Wersja do druku

Zamawiający:

Gmina Solec-Zdrój

Adres:
Solec-Zdrój
28-131 Solec-Zdrój

Kontakt:
tel. 041 377 60 41, fax. 041 377 60 22
E-mail:ug@solec-zdroj.pl
Strona www: www.solec-zdroj.pl

Numer ID: 286

Data publikacji:
2021-05-06 13:20:44

Przedmiot: Zapytanie ofertowe na dostawę monitorów interaktywnych z wewnętrznym komputerem do Szkoły Podstawowej w Solcu Zdroju i Szkoły Podstawowej w Zborowie

Treść przetargu:

 logo_rpo_nowe.png

Solec-Zdrój 06.05.2021r.

Znak: SOO.VII.701.4.2021

 Zapytanie ofertowe

I.               Zamawiający: 

Gmina Solec-Zdrój, ul. 1 Maja 10, 28-131 Solec-Zdrój

NIP 655-18-79-623 ,  Regon 291010754

 II.                  Tryb udzielania zamówienia publicznego:

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone z wyłączeniem przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019 z późn. zm.) z uwagi na wartość zamówienia.

 III.                Opis przedmiotu zamówienia: 

1.      Przedmiotem zamówienia jest dostawa monitorów interaktywnych z wewnętrznym komputerem do Szkoły Podstawowej w Solcu‑Zdroju i Szkoły Podstawowej w Zborowie realizowana w ramach zadania pn. „Poprawa infrastruktury edukacyjno-sportowej w Gminie Solec-Zdrój”.

2.      Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.

3.      Nazwy i kody stosowane we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV):

39162110-9 Sprzęt dydaktyczny.

4.      Dostawa obejmuje odpowiednio:

- monitor interaktywny z wewnętrznym komputerem – szt. 2

5.      Szczegółowy zakres obowiązków dot. dostawy zawiera umowa będąca załącznikiem nr 2 do niniejszego zapytania.

 IV.          Termin realizacji przedmiotu zamówienia

5 tygodni licząc od dnia zawarcia umowy.

 V.            Warunki udziału w postępowaniu: 

Zamawiający nie formułuje warunków udziału w postępowaniu.

VI. Wykluczenie wykonawców:

1.      W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający wykluczy Wykonawcę powiązanego kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, tzn. powiązania polegają w szczególności na:

a)      uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

b)      posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,

c)      pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

d)      pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 VII. Dokumenty wymagane od wykonawcy:

1.      Dokumenty stwierdzające prawo osoby (osób) podpisujące ofertę do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu o uzyskanie przedmiotowego zamówienia publicznego w szczególności aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, pełnomocnictwo.

2.      Oświadczenie o bezstronności- zał. nr 4 do zapytania ofertowego.

3.      Dokument potwierdzający wymagane zapytaniem ofertowym parametry urządzeń (np. wydruki ze stron internetowych producentów, itp.)

VIII. Kryteria oceny oferty:

1.      Kryterium oceny oferty: cena

2.      Najkorzystniejszą ofertą jest oferta z najniższą ceną brutto

IX. Miejsce, termin składania oferty:

1.      Termin składania oferty upływa w dniu  14.05.2021 r. o godzinie 11.00.

2.      Ofertę należy złożyć w zaklejonej kopercie w Biurze Obsługi Interesanta na parterze budynku lub przesłać na adres Zamawiającego.

3.      Za termin złożenia oferty uważa się termin jej wpływu do Zamawiającego. Oferty złożone po tym terminie określonym w pkt 1 nie zostaną rozpatrzone.

4.      Oferty nadesłane pocztą będą zakwalifikowane do postępowania o zmówienie pod warunkiem dostarczenia ich przez pocztę w miejsce i w czasie określonym  w pkt 1 i pkt 3.

 X. Opis sposobu przygotowania oferty:

1.      Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w języku polskim  w jednym egzemplarzu.

2.      Ofertę oraz wszelkie załączniki do oferty podpisują osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.

3.      Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela, jest on zobowiązany do przedłożenia właściwego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego.

4.      Za podpisane  uznaje się własnoręczny czytelny podpis lub podpis wraz z pieczątką pozwalający na zidentyfikowanie podpisu.

5.      Na kopercie/opakowaniu/ należy umieścić:

a/ nazwę i adres Zamawiającego

b/ nazwę i adres Wykonawcy – dopuszcza się odcisk pieczęci z nazwą Wykonawcy

c/ napis: „Oferta na dostawę monitorów interaktywnych z wewnętrznym komputerem do Szkoły Podstawowej w Solcu‑Zdroju i Szkoły Podstawowej w Zborowie”

Nie otwierać  przed 14.05.2021 r. godz. 11.00”.

6.      Oferta oraz pozostałe dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie załączników, winny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami co do treści.

7.      Składane dokumenty i zaświadczenia powinny posiadać aktualne daty zgodne z wymaganiami Zapytania Ofertowego oraz powinny być złożone w oryginale lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

8.      Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nienależytego oznakowania koperty/opakowania lub braku którejkolwiek z wymaganych informacji, w szczególności za złe skierowanie przesyłki i jej nieterminowe dostarczenie.

9.      Pełnomocnictwa oraz zobowiązania podmiotów trzecich winny być złożone w formie oryginałów.

 XI. Istotne postanowienia końcowe:

Wzór projektu umowy zawiera załącznik nr 2 do niniejszego Zapytania Ofertowego.

XII. Imię i nazwisko, stanowisko oraz nr tel. osoby uprawnionej do udzielania dodatkowych wyjaśnień w sprawie zamówienia:

Edyta Patrzałek  tel: +48 41 377 60 39,  fax: +48 41 377 60 22. edyta.patrzalek@solec-zdroj.pl

 XIII. Termin związania ofertą:

Wykonawca związany będzie złożoną ofertą przez okres 30 dni przyjmując, że pierwszym dniem związania ofertą jest dzień otwarcia oferty;

 XIV. Zastrzeżenia Zamawiającego:

1.      Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania Wykonawcy do złożenia wyjaśnień w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

2.      Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podawania przyczyny.

 XV. Przetwarzanie danych osobowych

1.      Wykonawca składając ofertę w postępowaniu, wyraża zgodę na przetwarzanie, przekazanych przez niego danych osobowych w toku postępowania oraz realizacji umowy, w przypadku wyboru oferty Wykonawcy jako najkorzystniejszej, dla celów prowadzenia niniejszego postępowania, a w przypadku wybrania oferty Wykonawcy jako najkorzystniejszej: wykonania umowy, dochodzenia roszczeń z umowy, a także prowadzenia i archiwizacji, ewaluacji oraz kontroli niniejszego postępowania przez Zamawiającego i uprawnione organy.

2.      Zamawiający informuje, że Administratorem danych osobowych Wykonawcy jest Wójt Gminy Solec-Zdrój, ul. 1 Maja 10, 28-131 Solec-Zdrój, tel. (041) 3776039, e-mail:ug@solec-zdroj.pl

3.      W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, za pośrednictwem adresu e-mail: zbigniew.murjas@cbi24.pl

4.      Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie   zamówienia publicznego oraz w celu archiwizacji.

5.      Podstawą prawną przetwarzania danych Wykonawcy oraz osób, których dane zostaną powierzone Zamawiającemu do przetwarzania przez Wykonawcę jest:

a)      art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (tzn. zgoda osoby, której dane dotyczą w przypadku Wykonawcy),

b)      art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (tzn. przetwarzanie jest niezbędne do prowadzenia postępowania, wykonania umowy w przypadku wyboru oferty Wykonawcy, do podjęcia działań na żądanie Wykonawcy przed zawarciem umowy),

c)      art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia ogólnego o ochronie danych (tzn. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego, który ciąży na Zamawiającym jak np. obowiązek archiwizacyjny) oraz

d)      art. 9 ust. 2 lit. f rozporządzenia ogólnego o ochronie danych (tzn. przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń).

6.      Dane osobowe będą ujawniane wykonawcom oraz wszystkim zainteresowanym, a także podmiotom przetwarzającym dane na podstawie zawartych umów.

7.      Dane osobowe przekazane przez Wykonawcę w postępowaniu przetwarzane będą przez Zamawiającego przez okres trwania postępowania oraz w celach archiwizacyjnych, dane osobowe Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza – przez okres, który umowa będzie wykonywana, a także później tj. do czasu upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy oraz w celach archiwizacyjnych i kontrolnych przez 5 letni okres trwałości Projektu zgodnie z Umową o dofinansowanie projektu. Okresy te dotyczą również Wykonawców, którzy złożyli oferty  i  nie zostały one uznane, jako najkorzystniejsze (nie zawarto z tymi Wykonawcami umowy).

8.      Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do danych. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

9.      Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie może uniemożliwić Zamawiającemu dokonanie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia, co skutkować może wykluczeniem wykonawcy z postępowania lub odrzuceniem jego oferty.

DOKUMENTY DO POBRANIA:

Załączniki do zapytania ofertowego 

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 219
Wprowadził do systemu: Błażej Fortuna, data: 2021-05-06 13:20:44
Opublikował: Błażej Fortuna, data publikacji: 2021-05-06 13:20:54
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu