Klauzula informacyjna -przesłanka przepis prawa

Wersja do druku

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2, na podstawie art. 6 ust. 1, art. 9 ust. 2 oraz art. 10 Rozporządzenia z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – „RODO” (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), informujemy, że:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej , ul. 1-go Maja 10, 28-131 Solec-Zdrój, telefon: 41 377 60 41, e-mail: sekretariat@gops.solec-zdroj.pl

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych, adres e-mail: iod.rodo.ochrona@gmail.com

3) Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w celu realizacji zadań wynikających z: ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej, ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych, ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych, ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, ustawy z dnia 4 listopada 2016r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, ustawy z dnia 5 grudnia 2014r. o Karcie Dużej Rodziny oraz innych przepisów prawa;

4) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze; art. 6 ust. 1 lit. e RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi;

5) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez czas określony przepisami prawa, niezbędny do realizacji celu przetwarzania wskazanego w pkt 4;

6) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub zawartych umów;

7) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe w sytuacji, gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa;

8) Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do swoich danych, sprostowania swoich danych, ograniczenia przetwarzania swoich danych; prawo do cofnięcia zgody, na podstawie której przetwarzane są Pani/Pana dane osobowe. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pana/Pani zgody przed jej wycofaniem;

9) Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych i do przenoszenia danych, jednak pozytywne rozpatrzenie Pani/Pana sprzeciwu wobec przetwarzania danych i prawa do przeniesienia danych musi być zgodne z przepisami prawa;

10)Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych narusza przepisy RODO.

11) Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w formie profilowania.

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Solcu-Zdroju


Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 480

Wprowadził(a) do systemu: Łukasz Kobos, data: 2021-08-02 14:03:46
Opublikował(a): Łukasz Kobos, data publikacji: 2021-08-02 14:04:04
Ostatnia zmiana: Łukasz Kobos, data: 2021-08-02 14:04:04
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony