Wersja do druku

Opublikowano: 2012-06-26 08:25:01

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Przedmiot przetargu:
Remont drogi gminnej nr 384065T Włosnowice-Piestrzec od km 0+000 do km 0+850

Wynik postepowania:

Nr sprawy: RIG.701.11.3.2012                                                     Solec- Zdrój dnia, 26.06.2012

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

o wykonawcach wykluczonych z postępowania,

o wykonawcach, których oferty zostały odrzucone

 

Działając na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z poź. zm.), Zamawiający GMINA SOLEC-ZDRÓJ, 28 – 131 Solec - Zdrój, ul. 1 Maja 10, zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn: „Remont drogi gminnej nr 384065T Włosnowice-Piestrzec od km 0+000 do km 0+850”  za najkorzystniejszą uznano ofertę Wykonawcy:

 

Cewap Sp. z o.o.

Celiny

26-020 Chmielnik

 

Uzasadnienie wyboru: Wykonawca spełnia warunki określone w SIWZ dla przedmiotowego postępowania. Treść oferty odpowiada treści SIWZ, oferta zawiera najniższą ceną spośród ofert niepodlegających odrzuceniu, jednocześnie uzyskując najwyższą liczbę punktów – 100 pkt. Cena oferty nie przekracza kwoty jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na wykonanie przedmiotowego zadania.

 

Zestawienie złożonych ofert

Oznaczenie oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Cena oferty brutto

Liczba punktów

w kryterium cena ofertowa brutto (pkt)

01

STRABAG Sp. z o.o.

ul. Parzniewska 10

05-800 Pruszków

162 157,05 zł

75,7511

 

02

 

Cewap Sp. z o.o.

Celiny

26-020 Chmielnik

122 835,80 zł

100,0000

03

Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych "FART" Sp. z o.o.

ul. Ściegiennego 268a

25-116 Kielce

175 644,00 zł

69,9345

04

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Staszów Sp. z o.o.

ul Rakowska 40

28-200 Staszów

131 210,25 zł

93,6175

 

Informacja o Wykonawcach wykluczonych: w postępowaniu nie wykluczono żadnego z  Wykonawców.

Informacja o ofertach odrzuconych: w postępowaniu nie odrzucono żadnej ze złożonych ofert.

 

Zamawiający na podstawie art. 92, ust. 1, pkt. 4) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z poź. zm.) informuje, iż umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta zgodnie z art. 94, ust.2 pkt. 3 lit. a. ustawy Prawo zamówień publicznych przed upływem terminów o których mowa w art. 94 ust. 1 pkt.2 ustawy.

 

                                                                                         Wójt

                                                                             mgr inż. Adam Pałys
Powrót

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 2145
Wprowadził do systemu: Błażej Fortuna, data: 2012-06-01 10:28:48
Opublikował: Błażej Fortuna, data publikacji: 2012-06-01 10:37:36
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu