Zawiadomienia o terminach sesji

Wersja do druku

                Informuję, że na dzień 24 czerwca 2022r. na godz. 8:00 zwołuję XXXVIII Sesję Rady Gminy Solec-Zdrój. Posiedzenie odbędzie się w Gminnym Centrum Kultury.

 

 

Porządek posiedzenia:

 

1. Otwarcie XXXVIII Sesji Rady Gminy Solec-Zdrój.

2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

3. Przyjęcie porządku XXXVIII Sesji Rady Gminy Solec-Zdrój.

4. Przyjęcie Protokołu z XXXVII Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Solec-Zdrój.

5. Złożenie do Przewodniczącego Rady Gminy pisemnych interpelacji i zapytań radnych.

6. Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie między sesjami.

7. Sprawozdanie z realizacji „Wieloletniego programu współpracy Gminy Solec-Zdrój
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2021-2024” w 2021 roku.

8. Debata nad Raportem o stanie Gminy Solec-Zdrój.

9.  Podjęcie uchwał:

a) uchwała w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Solec-Zdrój wotum zaufania;

b) uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Solec-Zdrój z tytułu wykonania budżetu Gminy za 2021 rok;

c) uchwała w sprawie przyjęcia regulaminu dotyczącego zasad i trybu korzystania z obiektów

i urządzeń użyteczności publicznej – gminnych placów rekreacyjnych zlokalizowanych na terenie Gminy Solec - Zdrój;

d) uchwała w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaka ratownika Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu Gminy Solec-Zdrój;

e) uchwała w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania z toalet publicznych zlokalizowanych na terenie Gminy Solec-Zdrój;

f) uchwała w sprawie bonifikat od opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności nieruchomości;

g) uchwała w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli pełniących funkcje kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela;

h) uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego
w Zborowie;

i) uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Solec-Zdrój;

j) uchwała w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Solec-Zdrój na rok szkolny 2022/2023;

k) uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Solec-Zdrój na lata 2022 – 2032;

l) uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2022 rok.

10. Wolne wnioski i zapytania.

11. Zakończenie obrad.

 

TRANSMISJĘ SESJI RADY GMINY MOŻNA ŚLEDZIĆ NA ŻYWO W DZIEŃ PROWADZENIA OBRAD.                                        

 

 

 

Przewodniczący Rady

Paweł Patrzałek


Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 1276

Wprowadził(a) do systemu: Łukasz Kobos, data: 2019-11-20 13:35:04
Opublikował(a): Łukasz Kobos, data publikacji: 2019-11-20 13:36:22
Ostatnia zmiana: Łukasz Kobos, data: 2022-06-21 08:13:07
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony