Zawiadomienia o terminach sesjiDo druku
Wersja archiwalna z dnia 2021-05-04 13:19:12

                Informuję, że na dzień 18 marca 2021r. na godz. 8:00 zwołuję XXVII Sesję Rady Gminy Solec-Zdrój. Posiedzenie odbędzie się w Sali Nr 28 Urzędu Gminy w Solcu-Zdroju.

 

Porządek posiedzenia:

 

1. Otwarcie XXVII Sesji Rady Gminy Solec-Zdrój.

2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

3. Przyjęcie porządku XXVII Sesji Rady Gminy Solec-Zdrój.

4. Przyjęcie Protokołu z XXVI Sesji Rady Gminy Solec-Zdrój.

5. Złożenie do Przewodniczącego Rady Gminy pisemnych interpelacji i zapytań radnych.

6. Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie między sesjami.

7. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Solcu-Zdroju
za 2020 rok.

8. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2020 rok.

9.  Podjęcie uchwał:

a/ uchwała w sprawie zmiany Załącznika do uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania
;

b/ uchwała w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Solec-Zdrój w 2021 roku”;

c/ uchwała w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Gminie Solec – Zdrój na lata 2021 – 2024”;

d/ uchwała w sprawie przystąpienia do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Solec - Zdrój;

e/ uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Solec-Zdrój na terenie Gminy Solec - Zdrój;

f/ uchwała w sprawie stanowiska Rady Gminy w sprawie Projektu „Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej” oraz innych dokumentów związanych z rozwojem obszarów wiejskich;

g/ uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Solec-Zdrój na lata 2021 – 2032;

h/ uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Solec-Zdrój na 2021 rok;

i/ uchwała w sprawie zmiany Załącznika Nr 1 do uchwały nr XIII/75/2019 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 3 grudnia 2019 roku w sprawie regulaminu utrzymania czystości
i porządku na terenie gminy Solec-Zdrój;

j/ uchwała w sprawie częściowego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;

k/ uchwała w sprawie rozpatrzenia petycji o opinię w sprawie przeprowadzenia
Referendum Ludowego;

l/ uchwała w sprawie rozpatrzenia petycji o poparcie Rządu Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego.

10. Wolne wnioski i zapytania.

11. Zakończenie obrad.

 

 

Proszę o punktualne i niezawodne przybycie.

 

Przewodniczący Rady

 

Paweł Patrzałek

 Powrót