Zawiadomienia o posiedzeniach komisjiDo druku
Wersja archiwalna z dnia 2022-03-22 13:09:36

W dniu 14 lutego 2022r. o godz. 14:00 odbędzie się posiedzenie Komisji. Posiedzenie odbędzie się w Gminnym Centrum Kultury.

                

Porządek posiedzenia:

 

1/ Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/207/2021 z dnia 30 grudnia 2021r. w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2022 rok w Gminie Solec – Zdrój”.

2/ Projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej pn. "Program rehabilitacji leczniczej mieszkańców Gminy Solec-Zdrój na lata 2022 – 2023".

3/ Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Solec-Zdrój w 2022 roku”.

4/ Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Solec-Zdrój na lata
2022 – 2032.

5/ Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2022 rok.

6/ Projekt uchwały przyjęcia „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną
i paliwa gazowe dla Gminy Solec-Zdrój na lata 2021-2036”.

7/ Sprawy różne.

 Powrót