2023

Wersja do druku

Uchwała Nr XLIV/270/2023

o zmianie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023

Uchwała Nr XLIV/271/2023

o zmianie uchwały w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania oraz trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Solec-Zdrój

Uchwała Nr XLIV/272/2023

o zmianie uchwały w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców

Uchwała Nr XLIV/273/2023

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Solec-Zdrój na lata 2023-2032

Uchwała Nr XLIV/274/2023

w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2023 rok

Uchwała Nr XLIV/275/2023

o zmianie uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych radnych Rady Gminy Solec-Zdrój oraz sołtysów

Uchwała Nr XLIV/276/2023

w sprawie ustalenia dopłaty dla I i II taryfowej grupy odbiorców usług zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Solec-Zdrój

Uchwała Nr XLV/277/2023

w sprawie przekazania skargi na działalność przewodniczącego Rady Gminy Solec-Zdrój według właściwości

Uchwała Nr XLVI/278/2023

w sprawie zmiany Uchwały Nr XLI/250/2022 z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Solec – Zdrój na 2023 rok

Uchwała Nr XLVI/279/2023

w sprawie zmiany uchwały w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego w Zborowie

Uchwała Nr XLVI/280/2023

o zmianie uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Solec-Zdrój

Uchwała Nr XLVI/281/2023

w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych

Uchwała Nr XLVI/282/2023

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Solec-Zdrój na lata 2023-2032

Uchwała Nr XLVI/283/2023

w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2023 rok

Uchwała Nr XLVI/284/2023

w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Solec-Zdrój w 2023 roku”

Uchwała nr XLVI/285/2023

w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości

Uchwała nr XLVI/286/2023

w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sadu Administracyjnego w Kielcach skargi Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Busku-Zdroju wraz z odpowiedzią na skargę

Uchwała Nr XLVII/287/2023

w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2023 rok


Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 181

Wprowadził(a) do systemu: Łukasz Kobos, data: 2023-02-06 12:29:09
Opublikował(a): Łukasz Kobos, data publikacji: 2023-02-06 12:31:38
Ostatnia zmiana: Łukasz Kobos, data: 2023-02-06 12:31:38
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony