Plan Gospodarki OdpadamiDo druku
Wersja archiwalna z dnia 2006-10-20 09:05:55

ZARZĄDZENIE Nr 45

WÓJTA GMINY SOLEC ZDRÓJ

z dnia 20.09.2006. roku.


w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych


Na podstawie art. 7 ust. 3a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008) oraz § 2, § 3 i § 4 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie szczegółowego sposobu określania wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia (Dz. U. z 2006r. Nr 5, poz. 33) zarządzam, co następuje:


§ 1

Zarządzenie ustala wymagania, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.


§ 2

1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości powinien spełniać następujące wymagania:

1) posiadać zaplecze techniczno   biurowe,

2) posiadać specjalistyczne środki transportu, przystosowane do bezpyłowego odbierania oraz transportu odpadów komunalnych:

a) spełniających wymagania techniczne określone w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. prawo o ruchu drogowym ( tj. Dz. U. z 2005r. Nr 108, poz.908 z póź. zm.),

c) trwale oznakowane adresem i nazwą firmy,

d) wyposażone w narzędzia umożliwiające posprzątanie terenu po opróżnieniu pojemników,

e) zabezpieczone przed niekontrolowanym wydostaniem się na zewnątrz pojazdu, transportowanych odpadów komunalnych, wycieków i innych,

3) posiadać instalację umożliwiającą odbieranie odpadów komunalnych z urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych, o których mowa w Uchwale Rady Gminy Nr XXX/165/06 z dnia 30.03.2006r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Solec Zdrój,

4) posiadać środki transportu przystosowane do odbioru odpadów zebranych selektywnie, opisane szczegółowo w Gminnym Planie Gospodarki Odpadami (GPGO),

5) posiadać środki techniczne umożliwiające zorganizowanie selektywnego, zindywidualizowanego odbioru odpadów zebranych selektywnie, zgodnie z zapisami GPGO,

6) posiadać możliwości selekcji odpadów zmieszanych w stopniu umożliwiającym osiąganie w kolejnych latach wskaźników odzysku i recyklingu w sytuacji, gdy selekcja przez właścicieli nieruchomości nie będzie realizowana w stopniu wystarczającym.

7) posiadać środki techniczne umożliwiające prowadzenie ewidencji zbieranych odpadów oraz przekazywanie organowi gminy, drogą elektroniczną, danych wymaganych przepisami a w szczególności:

a) masy poszczególnych rodzajów odebranych odpadów komunalnych lub ilości i rodzaju nieczystości ciekłych z obszaru gminy w terminie do końca pierwszego kwartału za poprzedni rok kalendarzowy,

b) sposób zagospodarowania poszczególnych rodzajów odebranych odpadów komunalnych,

c) masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji składowanych na składowisku odpadów,

d) masę odpadów komunalnych ulegających biodegradacji nie składowanych na składowisku odpadów i sposoby ich zagospodarowania,

e) wykaz umów zawartych z właścicielami nieruchomości na odbieranie odpadów komunalnych,

f) wykaz właścicieli nieruchomości, z którymi w poprzednim miesiącu zawarł umowy na odbieranie odpadów komunalnych, oraz wykaz właścicieli nieruchomości, z którymi w poprzednim miesiącu umowy uległy rozwiązaniu lub wygasły w terminie do 15 dnia po upływie każdego miesiąca,

g) roczne sprawozdanie w zakresie ilości zebranych i przekazanych do recyklingu i odzysku odpadów opakowaniowych, terminie do 25 stycznia roku następującego po roku objętym sprawozdaniem,

h) na wezwanie - kopie kart ewidencji odpadów oraz kart przekazywania odpadów, prowadzonych zgodnie z wzorem określonym w załącznikach do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 lutego 2006r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów ( Dz. U. Nr 30, poz.213),

2. Powyższe wymagania powinny zostać uprawdopodobnione odpowiednimi dokumentami.

3. Dokumentami, o których mowa ust. 2, są w szczególności:

1) tytuł prawny do nieruchomości, na której znajduje się zaplecze techniczno-biurowe,

2) tytuł prawny do dysponowania pojazdami, o których mowa w ust. 1 pkt 2, wraz z ich opisem technicznym.


§ 3

1. Przedsiębiorca, o którym mowa w § 2, obowiązany jest – uwzględniając zapisy wojewódzkiego planu gospodarki odpadami, gminnego planu gospodarki odpadami oraz Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Solec Zdrój do unieszkodliwiania odpadów komunalnych poprzez:

1) przekazywanie odebranych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Solec Zdrój na składowisko o którym mowa w „Regulaminie utrzymania czystości i porządku”,

2) przekazywanie zebranych selektywnie odpadów do zakładu posiadającego stosowne zezwolenie,

3) prowadzić gospodarkę odpadami komunalnymi w sposób zapewniający osiągnięcie poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych zgodnie z PGO dla EZGOK w Rzędowie którego Gmina jest członkiem w zakresie dotyczącym Gminy Solec Zdrój.

3) prowadzenie gospodarki odpadami komunalnymi gwarantującą ograniczenie ilości odpadów ulegających biodegradacji zawartych w odpadach komunalnych kierowanych na składowisko.§ 4

Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych powinien spełniać następujące wymagania:

1)posiadać zaplecze techniczno-biurowe w  postaci bazy transportowej, wraz z odpowiednimi miejscami postojowymi umożliwiającymi wykonanie zabiegów sanitarno-porządkowych,

2)posiadać sprzęt samochodowy (pojazdy asenizacyjne), umożliwiający opróżnienie zbiornika bezodpływowego uwzględniający specyfikę ukształtowania terenu, zgodnie z  technicznymi oraz sanitarno   porządkowymi wymaganiami określonymi w rozporządzeniu ministra infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 193, poz.1617),

3)posiadać środki techniczne umożliwiające prowadzenie ewidencji ilości opróżniania zbiorników bezodpływowych oraz przekazywanie organowi gminy, drogą elektroniczną, danych wymaganych przepisami a w szczególności:

a) ilości i rodzaju odebranych nieczystości ciekłych z obszaru gminy w terminie do końca pierwszego kwartału za poprzedni rok kalendarzowy

b) wykaz umów zawartych z właścicielami nieruchomości na opróżnianie zbiorników bezodpływowych,

c) roczne sprawozdanie w zakresie ilości zebranych i przekazanych do stacji zlewnej nieczystości ciekłych do dnia terminie do 25 stycznia roku następującego po roku objętym sprawozdaniem.

d) wykaz właścicieli z którymi w poprzednim miesiącu zawarł umowy na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych oraz wykaz właścicieli nieruchomości z którymi w poprzednim miesiącu umowy uległy rozwiązaniu lub wygasły w terminie do 15 dnia po upływie każdego miesiąca

4) Posiadać aktualną umowę bądź być właścicielem stacji zlewnej, do której odprowadzane będą nieczystości płynne.


§ 5

1. Świadczenie usług odbierania odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych od właścicieli nieruchomości może być prowadzone wyłącznie na podstawie umowy oraz warunków w niej określonych.

2. Przedsiębiorca zobowiązany jest do wystawiania dowodu korzystania z jego usług zawierającego datę odebrania, ilości, rodzaju odpadów oraz opłatę za świadczoną usługę.


§ 6

Przedsiębiorca ma obowiązek odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych z terenu gminy Solec Zdrój zgodnie z zapisami Uchwały Nr XXX/165/06 Rady Gminy Solec Zdrój z dnia 30.03.2006. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Solec Zdrój, przy zachowaniu warunków nie powodujących zagrożenia życia i zdrowia mieszkańców oraz przy zachowaniu warunków sanitarno-higienicznych.


§ 7

1. Wydane zezwolenie może być cofnięte bez odszkodowania w przypadku nie wypełnienia przez przedsiębiorcę wymagań określonych w niniejszym zarządzeniu zgodnie z art. 9 ust 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.


2. Wygaśnięcie lub cofnięcie zezwolenia nie zwalnia przedsiębiorcy z wykonania obowiązków dotyczących wymagań sanitarnych i ochrony środowiska określonych w zezwoleniu.§ 8

Zarządzenie podaje się do publicznej wiadomości, poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w  budynku Urzędu Gminy w Solcu Zdroju, ul. 1-go Maja 10 oraz poprzez umieszczenie w formie elektronicznej w Biuletynie Informacji Publicznej.


§ 9

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.Wójt Gminy Solec Zdrój

Mgr inż. Adam Pałys
Powrót