Zawiadomienia o posiedzeniach komisjiDo druku
Wersja archiwalna z dnia 2021-11-12 11:42:38

W dniu 7 września 2021r. o godz. 08:00 odbędzie się posiedzenie Komisji. Posiedzenie odbędzie się w Sali Nr 28 Urzędu Gminy w Solcu-Zdroju.

 

                

Porządek posiedzenia:

 

1/ Projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania oraz trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego
w Gminie Solec-Zdrój
;

2/ Projekt uchwały w sprawie trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii Rozwoju Obszaru Strategicznej Interwencji Świętokrzyskie Uzdrowiska, w tym trybu konsultacji;

3/ Projekt uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego;

4/ Projekt uchwały w sprawie zmiany Załącznika Nr 1 do uchwały nr XLII/258/2018 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 13 sierpnia 2018 roku w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Solec-Zdrój;

5/ Projekt uchwały w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej w części, poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej;

6/ Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Solec-Zdrój na lata
2021 - 2032;

7/ Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Solec-Zdrój na 2021 rok;

8/ Projekt uchwały w sprawie zmiany załącznika Nr 1 do uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, ustanowienia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso;

9/ Projekt uchwały w sprawie zmiany załącznika do uchwały w sprawie opłaty uzdrowiskowej, określenia inkasentów, wysokości stawek opłaty uzdrowiskowej oraz zasad jej poboru na obszarze uzdrowiska Solec-Zdrój.

10/ Sprawy różne.

 Powrót