2023

Wersja do druku

Uchwała Nr XLIV/270/2023

o zmianie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023

Uchwała Nr XLIV/271/2023

o zmianie uchwały w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania oraz trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Solec-Zdrój

Uchwała Nr XLIV/272/2023

o zmianie uchwały w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców

Uchwała Nr XLIV/273/2023

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Solec-Zdrój na lata 2023-2032

Uchwała Nr XLIV/274/2023

w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2023 rok

Uchwała Nr XLIV/275/2023

o zmianie uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych radnych Rady Gminy Solec-Zdrój oraz sołtysów

Uchwała Nr XLIV/276/2023

w sprawie ustalenia dopłaty dla I i II taryfowej grupy odbiorców usług zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Solec-Zdrój

Uchwała Nr XLV/277/2023

w sprawie przekazania skargi na działalność przewodniczącego Rady Gminy Solec-Zdrój według właściwości

Uchwała Nr XLVI/278/2023

w sprawie zmiany Uchwały Nr XLI/250/2022 z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Solec – Zdrój na 2023 rok

Uchwała Nr XLVI/279/2023

w sprawie zmiany uchwały w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego w Zborowie

Uchwała Nr XLVI/280/2023

o zmianie uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Solec-Zdrój

Uchwała Nr XLVI/281/2023

w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych

Uchwała Nr XLVI/282/2023

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Solec-Zdrój na lata 2023-2032

Uchwała Nr XLVI/283/2023

w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2023 rok

Uchwała Nr XLVI/284/2023

w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Solec-Zdrój w 2023 roku”

Uchwała nr XLVI/285/2023

w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości

Uchwała nr XLVI/286/2023

w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sadu Administracyjnego w Kielcach skargi Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Busku-Zdroju wraz z odpowiedzią na skargę

Uchwała Nr XLVII/287/2023

w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2023 rok

Uchwała Nr XLVIII/288/2023

w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Solec-Zdrój wotum zaufania

Uchwała Nr XLVIII/289/2023

w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Solec-Zdrój z tytułu wykonania budżetu Gminy za 2022 rok

Uchwała Nr XLVIII/290/2023

w sprawie rozpatrzenia petycji o przystąpienie gminy do Sojuszu Pokojowego i o potwierdzenie sprzeciwu na połączenie Polski i Ukrainy w jedno państwo

Uchwała Nr XLVIII/291/2023

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Solec-Zdrój na lata 2023-2032

Uchwała Nr XLVIII/292/2023

w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2023 rok

Uchwała Nr XLVIII/293/2023

w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości

Uchwała Nr XLVIII/294/2023

w sprawie przyjęcia i przekazania do zaopiniowania organowi regulacyjnemu projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków

Uchwała Nr XLVIII/295/2023

w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Solec-Zdrój

Uchwała Nr XLVIII/296/2023

o zmianie uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz publicznych innych formach wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Solec-Zdrój

Uchwała Nr XLIX/297/2023

o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Solec – Zdrój na 2023 rok

Uchwała Nr XLIX/298/2023

w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych

Uchwała Nr XLIX/299/2023

w sprawie uchwalenia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Solec-Zdrój” Na

Uchwała Nr XLIX/300/2023

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Solec-Zdrój wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Solec-Zdrój za 2022 rok

Uchwała Nr XLIX/301/2023

w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2023 rok

Uchwała Nr XLIX/302/2023

w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego

Uchwała Nr XLIX/303/2023

o zmianie uchwały w sprawie opłaty uzdrowiskowej, określenia inkasentów, wysokości stawek opłaty uzdrowiskowej oraz zasad jej poboru na obszarze uzdrowiska Solec-Zdrój

Uchwała Nr L/304/2023

w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy Solec-Zdrój dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Stanisława B.M. w Świniarach na wykonanie prac rewitalizacyjnych otoczenia zabytkowej figury MB Różańcowej z 1696 roku znajdującej się na terenie zespołu kościoła parafialnego w Świniarach

Uchwała Nr L/305/2023

w sprawie pozbawienia kategorii drogi publicznej drogi gminnej poprzez wyłączenie jej z użytkowania na terenie gminy Solec-Zdrój

Uchwała Nr L/306/2023

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Solec-Zdrój na lata 2023 - 2032

Uchwała Nr L/307/2023

w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2023 rok

Uchwała Nr L/308/2023

o zmianie uchwały w sprawie opłaty uzdrowiskowej, określenia inkasentów, wysokości stawek opłaty uzdrowiskowej oraz zasad jej poboru na obszarze uzdrowiska Solec-Zdrój

Uchwała Nr L/309/2023

w sprawie uznania za bezzasadną skargi na działalność Kierownika GOPS w Solcu-Zdroju

Uchwała Nr LI/310/2023

w sprawie ustalenia Regulaminu korzystania z publicznego parku zdrojowego w Solcu - Zdroju, będącego własnością Gminy Solec – Zdrój

Uchwała Nr LI/311/2023

w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej pn. "Program rehabilitacji leczniczej mieszkańców Gminy Solec-Zdrój na lata 2024 – 2025"

Uchwała Nr LI/312/2023

w sprawie wyrażenia woli udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej w roku 2023 dla Powiatu Buskiego na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1008T Ludwinów- Parchocin- Podwale od km 0+000 do km 2+530 dł. 2 530 m.”

Uchwała Nr LI/313/2023

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Solec-Zdrój na lata 2023-2032

Uchwała Nr LI/314/2023

w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2023 rok

Uchwała Nr LI/315/2023

w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Solec-Zdrój w 2023 roku”

Uchwała Nr LI/316/2023

w sprawie wspólnego przygotowania i realizacji projektu partnerskiego pn. „Rozwój infrastruktury dla ruchu niezmotoryzowanego poprzez budowę dróg rowerowych Busko-Zdrój – Solec-Zdrój”

Uchwała Nr LII/317/2023

w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Solec – Zdrój

Uchwała Nr LII/318/2023

o zmianie uchwały w sprawie o zapewnieniu uruchomienia linii autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na terenie gminy Solec-Zdrój w ramach „Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej”

Uchwała Nr LII/319/2023

w sprawie zabezpieczenia środków finansowych jako wkładu własnego na realizację przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w ramach „Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej”

Uchwała nr LII/320/2023

o zmianie uchwały w sprawie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych w Gminie Solec-Zdrój na lata 2022-2026

Uchwała Nr LII/321/2023

w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2023 rok

Uchwała Nr LII/322/2023

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla obliczenia wysokości podatku rolnego na 2024 rok

Uchwała Nr LII/323/2023

w sprawie opłaty uzdrowiskowej, określenia inkasentów, wysokości stawek opłaty uzdrowiskowej oraz zasad jej poboru na obszarze uzdrowiska Solec-Zdrój

Uchwała Nr LIII/324/2023

w sprawie uchwalenia wieloletniego gminnego programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028

Uchwała Nr LIII/325/2023

w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028

Uchwała Nr LIII/326/2023

w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028

Uchwała Nr LIII/327/2023

w sprawie zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania oraz określenia wysokości stypendiów sportowych

Uchwała Nr LIII/328/2023

w sprawie pomocy materialnej dla studentów

Uchwała Nr LIII/329/2023

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Solec–Zdrój na 2024 rok Na

Uchwała Nr LIII/330/2023

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej z operatorami publicznego transportu zbiorowego na liniach komunikacyjnych w gminie Solec-Zdrój w ramach Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej

Uchwała Nr LIII/331/2023

w sprawie zabezpieczenia środków finansowych jako wkładu własnego na realizację przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w ramach „Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej”

Uchwała Nr LIII/332/2023

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Solec-Zdrój na lata 2024-2032

Uchwała Nr LIII/333/2023

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Solec-Zdrój na 2024 rok


Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 1142

Wprowadził(a) do systemu: Łukasz Kobos, data: 2023-02-06 12:29:09
Opublikował(a): Łukasz Kobos, data publikacji: 2023-02-06 12:31:38
Ostatnia zmiana: Łukasz Kobos, data: 2024-02-05 08:43:39
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony