2020

Wersja do druku

Uchwała Nr XV/89/2020

w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Solec-Zdrój w 2020 roku”

Uchwała Nr XV/90/2020

w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w roku 2020 za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Solec-Zdrój

Uchwała Nr XV/91/2020

w sprawie zaciągnięcia kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań budżetu Gminy.

Uchwała Nr XV/92/2020

w sprawie zaciągnięcia kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy

Uchwała Nr XV/93/2020

w sprawie zmiany budżetu Gminy Solec-Zdrój na 2020 rok

Uchwała Nr XVI/94/2020

w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/78/2019 Rady Gminy Solec – Zdrój z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 rok w Gminie Solec – Zdrój”

Uchwała Nr XVI/95/2020

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych w Gminie Solec-Zdrój, warunków i zasad korzystania z tych przystanków oraz ustalenia stawki opłat za korzystanie z nich.

Uchwała Nr XVI/96/2020

w sprawie stanowiska Rady Gminy dotyczącego skomunikowania wschodniej i zachodniej części miejscowości Solec-Zdrój

Uchwała Nr XVI/97/2020

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Solec-Zdrój na lata 2020-2032

Uchwała Nr XVI/98/2020

w sprawie zmiany budżetu Gminy Solec-Zdrój na 2020 rok

Uchwała Nr XVII/99/2020

w sprawie zaliczenia drogi na terenie gminy Solec-Zdrój do kategorii dróg gminnych i ustalenie jej przebiegu

Uchwała Nr XVII/100/2020

w sprawie ustalenia Regulaminu korzystania z zabytkowego parku w Zborowie, będącego własnością Gminy Solec – Zdrój

Uchwała Nr XVII/101/2020

zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego w Zborowie

Uchwała Nr XVII/102/2020

w sprawie określenia szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania

Uchwała Nr XVII/103/2020

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Solec-Zdrój na lata 2020 - 2032

Uchwała Nr XVII/104/2020

w sprawie zmiany budżetu Gminy Solec-Zdrój na 2020 rok

Uchwała Nr XVII/105/2020

w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o zniesienie urzędowej nazwy miejscowości.

Uchwała Nr XVII/106/2020

w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Solec-Zdrój

Uchwała Nr XVII/107/2020

w sprawie stanowiska Rady Gminy dotyczącego Lokalizacji Inwestycji Celu Publicznego (LICP) dla przedsięwzięcia pn: budowa stacji bazowej telefonii komórkowej P4 „BUS4432A” wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr. ewid. 541 położonej w miejscowości Świniary, gm. Solec - Zdrój

Uchwała Nr XVIII/108/2020

w sprawie stanowiska Rady Gminy dotyczącego prowadzonego postępowania przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Kielcach w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Wójta Gminy Solec-Zdrój z dnia 18.02.2013 znak : GPŚ.1.6220.6.2012

Uchawała Nr XIX/109/2020

w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Solec-Zdrój wotum zaufania

Uchwała Nr XIX/110/2020

w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Solec-Zdrój z tytułu wykonania budżetu Gminy za 2019 rok

Uchwała Nr XIX/111/2020

w sprawie pozostawienia petycji bez rozpatrzenia

Uchwała Nr XIX/112 /2020

w sprawie o zapewnieniu uruchomienia linii autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na terenie gminy Solec-Zdrój w ramach „Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej”

Uchwała Nr XIX/113/2020

w sprawie zabezpieczenia środków finansowych jako wkładu własnego na realizację przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w ramach „Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej”

Uchwała Nr XIX/114/2020

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Solec-Zdrój na lata 2020 - 2032

Uchwała Nr XIX/115/2020

w sprawie zmiany budżetu Gminy Solec-Zdrój na 2020 rok

Uchwała Nr XIX/116/2020

w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Solec-Zdrój na rok szkolny 2020/2021

Uchwała Nr XX/117/2020

w sprawie rozpatrzenia petycji

Uchwała Nr XX/118/2020

w sprawie zmiany budżetu Gminy Solec-Zdrój na 2020 rok

Uchwała Nr XX/119/2020

w sprawie: określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.

