Zawiadomienia o posiedzeniach komisjiDo druku
Wersja archiwalna z dnia 2022-01-19 10:53:26

W dniu 27 grudnia 2021r. o godz. 13:00 odbędzie się posiedzenie Komisji. Posiedzenie odbędzie się w Gminnym Centrum Kultury.

              

Porządek posiedzenia:

 

1/ Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2022 rok w Gminie Solec-Zdrój”.

2/ Projekt uchwały w sprawie zabezpieczenia środków finansowych jako wkładu własnego na realizację przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w ramach „Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej”.

3/ Projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie o zapewnieniu uruchomienia linii autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na terenie gminy Solec-Zdrój w ramach „Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej”.

4/ Projekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych w Gminie Solec-Zdrój na lata 2022 – 2026.

5/ Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Solec-Zdrój na lata
2021 – 2032.

6/ Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Solec-Zdrój na 2021 rok.

7/ Projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty.

8/ Sprawy różne.

 Powrót