Zawiadomienia o posiedzeniach komisjiDo druku
Wersja archiwalna z dnia 2021-05-04 13:11:23

W dniu 15 marca 2021r. o godz. 14:30 odbędzie się posiedzenie Komisji. Posiedzenie odbędzie się w Sali Nr 28 Urzędu Gminy w Solcu-Zdroju.

Porządek posiedzenia:

 

1/ Projekt uchwały w sprawie zmiany Załącznika do uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób
z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania
;

2/ Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Solec-Zdrój w 2021 roku”;

3/ Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Gminie Solec – Zdrój na lata 2021 – 2024”;

4/ Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Solec - Zdrój;

5/ Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Solec-Zdrój na terenie Gminy Solec - Zdrój;

6/ uchwała w sprawie stanowiska Rady Gminy w sprawie Projektu „Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej” oraz innych dokumentów związanych z rozwojem obszarów wiejskich;

7/ Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Solec-Zdrój na lata 2021 – 2032;

8/ Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Solec-Zdrój na 2021 rok;

9/ Projekt uchwały w sprawie zmiany Załącznika Nr 1 do uchwały nr XIII/75/2019 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 3 grudnia 2019 roku w sprawie regulaminu utrzymania czystości
i porządku na terenie gminy Solec-Zdrój

10/ Projekt uchwały w sprawie częściowego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;

11/ Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji o opinię w sprawie przeprowadzenia
Referendum Ludowego;

12/ Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji o poparcie Rządu Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego;

13/ Sprawy różne.

 Powrót