Rejestr działalności regulowanejDo druku
Wersja archiwalna z dnia 2015-10-27 09:26:04

  REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ
W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH

 

Podstawą do prowadzenia rejestru są:

1.    Art. 9b  ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach   (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r. poz. 391),

2.    Ustawa z dnia 2 lipca 2004r.  o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. nr 220, poz. 1447 ze zm.)

Działalność gospodarcza obejmująca odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości jest zgodnie z art. 1 pkt 17 ustawy z dnia 1 lipca 2011r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. nr 152, poz. 897) działalnością regulowaną w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej.

Od 1 stycznia 2012r. rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Solec-Zdrój prowadzi Wójt Gminy Solec-Zdrój.

Wpisu do rejestru oraz zmian wpisu dokonuje Wójt Gminy na pisemny wniosek przedsiębiorcy.

Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej powinien zawierać:

1) nazwę firmy, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy;

2) numer identyfikacji podatkowej (NIP), o ile przedsiębiorca taki numer posiada;

3) numer identyfikacji REGON, o ile przedsiębiorca taki numer posiada;

4) określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych z podaniem kodu odpadu.

 

Do wniosku o wpis do rejestru działalności regulowanej dołącza się:

1) dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 50 zł; zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. nr 152, poz. 897). Opłata ta nie dotyczy przedsiębiorców, którzy z dniem wejścia w życie nowelizacji ustawy posiadają zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych (art. 14 ust. 2);

2) oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

Wpis jest dokonany z chwilą zamieszczenia danych w rejestrze. Wójt Gminy Solec-Zdrój dokonując wpisu do rejestru, nadaje przedsiębiorcy numer rejestrowy.

 Wzór wniosku i oświadczenia  w załączeniu.

Przedsiębiorcy odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, którzy w dniu wejścia w życie nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach posiadają zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, mogą wykonywać działalność w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych bez wpisu do rejestru działalności regulowanej w okresie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie powyższej ustawy, czyli do dnia 31 grudnia 2012 r. na podstawie art. 14 ust. 1 z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. nr 152, poz. 897).

Wykonywanie pozostałych usług komunalnych (opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych do stacji zlewnych) nadal wymagają uzyskania zezwolenia.

Załączniki:

Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych PDF

Oświadczenie w sprawie działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych PDF

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W GMINIE SOLEC-ZDRÓJ PDF

 Powrót