Uchwała Nr XX/120/2020

w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty

Uchwała Nr XX/121/2020

w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Solec-Zdrój

Uchwała Nr XX/122/2020

w sprawie ustalenia Regulaminu korzystania ze stadionu sportowego przy ul. Partyzantów w Solcu-Zdroju

Uchwała Nr XX/123/2020

w sprawie ustalenia Regulaminu korzystania z siłowni w Zespole Szkół w Solcu-Zdroju.

Uchwała Nr XX/124/2020

w sprawie zmiany uchwały Nr XLIII/207/10 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 30 sierpnia 2010r. w sprawie powierzenia Spółce pod firmą : Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rzędowie zadania własnego Gminy w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi poprzez ich zagospodarowanie w Zakładzie Gospodarki Odpadami Komunalnymi na terenie byłej Kopalni Siarki "Grzybów" w miejscowości Rzędów (gmina Tuczępy) oraz wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę umowy wykonawczej niezbędnej dla realizacji projektu pn.: Kompleksowy system Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Rzędowie gmina Tuczępy", dofinansowanego ze środków wspólnotowych UE.

Uchwała Nr XXI/125/2020

w sprawie przyjęcia „Wieloletniego programu współpracy Gminy Solec – Zdrój z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2021 – 2024”

Uchwała Nr XXI/126/2020

w sprawie: określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

Uchwała Nr XXI/127/2020

w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego współdziałania Gmin wchodzących w skład aglomeracji Świniary, przy realizacji zadania polegającego na aktualizacji obszaru i granic aglomeracji Świniary

Uchwała nr XXI/128/2020

w sprawie zmiany budżetu Gminy Solec-Zdrój na 2020 rok

Uchwała nr XXII/129/2020

w sprawie zmiany załącznika Nr 1 do uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, ustanowienia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso

Uchwała nr XXII/130/2020

w sprawie zmiany załącznika do uchwały w sprawie opłaty uzdrowiskowej, określenia inkasentów, wysokości stawek opłaty uzdrowiskowej oraz zasad jej poboru na obszarze uzdrowiska Solec-Zdrój

Uchwała nr XXII/131/2020

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Solec-Zdrój na lata 2020 - 2032

Uchwała nr XXII/132/2020

w sprawie zmiany budżetu Gminy Solec-Zdrój na 2020 rok

Uchwała nr XXIII/133/2020

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla obliczenia wysokości podatku rolnego na 2021 rok

Uchwała nr XXIII/134/2020

w sprawie zmiany budżetu Gminy Solec-Zdrój na 2020 rok

Uchwała nr XXIII/135/2020

w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2021 rok w Gminie Solec-Zdrój”.

Uchwała nr XXIII/136/2020

w sprawie stanowiska Rady Gminy dotyczącego rozliczeń związanych z wystąpieniem Gminy Solec-Zdrój ze Związku Międzygminnego Nida 2000

Uchwała nr XXIII/137/2020

w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty.

Uchwała nr XXIV/138/2020

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Uchwała nr XXIV/139/2020

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Buskiemu na realizację w 2020 roku zadania p.n. Wsparcie dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju - na zakup środków ochrony indywidualnej.

Uchwała nr XXIV/140/2020

w sprawie zmiany budżetu Gminy Solec-Zdrój na 2020 rok

Uchwała nr XXV/141/2020

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Solec - Zdrój na lata 2021 - 2023

Uchwała nr XXV/142/2020

w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w roku 2021 za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Solec-Zdrój

Uchwała nr XXV/143/2020

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Solec-Zdrój na lata 2020 - 2032.

Uchwała nr XXV/144/2020

w sprawie zmiany budżetu Gminy Solec-Zdrój na 2020 rok

Uchwała nr XXV/145/2020

w sprawie: o zapewnieniu uruchomienia linii autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na terenie gminy Solec-Zdrój w ramach „Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej”.

Uchwała nr XXV/146/2020

w sprawie zabezpieczenia środków finansowych jako wkładu własnego na realizację przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w ramach „Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej” .

Uchwała nr XXV/147/2020

w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Solec-Zdrój.

Uchwała nr XXV/148/2020

w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Świniary


Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 2351

Wprowadził(a) do systemu: Łukasz Kobos, data: 2020-03-02 10:41:59
Opublikował(a): Łukasz Kobos, data publikacji: 2020-03-02 10:42:55
Ostatnia zmiana: Łukasz Kobos, data: 2024-02-05 08:44:13
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony