Wersja do druku

Zamawiający:

Gmina Solec-Zdrój

Adres:
Solec-Zdrój
28-131 Solec-Zdrój

Kontakt:
tel. 041 377 60 41, fax. 041 377 60 22
E-mail:ug@solec-zdroj.pl
Strona www: www.solec-zdroj.pl

Numer ID: 279

Data publikacji:
2020-10-05 13:22:17

Przedmiot: Budowa oświetlenia ulicznego i oświetlenia parku w miejscowości Zborów

Treść przetargu:

Solec-Zdrój 05.10.2020r.

Znak: RIG.701.10.1.2020                                                                   

Zapytanie ofertowe

I.              Zamawiający: 

Gmina Solec-Zdrój, ul. 1 Maja 10, 28-131 Solec-Zdrój

NIP 655-18-79-623 ,  Regon 291010754

 II.                Tryb udzielania zamówienia publicznego:

Postępowanie o udzieleniu zamówienia publicznego prowadzone jest z wyłączeniem przepisów  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) zgodnie z art. 4 pkt 8 tej ustawy.

 III.             Opis przedmiotu zamówienia: 

1.         Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn. „Budowa oświetlenia ulicznego i oświetlenia parku w miejscowości Zborów”.

1.1. Zamówienie obejmuje m.in budowę napowietrznych linii oświetlenia ulicznego wzdłuż dróg powiatowych oraz budowę oświetlenia parku w miejscowości Zborów.

Z uwagi na fakt, iż cały system oświetlenia ulicznego Gminy Solec-Zdrój oparty jest o oprawy oświetleniowe Ampera Mini producenta Schreder wymaga się aby dostarczone w ramach zadania oprawy oświetleniowe były tożsame z w/w oprawami. Zastosowane oprawy oświetleniowe muszą umożliwiać zaprogramowanie co najmniej 3 stopni autonomicznej redukcji mocy i strumienia świetlnego bez zewnętrznego sygnału sterującego.

Oświetlenie parku w Zborowie należy wykonać w oparciu o słupy aluminiowe producenta ROSA i oprawy oświetleniowe producenta LUG model Avenida Led.

1.2 Wykonawca zapewni nadzór nad robotami budowlanymi przez uprawnionego kierownika budowy posiadającego uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych. Projektant powinien posiadać odpowiednie uprawnienia budowlane zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 z późniejszymi zmianami), rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 2019 r., poz. 831) oraz ustawą z dnia 9 maja 2014 r. o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych (Dz. U. z 2014 r., poz. 768), albo odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.

1.3. Szczegółowy opis i zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 3 do zapytania ofertowego w tym m.in.:

a/ dokumentacja projektowa,                                                                          

b/ specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych,

c/ przedmiar robót.

1.4. Dokumenty wymienione w powyżej należy traktować jako wzajemnie objaśniające, a w przypadku rozbieżności lub dwuznaczności, wyjaśnienia i uzupełnienia winny być wydane przez Zamawiającego, który udzieli Wykonawcy odpowiednich instrukcji.

1.5. Szczegółowe wymagania dotyczące współpracy i warunków realizacji zadania zostały określone w załączniku nr 2 do zapytania ofertowego -wzór umowy.

IV.        Termin realizacji przedmiotu zamówienia

Roboty należy wykonać w terminie do 11.12.2020r.

V. Dokumenty wymagane od wykonawcy:

1.         Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć:

a) potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie uprawnień budowlanych osoby pełniącej funkcję kierownika budowy, oraz kopie aktualnego zaświadczenia o przynależności do izby inżynierów budownictwa w/w osoby.

b) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

2          Przed podpisaniem umowy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kosztorysy na podstawie których skalkulował cenę oferty sporządzone na podstawie załączonych do zapytania ofertowego przedmiarów robót

VI. Kryteria oceny oferty:

1.         Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie następujące kryteria oceny ofert: cena – waga 100%

2.         Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta Wykonawcy, który będzie zawierała najniższą cenę brutto.

VII. Miejsce, termin składania oferty:

1.      Termin składania oferty upływa w dniu 12.10.2020r. o godz. 12:00.

2.      Ofertę należy złożyć w zaklejonej kopercie w Biurze Obsługi Interesanta na parterze budynku lub przesłać na adres Zamawiającego.

3.      Za termin złożenia oferty uważa się termin jej wpływu do Zamawiającego. Oferty złożone po tym terminie określonym w pkt 1 nie zostaną rozpatrzone.

4.      Oferty nadesłane pocztą będą zakwalifikowane do postępowania o zmówienie pod warunkiem dostarczenia ich przez pocztę w miejsce i w czasie określonym w pkt 1 i pkt 3.

