr XIII/77/2019

w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej pn. "Program rehabilitacji leczniczej mieszkańców Gminy Solec-Zdrój na lata 2020 – 2021"

Uchwała Nr XIV/78/2019

w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 rok w Gminie Solec-Zdrój”.

Uchwała Nr XIV/79/2019

w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Solec – Zdrój

Uchwała Nr XIV/80/2019

w sprawie ustalenia wstępnej lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych na terenie gminy Solec – Zdrój

Uchwała Nr XIV/81/2019

w sprawie zasad i trybu korzystania z obiektów i pomieszczeń w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Solec-Zdrój, sposobu ustalania opłat za korzystanie z nich oraz powierzenia Wójtowi Gminy Solec-Zdrój uprawnienia o stanowieniu ich wysokości

Uchwała Nr XIV/82/2019

w sprawie określenia średniej ceny jednostek paliwa w Gminie Solec-Zdrój na rok szkolny 2019/2020

Uchwała Nr XIV/83/2019

w sprawie: o zapewnieniu uruchomienia linii autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na terenie gminy Solec-Zdrój w ramach „Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej”

Uchwała Nr XIV/84/2019

w sprawie: zabezpieczenia środków finansowych jako wkładu własnego na realizację przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w ramach „Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej”

Uchwała Nr XIV/85/2019

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Solec-Zdrój na lata 2019-2032.

Uchwała Nr XIV/86/2019

w sprawie zmiany budżetu Gminy Solec-Zdrój na 2019 rok

Uchwała Nr XIV/87/2019

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Solec-Zdrój na lata 2020-2032

Uchwała Nr XIV/88/2019

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Solec-Zdrój na 2020 rok


Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 143761

Wprowadził(a) do systemu: Łukasz Kobos, data: 2019-02-15 06:41:36
Opublikował(a): Łukasz Kobos, data publikacji: 2019-02-15 06:42:15
Ostatnia zmiana: Łukasz Kobos, data: 2024-02-05 08:44:25
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony