2021

Wersja do druku

Uchwała nr XXVI/149/2021

w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Solec – Zdrój na lata 2021 – 2025

Uchwała nr XXVI/150/2021

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/135/2020 z dnia 24 listopada 2020 r. w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2021 rok w Gminie Solec – Zdrój”

Uchwała nr XXVI/151/2021

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Solec-Zdrój na lata 2021 - 2032

Uchwała nr XXVI/152/2021

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2021 rok

Uchwała nr XXVI/153/2021

w sprawie zaciągnięcia kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań budżetu Gminy

Uchwała nr XXVI/154/2021

w sprawie zaciągnięcia kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy

Uchwała Nr XXVII/155/2021

w sprawie zmiany Załącznika do uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania.

Uchwała Nr XXVII/156/2021

w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Solec-Zdrój w 2021 roku”.

Uchwała Nr XXVII/157/2021

w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Gminie Solec – Zdrój na lata 2021 – 2024”

Uchwała nr XXVII/158/2021

w sprawie przystąpienia do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Solec - Zdrój.

Uchwała nr XXVII/159/2021

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Solec-Zdrój na terenie Gminy Solec - Zdrój.

Uchwała Nr XXVII/160/2021

w sprawie stanowiska Rady Gminy w sprawie Projektu „Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej” oraz innych dokumentów związanych z rozwojem obszarów wiejskich

Uchwała Nr XXVII/161/2021

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Solec-Zdrój na lata 2021 - 2032

Uchwała Nr XXVII/162/2021

w sprawie zmiany budżetu Gminy Solec-Zdrój na 2021 rok

Uchwała Nr XXVII/163/2021

w sprawie zmiany Załącznika Nr 1 do uchwały nr XIII/75/2019 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 3 grudnia 2019 roku w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Solec-Zdrój

Uchwała Nr XXVII/164/2021

w sprawie częściowego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała Nr XXVII/165/2021

w sprawie rozpatrzenia petycji o opinię w sprawie przeprowadzenia Referendum Ludowego

Uchwała Nr XXVII/166/2021

w sprawie rozpatrzenia petycji o poparcie Rządu Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego

Uchwała Nr XXVII/167/2021

w sprawie zwolnienia z opłaty i zwrotu części opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży, należnej w 2021 roku

Uchwała Nr XXVIII/168/2021

w sprawie udzielenia dotacji celowej na prace konserwatorskie i restauratorskie zabytkowego kościoła w Świniarach

Uchwała Nr XXVIII/169/2021

w sprawie zmiany uchwały w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego w Zborowie

Uchwała Nr XXVIII/170/2021

w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach skargi Prokuratora Prokuratury Okręgowej w Kielcach wraz z odpowiedzią na skargę

Uchwała Nr XXVIII/171/2021

Uchwała intencyjna w sprawie wyrażenia woli udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej w latach 2021 - 2022 dla Powiatu Buskiego na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Solec – Zdrój – Wełnin Nr 0098 T dł. 2666 mb od km 0+000 do km 2+666”

Uchwała Nr XXVIII/172/2021

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Solec-Zdrój na lata 2021-2032

Uchwała Nr XXVIII/173/2021

w sprawie zmiany budżetu Gminy Solec-Zdrój na 2021 rok

Uchwała Nr XXIX/174/2021

w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Solec-Zdrój wotum zaufania

Uchwała Nr XXIX/175/2021

w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Solec-Zdrój z tytułu wykonania budżetu Gminy za 2020 rok

Uchwała Nr XXIX/176/2021

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia Gminy Solec-Zdrój z Gminą Busko-Zdrój oraz Powiatem Buskim

Uchwała Nr XXIX/177/2021

w sprawie wyrażenia woli zaliczenia do kategorii dróg gminnych projektowanej ulicy

Uchwała Nr XXIX/178/2021

w sprawie wyrażenia woli zaliczenia do kategorii dróg gminnych projektowanej ulicy

Uchwała Nr XXIX/179/2021

w sprawie wyrażenia woli zaliczenia do kategorii dróg gminnych projektowanej ulicy

Uchwała Nr XXIX/180/2021

w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie i przystąpienie Gminy Solec-Zdrój do Buskiego Klastra Energii

Uchwała Nr XXIX/183/2021

w sprawie zmiany budżetu Gminy Solec-Zdrój na 2021 rok

Uchwała Nr XXIX/184/2021

w sprawie zmiany załącznika do uchwały w sprawie opłaty uzdrowiskowej, określenia inkasentów, wysokości stawek opłaty uzdrowiskowej oraz zasad jej poboru na obszarze uzdrowiska Solec-Zdrój

Uchwała Nr XXIX/185/2021

w sprawie przyjęcia i przekazania projektu zmian regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Solec-Zdrój organowi regulacyjnemu do zaopiniowania.

Uchwała Nr XXIX/186/2021

w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Solec-Zdrój na rok szkolny 2021/2022


Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 466

Wprowadził(a) do systemu: Łukasz Kobos, data: 2021-02-04 12:39:23
Opublikował(a): Łukasz Kobos, data publikacji: 2021-02-04 12:40:11
Ostatnia zmiana: Łukasz Kobos, data: 2021-02-04 12:40:11
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony