Wersja do druku

Opublikowano: 2012-07-26 10:17:03

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Przedmiot przetargu:
Remont drogi gminnej nr 384010 T Kików-Zagaje Kikowskie- Szklanów od km 0+000 do km 1+1500

Wynik postepowania:

Solec- Zdrój dnia, 26.07.2012

 

Nr sprawy: RIG.701.12.3.2012                                                    

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

o wykonawcach wykluczonych z postępowania,

o wykonawcach, których oferty zostały odrzucone

 

Działając na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z poź. zm.), Zamawiający GMINA SOLEC-ZDRÓJ, 28 – 131 Solec - Zdrój, ul. 1 Maja 10, zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn: „Remont drogi gminnej nr 384010 T Kików-Zagaje Kikowskie- Szklanów od km 0+000 do km 1+1500”  za najkorzystniejszą uznano ofertę Wykonawcy:

 

Zakład Budowlano-Drogowy "DUKT"

Artur Piwowar

Wola Murowana ul. Zakładowa 17

26-052 Nowiny

 

Uzasadnienie wyboru: Wykonawca spełnia warunki określone w SIWZ dla przedmiotowego postępowania. Treść oferty odpowiada treści SIWZ, oferta zawiera najniższą ceną spośród ofert niepodlegających odrzuceniu, jednocześnie uzyskując najwyższą liczbę punktów – 100 pkt. Cena oferty nie przekracza kwoty jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na wykonanie przedmiotowego zadania.

 

Zestawienie złożonych ofert

Oznaczenie oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Cena oferty brutto

Liczba punktów

w kryterium cena ofertowa brutto (pkt)

1

Krzysztof Machnik Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjnego "MACHNIK"

Mochnaczka Wyżna 59

33-380 Krynica-Zdrój

474 240,03

59,9646

2

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Staszów Sp. z o.o.

ul. Rakowska 40

28-200 Staszów

301 719,00

94,2519

3

CEWAP Sp. z o.o.

Celiny

26-020 Chmielnik

311 497,50

91,2932

4

Świętokrzyskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych "TRAKT" Sp.z o.o.

Górki Szczukowskie 1

26-065 Piekoszów

309 000,11

92,0310

5

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych

Adrian Cieśla

ul. 17-go Stycznia 32

27-200 Starachowice

289 352,46

98,2801

6

Firma Transportowo-Budowlano-Drogowa "DYLMEX" Tomasz Dyl

ul. Rakowska 33

28-200 Staszów

292 260,30

97,3023

7

Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Spółka z o.o.

ul. Kolejowa 28

05-300 Mińsk Mazowiecki

369 069,50

77,0522

8

Marian Wojtas Przedsiębiorstwo Robót Drogowych "DROKAM-PIASECZNO"

Piaseczno 84/21-26

27-670 Łoniów

310 267,50

91,6551

9

Zakład Budowlano-Drogowy "DUKT"

Artur Piwowar

Wola Murowana ul. Zakładowa 17

26-052 Nowiny

284 376,00

100,0000

 

Informacja o Wykonawcach wykluczonych: w postępowaniu nie wykluczono żadnego z  Wykonawców.

Informacja o ofertach odrzuconych: w postępowaniu nie odrzucono żadnej ze złożonych ofert.

 

Zamawiający na podstawie art. 92, ust. 1, pkt. 4) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z poź. zm.) informuje, iż umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta zgodnie z art. 94, ust.2 pkt. 3 lit. a. ustawy Prawo zamówień publicznych przed upływem terminów o których mowa w art. 94 ust. 1 pkt.2 ustawy.

 

                                                                                     Wójt

                                                                         mgr inż. Adam Pałys

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Powrót

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 2223
Wprowadził do systemu: Błażej Fortuna, data: 2012-07-06 14:31:43
Opublikował: Błażej Fortuna, data publikacji: 2012-07-06 14:38:14
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu