Wersja do druku

Zamawiający:

Urząd Gminy Solec Zdrój

Adres:
Solec Zdrój
28-131 Solec Zdrój

Kontakt:
tel. 041 377 60 41, fax. 041 377 60 22
E-mail:ugsolecz@post.pl
Strona www: www.solec-zdroj.pl

Numer ID: 130

Data publikacji:
2012-07-06 14:31:43

Przedmiot: Remont drogi gminnej nr 384010 T Kików-Zagaje Kikowskie- Szklanów od km 0+000 do km 1+1500

Treść przetargu:

Solec-Zdrój: Remont drogi gminnej nr 384010 T Kików-Zagaje Kikowskie- Szklanów od km 0+000 do km 1+1500
Numer ogłoszenia: 148183 - 2012; data zamieszczenia: 06.07.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Solec - Zdrój , ul. 1 Maja 10, 28-131 Solec-Zdrój, woj. świętokrzyskie, tel. 041 377-60-39, faks 041 3776022.

·                  Adres strony internetowej zamawiającego: www.solec-zdroj.eu

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont drogi gminnej nr 384010 T Kików-Zagaje Kikowskie- Szklanów od km 0+000 do km 1+1500.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn. Remont drogi gminnej nr 384010 T Kików-Zagaje Kikowskie- Szklanów od km 0+000 do km 1+1500. 2. Projekt swoim zakresem obejmuje m.in.: - mechaniczne obustronne ścinanie poboczy równiarką na całym remontowanym odcinku drogi, -wyrównanie klińcem kamiennym wyrwy w drodze z zagęszczeniem klińca, - wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową w ilości 75kg/m2 na długości 1500 mb i szer. 4,00 m - ułożenie nawierzchni mineralno-asfaltowej- standard II, ścieralnej, gr. warstwy po zagęszczeniu 4 cm, na długości 1500 mb i szer. 4,00 m, - obustronne utwardzenie poboczy materiałem kamiennym do wysokości wykonanej nawierzchni szerokości 0,5m na odcinku 1500m. Zamawiający wymaga, by na przedmiotowe roboty Wykonawca udzielił 3-letniej rękojmi. 3. Szczegółowy opis i zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia zawierają: a/ opis przedmiotu zamówienia, przedmiar robót - Tom II SIWZ b/ specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych - Tom III SIWZ.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

·                  Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

·                  Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień - art. 67, ust. 1, pkt.6 ustawy Pzp

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.23.31.00-0.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 14.09.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1. Oferta winna być zabezpieczona wadium wniesionym do dnia 23.07.2012r. do godz. 9 00, w wysokości: 7 000,00 PLN (słownie: siedem tysięcy złotych). 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: - pieniądzu; - w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; - gwarancjach bankowych; - gwarancjach ubezpieczeniowych; - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jednolity Dz.U. z 2007r. Nr 42, poz. 275 z późn. zm.). 3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy złożyć przelewem bankowym na poniżej podany rachunek bankowy: Gmina Solec - Zdrój Nadwiślański Bank Spółdzielczy w Solcu - Zdroju nr rachunku : 66 85170007 0000000003900013 z dopiskiem: wadium na zadanie pn. Remont drogi gminnej nr 384010 T Kików-Zagaje Kikowskie- Szklanów od km 0+000 do km 1+1500 Zamawiający będzie uważał za skuteczne wniesienie wadium tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew do dnia 23.07.2012r. do godz. 900. W przypadku złożenia wadium w formie pieniężnej zaleca się aby Wykonawca złożył kopię dokonanego polecenia przelewu, na którym znajdować się będzie stempel potwierdzający dokonanie przelewu. W przypadku złożenia wadium w formie innej niż pieniądza, oryginał wniesienia wadium musi zostać złożony z ofertą, przy czym oryginał może zostać złożony w oddzielnej kopercie. Jeżeli Wykonawca będzie żądał zwrotu oryginału wniesienia wadium po zakończeniu postępowania zobowiązany jest w takim przypadku do złożenia z ofertą jego kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem.

III.2) ZALICZKI

·                  Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

·           III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o                   Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył co najmniej 1 robotę budowlaną, obejmującą budowę, przebudowę lub remont drogi z nawierzchnią z mieszanki mineralno-bitumicznej o wartości co najmniej 150 000,00 zł brutto. Ocena spełniania w/w warunku dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia na podstawie oświadczeń i dokumentów dołączonych przez Wykonawcę do oferty zgodnie z postanowieniami SIWZ, z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 i 4 Ustawy Pzp

·           III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o                   a) Wykonawca musi posiadać lub mieć dostęp (dzierżawa, wynajem, umowa kupna lub inny sposób) do wytwórni mas bitumicznych. b) Wykonawca musi dysponować co najmniej - rozściełaczem/układarką mas bitumicznych - min. 1 szt., walcem drogowym - min. 1 szt. Ocena spełniania w/w warunku dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia na podstawie oświadczeń i dokumentów dołączonych przez Wykonawcę do oferty zgodnie z postanowieniami SIWZ, z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 i 4 Ustawy Pzp

·           III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o                   Wykonawca musi dysponować co najmniej osobą pełniącą funkcje kierownika budowy posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity z 2010r. Dz. U. Nr 243 poz. 1623 z późn. zm.), wydane na podstawie rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z późn. zm.) lub równoważne uprawnienia wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed dniem wejścia w życie w/w rozporządzenia i przynależącą do właściwej izby samorządu zawodowego. Ocena spełniania w/w warunku dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia na podstawie oświadczeń i dokumentów dołączonych przez Wykonawcę do oferty zgodnie z postanowieniami SIWZ, z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 i 4 Ustawy Pzp

·           III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o                   Wykonawca musi posiadać środki finansowe lub zdolność kredytową na sumę, co najmniej 150 000,00 zł. Ocena spełniania w/w warunku dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia na podstawie oświadczeń i dokumentów dołączonych przez Wykonawcę do oferty zgodnie z postanowieniami SIWZ, z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 i 4 Ustawy Pzp

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

·           III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

·                  wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone

·                  wykaz narządzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami

·                  wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami

·                  oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

·                  informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·           Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zdolność finansową innych podmiotów, przedkłada informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, dotyczącą podmiotu, z którego zdolności finansowej korzysta na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy, potwierdzającą wysokość posiadanych przez ten podmiot środków finansowych lub jego zdolność kredytową, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

·           III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

·                  oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

·                  aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

·                  aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·                  aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·                  aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·                  wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

·           III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

·                  nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·                  nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·                  nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·           III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Dokumenty wskazane przez Zamawiającego w ust. 2 rozdziału XII SIWZ

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zmiany mogą dotyczyć: 1. Zmiany treści dokumentów, stanowiących integralną część umowy, zawierających zakres rzeczowy przedmiotu umowy, w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, z uwagi na: ujawnienie błędu w dokumentacji projektowej, przedmiarze robót lub STWiOR; wystąpienia robót zamiennych niezbędnych do zakończenia realizacji zamówienia; zmiany jakości lub innych parametrów charakterystycznych dla objętego proponowaną zmianą elementu robót budowlanych; aktualizację rozwiązań projektowych z uwagi na postęp technologiczny; zmiany wymiarów lub położenia części robót budowlanych; zmiany ilości robót budowlanych w stosunku do przedmiaru; rezygnacji z wykonania części robót budowlanych. 2. Zmiany w kolejności i terminach wykonywania robót budowlanych. Konieczność przesunięcia terminu realizacji robót wynikła wskutek: - siły wyższej, - okoliczności których nie można przewidzieć, - zaistnienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających zachowanie technologii wykonania robót, - wystąpienia konieczności wykonania robót dodatkowych, koniecznych do wykonania podstawowego zakresu zadania, - wprowadzenia niezbędnych zmian w dokumentacji projektowej w celu prawidłowego wykonania prac, a uniemożliwiających dotrzymanie terminu umownego wykonania robót, - zmian technologii wykonania robót lub zmiany materiałów, jeżeli nowe rozwiązania będą korzystne dla Zamawiającego, przy zachowaniu niepogorszonych standardów jakościowych, - konieczności wykonania prac wynikających z zaleceń organów administracji architektoniczno-budowlanej np. nadzoru budowlanego, PIP, itp. wydanych stosownie do ich właściwości, - pojawienia się na trasie prac wykopalisk archeologicznych, a także niewybuchów i niewypałów, - w wyniku kolizji z niezinwentaryzowanymi sieciami podziemnymi. 3. Zmiana wysokości wynagrodzenia z powodu konieczności wykonania robót zamiennych; rezygnacji z wykonania części zakresu umowy (w tym roboty zaniechane), rezygnacji z wykonania części robót jeżeli ich wykonanie nie leży w interesie publicznym oraz nie przewidzianego braku płynności finansowej Zamawiającego, jak również w przypadku urzędowej zmiany wysokości stawki podatku VAT, 4. Zmiana osób pełniących funkcję inspektora nadzoru i kierownika budowy z powodu np. utraty przez wskazaną osobę zdolności do pracy; nie wywiązywania się z powierzonych obowiązków. 5. Wszelkie zmiany umowy, o ile konieczność ich wprowadzenia będzie wynikała ze zmian w obowiązujących przepisach prawa. 6. Wszelkie zmiany treści umowy będą wprowadzane drogą aneksów i wymagają formy pisemnej oraz zgody obu stron pod rygorem nieważności takich zmian.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.solec-zdroj.eu
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
 Siedziba Zamawiającego - ul. 1 Maja 10, 28 - 131 Solec - Zdrój, pok. 19 - zgodnie z zapisami rozdziału IX SIWZ..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 23.07.2012 godzina 09:00, miejsce: Siedziba Zamawiającego - Urząd Gminy Solec - Zdrój - ul. 1 Maja 10, 28 - 131 Solec - Zdrój, pok. 18..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

 DOKUMENTY DO POBRANIA:

SIWZ TOM I

SIWZ TOM II i III

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 2378
Wprowadził do systemu: Błażej Fortuna, data: 2012-07-06 14:31:43
Opublikował: Błażej Fortuna, data publikacji: 2012-07-06 14:38:14
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu