Uchwała Nr III/18/2006Do druku
Wersja archiwalna z dnia 2007-02-20 14:05:24

Uchwała Nr III/18/2006 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 29 grudnia 2006r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i i odprowadzania ścieków. Na podstawie art.7 ust.1 pkt . 3, art, 40 ust.1 i art.41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz,. U Nr 2001r Nr 142 poz. 1591, zm : 2002r Nr 23 poz.220 Nr 62 poz. 558 , nr 113 poz. 984 ; Nr 153 , poz. 1271 , Nr 214 , poz. 1806 ; 2003 r Nr 80 , poz. 717, Nr 162 , poz. 1568 ; 2004 r Nr 102 , poz. 1055 ; Nr 116 , poz. 1203 ; 2005r Nr 172, poz. 1441;2006 r. Nr 17,poz.128) oraz art. 19 ust.1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tj. Dz. U. z 2006 r. Nr 123,poz.858) Rada Gminy Solec-Zdrój uchwala co następuje: § 1 Uchwala się Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązujący na terenie gminy Solec-Zdrój , stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały. § 2 Traci moc uchwała Nr II/7/2002 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 10 grudnia 2002 roku w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków. § 3 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy . § 4 Uchwała podlega ogłoszeniu przez opublikowanie w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego. § 5 Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty opublikowania. Przewodniczący Rady /-/ Zenobiusz Kowalczyk

Powrót