Wersja do druku

Zamawiający:

Gmina Solec-Zdrój

Adres:
Solec-Zdrój
28-131 Solec-Zdrój

Kontakt:
tel. 041 377 60 41, fax. 041 377 60 22
E-mail:ug@solec-zdroj.pl
Strona www: www.solec-zdroj.pl

Numer ID: 281

Data publikacji:
2020-10-15 11:01:55

Przedmiot: Zapytanie ofertowe na wykonanie rozgraniczenia nieruchomości

Treść przetargu:

Solec – Zdrój, dn. 15.10.2020.

Znak: RIG-III.6830.4.2020

 

Zapytanie ofertowe – na wykonanie rozgraniczenia nieruchomości

Wójt Gminy Solec – Zdrój zgodnie z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. Zm.) zwraca się z zapytaniem ofertowym o przedstawienie ceny za wykonanie rozgraniczenia nieruchomości.

 

Przedmiot zamówienia:

Wykonanie rozgraniczenia działki oznaczonej nr ew. 710 oraz 711 obręb Świniary z działką nr ew. 701 obręb Świniary, gm. Solec – Zdrój.

W załączeniu mapa ze wskazaniem spornego odcinka

W przedmiotowej sprawie rozgraniczenie ma na celu ustalenie faktycznego przebiegu granic działek przez określenie położenia punktów i linii granicznych, utrwalenie tych punktów znakami granicznymi na gruncie oraz sporządzenie odpowiednich dokumentów.

Rozgraniczenie nieruchomości obejmuje wszystkie czynności techniczne i formalno - prawne niezbędne do sporządzenia całości dokumentacji wraz ze stabilizacją trwałą.

Termin realizacji zamówienia: 4 miesiące od dnia podpisania umowy

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się oferenci posiadający uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii.

 

Sposób przygotowania oferty:

Oferent powinien sporządzić ofertę w języku polskim komputerowo, pismem maszynowym lub technicznym drukowanym. Wszystkie kwoty w PLN należy zaokrąglać do 2 miejsc po przecinku. Stawki podatku VAT należy obliczyć zgodnie z obowiązującymi przepisami. Oferta musi zawierać nazwę, adres oferenta i cenę oraz musi być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do występowania w obrocie prawnym w imieniu oferenta, przy czym podpis lub podpisy muszą być czytelne.

 

Termin i miejsce złożenia oferty:

Ofertę należy złożyć do dnia 22.10.2020r. do godz. 15.00 w zamkniętej kopercie do pojemnika ustawionym przy wejściu do Urzędu Gminy w Solcu – Zdroju, ul. 1 Maja 10, 28-131 Solec – Zdrój, parter. Kopertę prosimy zatytułować ,,Oferta cenowa – rozgraniczenie Świniary” lub na adres poczty elektronicznej: ug@solec-zdroj.pl lub grzegorz.jablonski@solec-zdroj.pl lub w przypadku posiadania profilu zaufanego na adres skrzynki podawczej: /4pq8ba3d7p/skrytka  w postaci skanu wypełnionego i podpisanego formularza ofertowego.

 

Za ofertę złożoną w terminie uważa się datę otrzymania oferty a nie datę nadania w Urzędzie Pocztowym.

Zastrzega się prawo do unieważnienia zapytania ofertowego na każdym etapie bez podania przyczyny.

 

Zapytania o przedmiot zamówienia:

Wszelkich informacji dot. przedmiotu zamówienia można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy w Solcu – Zdroju w Referacie Inwestycji i Rozwoju Gminy, ul. 1 Maja 10, 28-131 Solec –Zdrój pod nr telefonu 41 377 60 41 wew. 19.

Załączniki:

Formularz ofertowy 

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 188
Wprowadził do systemu: Błażej Fortuna, data: 2020-10-15 11:01:55
Opublikował: Błażej Fortuna, data publikacji: 2020-10-15 11:02:03
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu