Deklaracja dostępności

Wersja do druku

Gmina Solec-Zdrój zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Solec-Zdrój.

Data publikacji strony internetowej: 2003-06-26. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2015-05-30.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
 • Nie zapewniono dostępności wszystkich dokumentów do pobrania,
 • Dla informacji brak właściwej relacji,
 • Nie spełniono wymagań minimalnego kontrastu pomiędzy tekstem a tłem,
 • Treści spod kursora nie spełniają wszystkich trzech głównych wymagań,
 • Na stronie nie istnieją mechanizmy pozwalające na pominięcie bloków,
 • Nie zawarto poprawnie sformułowanego tytułu opisowego strony internetowej,
 • Strona internetowa nie posiada języka określonego w atrybucie .

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-17. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Deklarację poddano ostatnio przeglądowi i aktualizacji dnia: 2024-03-29. Deklarację zaktualizowano na podstawie audytu przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny: Centrum Bezpieczeństwa Informatycznego.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Łukasz Kobos, lukasz.kobos@solec-zdroj.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 41 3776039 w.16. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna


Urząd Gminy w Solcu-Zdroju, 1 Maja 10, 28-131 Solec-Zdrój

 1. Do budynku prowadzą dwa wejścia. Pierwsze wejście główne od ulicy 1 Maja. Przy wejściu do budynku znajduje się podjazd dla osób niepełnosprawnych.
 2. Drugie wejście to winda zlokalizowana od strony parkingu. Windą można się dostać na wszystkie piętra budynku.
 3. Schody i korytarze spełniają normy szerokości. Schody posiadają spocznik.
 4. Przy budynku znajduje się 1 miejsce parkingowe wyznaczone dla osób niepełnosprawnych.
 5. Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 6. Biuro obsługi interesanta zlokalizowane na parterze budynku zostało wyposażone w pętle indukcyjną przenośną.
 7. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze budynku.
 8. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
 9. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Aplikacje mobilne

Brak aplikacji mobilnych.


Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 1266

Wprowadził(a) do systemu: Łukasz Kobos, data: 2021-03-29 14:07:56
Opublikował(a): Łukasz Kobos, data publikacji: 2021-03-29 14:08:09
Ostatnia zmiana: Łukasz Kobos, data: 2024-03-29 10:43:09
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony