Wersja do druku

Zamawiający:

Urząd Gminy Solec Zdrój

Adres:
Solec Zdrój
28-131 Solec Zdrój

Kontakt:
tel. 041 377 60 41, fax. 041 377 60 22
E-mail:ugsolecz@post.pl
Strona www: www.solec-zdroj.pl

Numer ID: 127

Data publikacji:
2012-05-07 13:35:34

Przedmiot: "Udzielenie i obsługa kredytu krótkoterminowego na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy Solec-Zdrój" w kwocie 4 717 619,21 zł

Treść przetargu:

Solec-Zdrój: Udzielenie i obsługa kredytu krótkoterminowego na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy Solec-Zdrój w kwocie 4 717 619,21 zł
Numer ogłoszenia: 143252 - 2012; data zamieszczenia: 07.05.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Solec - Zdrój , ul. 1 Maja 10, 28-131 Solec-Zdrój, woj. świętokrzyskie, tel. 041 377-60-39, faks 041 3776022.

·                  Adres strony internetowej zamawiającego: www.solec-zdroj.eu

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Udzielenie i obsługa kredytu krótkoterminowego na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy Solec-Zdrój w kwocie 4 717 619,21 zł.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiot zamówienia obejmuje udzielenie i obsługę kredytu krótkoterminowego w złotych polskich w kwocie 4 717 619,21 zł na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy Solec-Zdrój. 2. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.11.30.00-5 - Usługi udzielania kredytu. 3. Zamawiający zastrzega następujące warunki kredytowania : 3.1. Kredyt obrotowy w postaci linii kredytowej nieodnawialnej wypłacany w transzach. 3.2. Wypłata transz kredytu będzie następować na żądanie Zamawiającego i nastąpi w ciągu 3 dni roboczych od złożenia dyspozycji przez Zamawiającego. 3.3. Okres kredytowania - od dnia zawarcia umowy do 31.12.2012 r. 3.4. Płatność odsetek - miesięczna, do 10 dnia miesiąca za ubiegły miesiąc . 3.5. Oprocentowanie kredytu zmienne w wysokości: zmienna stopa procentowa WIBOR 1 M liczona jako średnia arytmetyczna z miesiąca poprzedzającego okres odsetkowy + niezmienna stała marża banku. Kredytobiorca nie ponosi innych niż marża kosztów z tytułu zaciągniętego kredytu. 3.6. Spłata kapitału jednorazowo lub w transzach do dnia 31.12.2012 r. 3.7. Naliczanie odsetek od faktycznie wykorzystanej kwoty kredytu. 3.8. Prawo Kredytobiorcy do wcześniejszej spłaty kredytu bez ponoszenia z tego tytułu dodatkowych opłat . 3.9. Jeżeli termin spłaty odsetek lub rat kapitałowych przypadnie na sobotę, niedzielę, święto lub inny dzień ustawowo wolny od pracy, spłata odsetek lub rat kapitałowych nastąpi następnego dnia roboczego po tym terminie. 3.10. Za rok obrachunkowy przyjmuje się 366 dni, Za miesiąc przyjmuje się miesiąc kalendarzowy. 3.11. Zabezpieczeniem kredytu jest weksel własny in blanco..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.11.30.00-5.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

·                  Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

·           III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o                   Wykonawca musi posiadać zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na utworzenie banku zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (tekst jednolity Dz.U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665 z późn.zm.) Ocena spełniania w/w warunku dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia na podstawie oświadczeń i dokumentów dołączonych przez Wykonawcę do oferty zgodnie z postanowieniami SIWZ, z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 i 4 Ustawy Pzp.

·           III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o                   Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny

·           III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o                   Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny

·           III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o                   Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny

·           III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o                   Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

·           III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

·                  koncesję, zezwolenie lub licencję

·           III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

·                  oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

·                   

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Dokumenty wskazane przez Zamawiającego w ust. 2 rozdziału XII SIWZ

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.solec-zdroj.eu
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
 Siedziba Zamawiającego - ul. 1 Maja 10, 28 - 131 Solec - Zdrój, pok. 19 - zgodnie z zapisami rozdziału IX SIWZ..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 16.05.2012 godzina 09:00, miejsce: Siedziba Zamawiającego - Urząd Gminy Solec - Zdrój - ul. 1 Maja 10, 28 - 131 Solec - Zdrój, pok. 18..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

DOKUMENTY DO POBRANIA:

 

SIWZ

 

DOKUMENTY FINANSOWE

 

DOKUMENTY FINANSOWE CZ. 2

 

DOKUMENTY FINANSOWE CZ. 3

 

DOKUMENTY FINANSOWE CZ. 4

 

DOKUMENTY FINANSOWE CZ. 5

 

PYTANIA DO TREŚCI SIWZ WRAZ Z ODPOWIEDZIAMI ZAMAWIAJĄCEGO (11.05.2012)

 

DOKUMENTY FINANSOWE CZ. 6

 

PYTANIA DO TREŚCI SIWZ WRAZ Z ODPOWIEDZIAMI ZAMAWIAJĄCEGO CZ.2 (11.05.2012)

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 2424
Wprowadził do systemu: Błażej Fortuna, data: 2012-05-07 13:35:34
Opublikował: Błażej Fortuna, data publikacji: 2012-05-07 13:36:26
Ostatnia zmiana: Błażej Fortuna, data: 2022-10-21 14:22:37
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu