Wersja do druku

Zamawiający:

Urząd Gminy Solec Zdrój

Adres:
Solec Zdrój
28-131 Solec Zdrój

Kontakt:
tel. 041 377 60 41, fax. 041 377 60 22
E-mail:ugsolecz@post.pl
Strona www: www.solec-zdroj.pl

Numer ID: 27

Data publikacji:
2005-06-28 10:25:19

Przedmiot: Nieruchomość zabudowana budynkiem kina w Solcu-Zdroju

Treść przetargu:

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

 

Wójt Gminy Solec-Zdrój ogłasza pisemny nieograniczony przetarg na oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste ze sprzedażą znajdujących się na niej zabudowań.

 

 1. Nieruchomości  położone w miejscowości Solec-Zdrój woj. świętokrzyskie stanowiącą własność gminy Solec-Zdrój oznaczoną na mapie ewidencji gruntów jako działki  Nr 137/1 o pow. 325 m2, Nr 137/3 o pow. 120 m2, dla której prowadzona jest księga wieczysta KW 34092.
 2. Sprzedaż budynku byłego kina oraz budynku kioskosklepu zlokalizowanych na w/w nieruchomości.
 3. Zgodnie z przeznaczeniem zapisanym w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Solec-Zdrój  nieruchomość położona jest na terenach oznaczonych symbolem 40 U teren istniejącego budynku kina.
 4. Nieruchomość winna być zagospodarowana poprzez urządzenie kino-kawiarni przystosowanej do urządzania wystaw oraz przystosowania terenu przylegającego do budynku.
 5. Termin zagospodarowania nieruchomości:

-   31.01.2007r.

6.      Cena wywoławcza 83240,00 zł (słownie: osiemdziesiąt trzy tysiące dwieście czterdzieści złotych).

 1. Stawka procentowa z tytułu użytkowania wieczystego:

a) opłata roczna       - 3% ceny,

b) pierwsza opłata   - 25% ceny.

 1. Termin wnoszenia opłat:

a)      opłaty roczne wnosi się przez cały okres użytkowania wieczystego z góry do 31 marca   za dany rok,

b)      pierwsza opłata za oddanie nieruchomości w użytkowanie płatne jest nie później niż do dnia zawarcia umowy oddania w użytkowanie wieczyste.

9.      Opłaty roczne mogą być aktualizowane nie częściej niż raz do roku na zasadach określonych przepisami prawa.

 1. Nieruchomość powyższa jest wolna od obciążeń.
 2. Pisemne oferty należy składać w Urzędzie Gminy Solec-Zdrój w terminie do 26.07.2005r. do godz. 1500 w Urzędzie Gminy w Solcu-Zdroju pok. Nr 18                          w zamkniętych kopertach z napisem „PRZETARG-KINO”.
 3. Część jawna przetargu odbędzie się w dniu 29.07.2005r. o godz. 1000 w Urzędzie Gminy w Solcu-Zdroju pok. Nr 7.
 4. Oferta powinna zawierać:
  1) imię, nazwisko i adres oferenta lub nazwę albo firmę oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna
  2) datę sporządzenia oferty
  3) oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje je bez zastrzeżeń
  4) oferowaną cenę (wyższą od ceny wywoławczej) i sposób jej zapłaty

      5) oferowany sposób zagospodarowania  nieruchomości
      6) dowód wpłacenia wadium

 1. Przystępujący do przetargu winni wpłacić wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej najpóźniej w terminie do ustalonego wyżej dnia wnoszenia ofert pisemnych na konto Urzędu Gminy w Solcu-Zdroju Nr 66 85170007 0000 0000 0390 0013 w Nadwiślańskim Banku Spółdzielczym w Solcu-Zdroju.
 2. Szczegółowe informacje o przedmiocie sprzedaży i dodatkowych warunkach przetargu można zapoznać się do dnia 26.07.2005r. w Urzędzie Gminy w Solcu-Zdroju pok. Nr 12.
 3. Z tytułu użytkowania wieczystego ustala się pierwszą opłatę w wysokości 25% ceny nieruchomości gruntowej osiągniętej w przetargu oraz opłat rocznych płatnych przez cały okres użytkowania wieczystego w wysokości 3 % ceny nieruchomości gruntowej  osiągniętej w przetargu. Cenę nieruchomości gruntowej i cenę budynku ustala się w proporcji 10040/70700 zaoferowanej ceny (stosownie do wartości nieruchomości określonych przez rzeczoznawcę).
 4. Przetarg jest ważny chociaż wpłynie tylko jedna oferta spełniająca warunki określone w ogłoszeniu  o przetargu.

 

Osobie, która wygra przetarg wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia.

Wadium przepada w przypadku nie zgłoszenia się nabywcy w oznaczonym terminie w Kancelarii Notarialnej.

Wójt zastrzega sobie zamkniecie przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

 

 

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 2018
Wprowadził do systemu: Piotr Kalita, data: 2005-06-28 10:25:19
Opublikował: Piotr Kalita, data publikacji: 2005-06-28 10:25:19
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu