Ocena oddziaływania przedsięwzięć na środowisko.Do druku
Wersja archiwalna z dnia 2017-08-02 12:01:30

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia stwierdzającego brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pod nazwą: Rozbudowa systemu wodno-kanalizacyjnego w miejscowościach: Solec-Zdrój, Strażnik, Zagórzany, Chinków, Zagajów i Kolonia Zagajów. Projekt kanalizacji. Link

 

Obwieszczenie o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pod nazwą: Rozbudowa systemu wodno-kanalizacyjnego w miejscowościach: Solec-Zdrój, Strażnik, Zagórzany, Chinków, Zagajów i Kolonia Zagajów. Projekt wodociągu. Link

 

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach „Rozbudowa systemu wodno-kanalizacyjnego 
w miejscowościach: Solec-Zdrój, Strażnik, Zagórzany, Chinków, Zagajów i Kolonia Zagajów. Link

Obwieszczenie o zgromadzeniu materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie gazociągu o średnicy DN700 MOP 8,4 MPa na odcinku

od punktu Pz7-I do Węzła Zborów realizowanego na terenie województwa świętokrzyskiego w obrębie gmin:
Nowy Korczyn i Solec Zdrój.Link


Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na: Uporządkowaniu gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Solec-Zdrój. Link

 

 


Obwieszczenie o zadaniu polegającym  uporządkowaniu gospodarki wodno-ściekowej na terenie

gminy Solec-Zdrój. Link

 

Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach o wydaniu decyzji znak: SKO.OŚ-60/1452/68/2017 z dnia 17.07.2017 roku o utrzymaniu w mocy decyzji Wójta Gminy Solec-Zdrój odmawiającej ustalenia środowiskowych uwarunkowań na realizację przedsięwzięcia polegającego na kontynuacji odkrywkowej eksploatacji piasków ze złoża „KIKÓW 1” położonego w miejscowości Kików (działka nr ewid. 53), gmina Solec-Zdrój, powiat buski, woj. świętokrzyskie oraz odstępującej od nałożenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko z uwagi na zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Solec-Zdrój z wyłączeniem sołectwa Solec-Zdrój.


Zawiadomienie Wójta Gminy Solec-Zdrój z dnia 1.08.2017 roku znak: GK-VI.6220.1.2015.2016.2017 dotyczące udziału społeczeństwa w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa urządzeń infrastruktury technicznej składających się z następujących obiektów: elektrownie wiatrowe w ilości 2 szt. o mocy łącznej do 1200 kW, wysokość wieży pojedynczej do 78m, średnicy wirnika do 56 m, fundamenty pod elektrownie wiatrowe 2 szt., linie kablowe średniego napięcia SN zlokalizowanego na działce nr ewid. 122 położonej w miejscowości Sułkowice, gmina Solec-Zdrój.

Załączone pliki:

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Nowy Korczyn
(OBWIESZCZENIE_POST.pdf - 452.226 KB) Data publikacji: 2016-08-31 13:29:38 Redaktor: Błażej Fortuna
Postanowienie Wójta Gminy Nowy Korczyn o braku potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko
(POSTANOWIENIE_O BRAK.pdf - 3548.121 KB) Data publikacji: 2016-08-31 13:32:00 Redaktor: Błażej Fortuna
Powrót