Wersja do druku

Zamawiający:

Gmina Solec-Zdrój

Adres:
Solec-Zdrój
28-131 Solec-Zdrój

Kontakt:
tel. 041 377 60 41, fax. 041 377 60 22
E-mail:ug@solec-zdroj.pl
Strona www: www.solec-zdroj.pl

Numer ID: 274

Data publikacji:
2020-09-11 13:34:49

Przedmiot: Zapytanie ofertowe na wykonanie robót budowlanych Strażnicy OSP w Świniarach

Treść przetargu:

Solec – Zdrój, dn. 11.09.2020

Zapytanie ofertowe – na wykonanie robót budowlanych Strażnicy OSP w Świniarach

Wójt Gminy Solec – Zdrój zgodnie z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2019.1843 z dnia 2019.09.27) zwraca się z zapytaniem ofertowym o przedstawienie ceny za wykonanie rozgraniczenia nieruchomości.

Przedmiot zamówienia :
1. Wykonanie robót budowlanych na dobudowanej części strażnicy OSP w Świniarach zgodnie z projektem budowlanym obejmujący roboty:
1) Wykonanie ocieplenia zewnętrznego budynku wełną mineralną o gr. 15 cm wraz z tynkiem mineralnym. Powierzchnia ocieplenia budynku ok. 85m2.
2. Szczegółowy opis i zakres rzeczowy przedmiotu umowy określa projekt budowlany (załącznik część projektu)
3. Termin realizacji zamówienia: 1 miesiąc od dnia podpisania umowy

4. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się oferenci posiadający konieczne doświadczenie i profesjonalne kwalifikacje niezbędne do prawidłowego wykonania umowy.

Sposób przygotowania oferty :
Oferent powinien sporządzić ofertę w języku polskim komputerowo, pismem maszynowym lub technicznym drukowanym. Wszystkie kwoty w PLN należy zaokrąglać do 2 miejsc po przecinku. Stawki podatku VAT należy obliczyć zgodnie z obowiązującymi przepisami. Oferta musi zawierać nazwę, adres oferenta i cenę oraz musi być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do występowania w obrocie prawnym w imieniu oferenta, przy czym podpis lub podpisy muszą być czytelne.

Termin i miejsce złożenia oferty :
1. Ofertę należy złożyć do dnia 18.09.2020 do godz. 12.00 w zamkniętych kopertach w biurze obsługi interesanta Urzędu Gminy w Solcu – Zdroju, ul. 1 Maja 10, 28-131 Solec – Zdrój, parter. Kopertę prosimy zatytułować ,,Oferta cenowa – roboty budowlane na budynku OSP Świniary” lub na adres poczty elektronicznej: ug@solec-zdroj.pl w postaci skanu wypełnionego i podpisanego formularza ofertowego.
2. Za ofertę złożoną w terminie uważa się datę otrzymania oferty a nie datę nadania w Urzędzie Pocztowym.
3. Zastrzega się prawo do unieważnienia zapytania ofertowego na każdym etapie bez podania przyczyny.
4. Zastrzega się prawo do ograniczenia zakresu zamówienia z uwagi na ograniczone środki finansowe zamawiającego.

Zapytania o przedmiot zamówienia:

Wszelkich informacji dot. przedmiotu zamówienia można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy w Solcu – Zdroju w Referacie Inwestycji i Rozwoju Gminy, ul. 1 Maja 10, 28-131 Solec – Zdrój pok. nr 19 lub telefonicznie 41 377 60 41 wew. 19. 

 

DOKUMENTY DO POBRANIA:

Formularz ofertowy 

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 173
Wprowadził do systemu: Błażej Fortuna, data: 2020-09-11 13:34:49
Opublikował: Błażej Fortuna, data publikacji: 2020-09-11 13:34:57
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu