Zawiadomienia o posiedzeniach komisjiDo druku
Wersja archiwalna z dnia 2022-04-04 11:12:30

W dniu 25 marca 2022r. o godz. 14:00 odbędzie się posiedzenie Komisji. Posiedzenie odbędzie się w Gminnym Centrum Kultury.

                

Porządek posiedzenia:

 

1/ Projekt uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego.

2/ Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Solec – Zdrój na 2022 rok.

3/ Projekt uchwały w sprawie udzielenia bonifikaty od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.

4/ Projekt uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu spłaty oraz rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających gminie Solec-Zdrój, jak również jednostkom podległym, oraz wskazania organu do tego uprawnionego.

5/ Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2022 rok.

6/ Projekt uchwały w sprawie zmiany załącznika do uchwały w sprawie uchwalenia „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Solec-Zdrój
na lata 2015-2032”.

7/ Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Solcu-Zdroju
za 2021 rok.

8/ Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2021 rok.

9/ Sprawy różne.Powrót