VIII. Opis sposobu przygotowania oferty:

1.       Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

2.         Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

3.         Ofertę stanowi wypełniony Formularz „Oferta”.

4.         Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy.

5.         Każda poprawka w treści oferty, a w szczególności każde przerobienie, przekreślenie, uzupełnienie, nadpisanie, etc. powinno być parafowane przez Wykonawcę, w przeciwnym razie nie będzie uwzględnione.

6.         Ofertę wraz z oświadczeniami i dokumentami należy sporządzić i złożyć w oryginale. Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie powinno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane następująco:

 

 

 

Gmina Solec-Zdrój

ul. 1 Maja 10

28-131 Solec-Zdrój

oraz opisane:

 

OFERTA

 na zadanie pn.

„Budowa oświetlenia ulicznego i oświetlenia parku w miejscowości Zborów”

 

„Nie otwierać przed dniem 12.10.2020r. o godz. 12:00”

 

 

IX. Imię i nazwisko, stanowisko oraz nr tel. osoby uprawnionej do udzielania dodatkowych wyjaśnień w sprawie zamówienia:

- Piotr Kalita tel 41 3776039 w. 13

- Błażej Fortuna tel. 413776039 w. 19

X. Termin związania ofertą:

Wykonawca związany będzie złożoną ofertą przez okres 30 dni przyjmując, że pierwszym dniem związania ofertą jest dzień otwarcia oferty.

XI. Zastrzeżenia Zamawiającego:

1.                  Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania Wykonawcy do złożenia wyjaśnień w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

2.                  Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podawania przyczyny.

XII. Przetwarzanie danych osobowych

1. Wykonawca składając ofertę w postępowaniu, wyraża zgodę na przetwarzanie, przekazanych przez niego danych osobowych w toku postępowania oraz realizacji umowy, w przypadku wyboru oferty Wykonawcy jako najkorzystniejszej, dla celów prowadzenia niniejszego postępowania, a w przypadku wybrania oferty Wykonawcy jako najkorzystniejszej: wykonania umowy, dochodzenia roszczeń z umowy, a także prowadzenia i archiwizacji, ewaluacji oraz kontroli niniejszego postępowania przez Zamawiającego i uprawnione organy.

2.    Zamawiający informuje, że Administratorem danych osobowych Wykonawcy jest Wójt Gminy Solec-Zdrój, ul. 1 Maja 10, 28-131 Solec-Zdrój, tel. (041) 3776039, e-mail:ug@solec-zdroj.pl

3.   W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, za pośrednictwem adresu e-mail: marek.bialek@cbi24.pl

4.  Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie   zamówienia publicznego oraz w celu archiwizacji.

5. Podstawą prawną przetwarzania danych Wykonawcy oraz osób, których dane zostaną powierzone Zamawiającemu do przetwarzania przez Wykonawcę jest:

- art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (tzn. zgoda osoby, której dane dotyczą w przypadku Wykonawcy),

- art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (tzn. przetwarzanie jest niezbędne do prowadzenia postępowania, wykonania umowy w przypadku wyboru oferty Wykonawcy, do podjęcia działań na żądanie Wykonawcy przed zawarciem umowy),

- art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia ogólnego o ochronie danych (tzn. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego, który ciąży na Zamawiającym jak np. obowiązek archiwizacyjny) oraz

- art. 9 ust. 2 lit. f rozporządzenia ogólnego o ochronie danych (tzn. przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń).

6.  Dane osobowe będą ujawniane wykonawcom oraz wszystkim zainteresowanym, a także podmiotom przetwarzającym dane na podstawie zawartych umów.

7.  Dane osobowe przekazane przez Wykonawcę w postępowaniu przetwarzane będą przez Zamawiającego przez okres trwania postępowania oraz w celach archiwizacyjnych, dane osobowe Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza – przez okres, który umowa będzie wykonywana, a także później tj. do czasu upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy oraz w celach archiwizacyjnych i kontrolnych. Okresy te dotyczą również Wykonawców, którzy złożyli oferty i  nie zostały one uznane, jako najkorzystniejsze (nie zawarto z tymi Wykonawcami umowy).

8.   Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do danych. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

9.   Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie może uniemożliwić Zamawiającemu dokonanie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia, co skutkować może wykluczeniem wykonawcy z postępowania lub odrzuceniem jego oferty.

 

Dokumenty do pobrania:

Załączniki do zapytania ofertowego (formularz oferty i dokumentacja projektowa)

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 230
Wprowadził do systemu: Błażej Fortuna, data: 2020-10-05 13:22:17
Opublikował: Błażej Fortuna, data publikacji: 2020-10-05 14:36:20
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu