Zawiadomienia o terminach sesjiDo druku
Wersja archiwalna z dnia 2020-10-26 13:00:59

                Informuję, że na dzień 25 września 2020r. na godz. 8ºº zwołuję XXI Sesję Rady Gminy Solec-Zdrój. Posiedzenie odbędzie się w Sali Nr 28 Urzędu Gminy w Solcu-Zdroju.

 

Porządek posiedzenia:

 

1. Otwarcie  XXI  Sesji Rady Gminy Solec-Zdrój.

2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

3.Przyjęcie porządku XXI Sesji Rady Gminy Solec-Zdrój.

4. Przyjęcie Protokołu z XX Sesji Rady Gminy.

5.Złożenie do Przewodniczącego Rady Gminy pisemnych interpelacji i zapytań radnych.

6. Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie między sesjami.

7.Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o złożonych oświadczeniach majątkowych

8. Informacja Wójta Gminy Solec-Zdrój o złożonych oświadczeniach majątkowych

9.Informacja o złożonych żądaniach wynikających z art. 37 ust. 8 ustawy o Planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

10.  Podjęcie uchwał:

a/ uchwała w sprawie przyjęcia ,, Wieloletniego programu współpracy Gminy Solec-Zdrój z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2021-2024”

b/ uchwała w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowaniu tych odpadów

c/ uchwała w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego współdziałania Gmin wchodzących w skład aglomeracji Świniary, przy realizacji zadania polegającego na aktualizacji obszaru i granic aglomeracji Świniary

d/ uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Solec-Zdrój na 2020 rok

11. Wolne wnioski i zapytania.

12. Zakończenie obrad.

 

Proszę o punktualne i niezawodne przybycie.Powrót