2022

Wersja do druku

Uchwała Nr XXXIV/214/2022

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie

Uchwała Nr XXXIV/215/2022

w sprawie wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz wprowadzenia regulaminu korzystania

Uchwała Nr XXXIV/216/2022

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Solec-Zdrój na lata 2022 - 2032

Uchwała Nr XXXIV/217/2022

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2022 rok

Uchwała Nr XXXV/218/2022

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/207/2021 z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2022 rok w Gminie Solec – Zdrój”

Uchwała Nr XXXV/219/2022

w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej pn. "Program rehabilitacji leczniczej mieszkańców Gminy Solec-Zdrój na lata 2022 – 2023"

Uchwała Nr XXXV/220/2022

w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Solec-Zdrój w 2022 roku”

Uchwała Nr XXXV/221/2022

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Solec-Zdrój na lata 2022 - 2032

Uchwała Nr XXXV/222/2022

w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2022 rok

Uchwała nr XXXV/223/2022

w sprawie przyjęcia „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Solec-Zdrój na lata 2021-2036”

Uchwała nr XXXVI/224/2022

w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego

Uchwała Nr XXXVI/225/2022

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Solec – Zdrój na 2022 rok

Uchwała nr XXXVI/226/2022

w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu spłaty oraz rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających gminie Solec-Zdrój, jak również jednostkom podległym, oraz wskazania organu do tego uprawnionego

Uchwała Nr XXXVI/227/2022

w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2022 rok

Uchwała Nr XXXVI/228/2022

w sprawie zmiany załącznika do uchwały w sprawie uchwalenia „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Solec-Zdrój na lata 2015-2032”

Uchwała Nr XXXVII/229/2022

w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2022 rok

Uchwała Nr XXXVIII/230/2022

w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Solec-Zdrój wotum zaufania

Uchwała Nr XXXVIII/231/2022

w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Solec-Zdrój z tytułu wykonania budżetu Gminy za 2021 rok.

Uchwała Nr XXXVIII/232/2022

w sprawie przyjęcia regulaminu dotyczącego zasad i trybu korzystania z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej – gminnych placów rekreacyjnych zlokalizowanych na terenie Gminy Solec - Zdrój

Uchwała nr XXXVIII/233/2022

w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaka ratownika Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu Gminy Solec-Zdrój

Uchwala Nr XXXVIII/234/2022

w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania z toalet publicznych zlokalizowanych na terenie Gminy Solec-Zdrój

Uchwała Nr XXXVIII/235/2022

w sprawie bonifikat od opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności nieruchomości

Uchwała Nr XXXVIII/236/2022

w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli pełniących funkcje kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela

Uchwała Nr XXXVIII/237/2022

w sprawie zmiany uchwały w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego w Zborowie

Uchwała Nr XXXVIII/238/2022

w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Solec-Zdrój

Uchwała Nr XXXVIII/239/2022

w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Solec-Zdrój na rok szkolny 2022/2023

Uchwała Nr XXXVIII/240/2022

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Solec-Zdrój na lata 2022 - 2032

Uchwała Nr XXXVIII/241/2022

w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2022 rok

Uchwała Nr XXXIX/242/2022

w sprawie udzielenia dotacji celowej na prace restauratorskie zabytkowego ogrodzenia terenu przykościelnego w zespole kościoła parafialnego w Świniarach

Uchwała Nr XXXIX/243/2022

o zmianie uchwały Nr XXXVI/225/2022 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 31 marca 2022r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Solec – Zdrój na 2022 rok

Uchwała Nr XXXIX/244/2022

o zmianie uchwały w sprawie opłaty uzdrowiskowej, określenia inkasentów, wysokości stawek opłaty uzdrowiskowej oraz zasad jej poboru na obszarze uzdrowiska Solec-Zdrój

Uchwała Nr XXXIX/245/2022

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Solec-Zdrój na lata 2022 - 2032

Uchwała Nr XXXIX/246/2022

w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2022 rok

Uchwała Nr XXXIX/247/2022

w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości pomiędzy Gminą Solec-Zdrój a Powiatem Buskim

Uchwała Nr XL/248/2022

w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2022 rok

Uchwała Nr XLI/249/2022

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia Gminy Solec-Zdrój z Gminą Busko-Zdrój, Powiatem Buskim, Gminą Kazimierza Wielka, Powiatem Kazimierskim, Gminą Pińczów oraz Gminą Wiślica

Uchwała Nr XLI/250/2022

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Solec – Zdrój na 2023 rok

Uchwała Nr XLI/251/2022

w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców

Uchwała Nr XLI/252/2022

o zmianie uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego

Uchwała Nr XLI/253/2022

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Uchwała Nr XLI/254/2022

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla obliczenia wysokości podatku rolnego na 2023 rok  

Uchwała Nr XLI/255/2022

o zmianie uchwały w sprawie opłaty uzdrowiskowej, określenia inkasentów, wysokości stawek opłaty uzdrowiskowej oraz zasad jej poboru na obszarze uzdrowiska Solec-Zdrój

Uchwała Nr XLI/256/2022

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Uchwała Nr XLI/257/2022

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Solec-Zdrój na lata 2022 - 2032

Uchwała Nr XLI/258/2022

w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2022 rok

Uchwała Nr XLI/259/2022

w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, ustanowienia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso

Uchwała Nr XLII/260/2022

o zmianie uchwały w sprawie opłaty uzdrowiskowej, określenia inkasentów, wysokości stawek opłaty uzdrowiskowej oraz zasad jej poboru na obszarze uzdrowiska Solec-Zdrój

Uchwała Nr XLIII/261/2022

w sprawie zabezpieczenia środków finansowych jako wkładu własnego na realizację przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w ramach „Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej

Uchwała Nr XLIII/262/2022

o zmianie uchwały w sprawie o zapewnieniu uruchomienia linii autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na terenie gminy Solec-Zdrój w ramach „Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej”

Uchwała Nr XLIII/263/2022

o zmianie uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Solec-Zdrój

Uchwała Nr XLIII/264/2022

w sprawie zmiany Uchwały nr XXXII/203/2021 z dnia 22 listopada 2021 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała Nr XLIII/265/2022

w sprawie uznania za zasadną skargę na działalność Wójta Gminy Solec-Zdrój

Uchwała Nr XLIII/266/2022

w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2022 rok

Uchwała Nr XLIII/267/2022

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Solec-Zdrój na lata 2023 - 2032

Uchwała Nr XLIII/268/2022

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2023 rok

Uchwała Nr XLIII/269/2022

o zmianie uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych w Gminie Solec-Zdrój, warunków i zasad korzystania z tych przystanków oraz ustalenia stawki opłat za korzystanie z nich


Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 964

Wprowadził(a) do systemu: Łukasz Kobos, data: 2022-01-31 13:01:11
Opublikował(a): Łukasz Kobos, data publikacji: 2022-01-31 13:04:13
Ostatnia zmiana: Łukasz Kobos, data: 2023-02-06 12:29:54
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony