Wniosek o zapewnienie dostępności

Wersja do druku

 

Informowanie o braku dostępności oraz wnioskowanie o zapewnienie dostępności

Podstawa prawna: ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r., poz. 1062)

Informowanie o braku dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej (podstawa prawna: art. 29 ustawy)

Wniosek o zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej (podstawa prawna: art. 30 ustawy)

Składając wniosek o zapewnienie dostępności należy:

  1. podać dane kontaktowe osoby składającej wniosek;
  2. wskazać bariery, które utrudniają lub uniemożliwiają dostępność architektoniczną lub informacyjno-komunikacyjną;
  3. wskazać sposób kontaktu z osobą składającą wniosek;
  4. wskazać preferowany sposób zapewnienia dostępności, jeżeli dotyczy.

Podmiot publiczny realizuje zapewnienie dostępności w zakresie określonym we wniosku bez zbędnej zwłoki nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot powiadamia wnioskodawcę o przyczynach opóźnienia i wskazuje nowy termin nie dłuższy niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku o zapewnienie dostępności.

Gdy zapewnienie dostępności w zakresie określonym we wniosku o zapewnienie dostępności jest niemożliwe lub znacznie utrudnione, podmiot publiczny niezwłocznie zawiadamia wnioskodawcę o braku możliwości zapewnienia dostępności i zapewnia dostęp alternatywny.

W przypadku niezapewnienia dostępności, wnioskodawcy służy prawo złożenia skargi na brak dostępności. Skargę wnosi się do Prezesa Zarządu PFRON, w terminie 30 dni, zgodnie z zapisami art. 32 ustawy o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej

Podstawa prawna: ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 848)

Żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej (podstawa prawna: art. 18 ustawy)

Żądanie powinno zawierać:

  1. dane kontaktowe osoby występującej z żądaniem;
  2. wskazanie strony internetowej, która ma być dostępna cyfrowo;
  3. wskazanie sposobu kontaktu z osobą występującą z żądaniem;
  4. wskazanie alternatywnego sposobu dostępu, jeśli dotyczy.

Podmiot publiczny realizuje żądanie zapewnienia dostępności strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeśli zapewnienie dostępności cyfrowej nie może nastąpić w ww. terminie, podmiot powiadamia osobę występującą z żądaniem o przyczynach opóźnienia oraz terminie w jakim zapewni dostępność, jednak termin nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Podmiot publiczny odmawia zapewnienia dostępności cyfrowej jeśli będzie to mogło naruszyć integralność lub wiarygodność przekazywanych informacji. Jeśli podmiot publiczny nie jest w stanie zapewnić dostępności, powiadamia osobę występującą z żądaniem o przyczynach zaistniałej sytuacji i wskazuje alternatywny sposób dostępu do tego elementu.

W przypadku odmowy zapewnienia dostępności cyfrowej wskazanej w żądaniu, albo w przypadku odmowy skorzystania z alternatywnego sposobu dostępu - osoba zgłaszająca żądanie ma prawo złożyć do podmiotu publicznego skargę. Do rozpatrywania skargi w sprawach zapewnienia dostępności cyfrowej stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735).

Wniosek o zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno – komunikacyjnej lub żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej można:

·         przesłać na adres: Urząd Gminy w Solcu-Zdroju, ul. 1 Maja 10, 28-131 Solec-Zdrój;

 

Wzór wniosku o zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej

 

Wzór żądania zapewnienia dostępności cyfrowej

 


Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 644

Wprowadził(a) do systemu: Łukasz Kobos, data: 2022-02-14 10:00:02
Opublikował(a): Łukasz Kobos, data publikacji: 2022-02-14 10:14:28
Ostatnia zmiana: Łukasz Kobos, data: 2022-02-15 11:53:34
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony