Wersja do druku

Zamawiający:

Gmina Solec-Zdrój

Adres:
Solec-Zdrój
28-131 Solec-Zdrój

Kontakt:
tel. 041 377 60 41, fax. 041 377 60 22
E-mail:ug@solec-zdroj.pl
Strona www: www.solec-zdroj.pl

Numer ID: 295

Data publikacji:
2021-07-16 08:54:18

Przedmiot: Opracowanie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Solec-Zdrój i Miejscowego Planu Zagospodarowania przestrzennego dla Sołectwa Solec-Zdrój

Treść przetargu:

Solec-Zdrój 16.07.2021r.

Znak: RIG.III.6721.2.2021/1

Zapytanie ofertowe

I.               Zamawiający: 

Gmina Solec-Zdrój, ul. 1 Maja 10, 28-131 Solec-Zdrój

NIP 655-18-79-623, Regon 291010754

 

II.                  Tryb udzielania zamówienia publicznego:

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 130 tys. złotych netto, do którego nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021r. poz.1129 z póź.zm.)

 

III.                Opis przedmiotu zamówienia: 

1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie:

a)         Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Solec - Zdrój (dalej określone jako Studium) obejmujące teren gminy tj. ok. 8500 ha oraz

b)         Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Solec-Zdrój na terenie Gminy Solec – Zdrój (dalej określony jako Mpzp) obejmujący teren sołectwa Solec – Zdrój, tj. ok. 653 ha.

2. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia zawiera opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 2 do zapytania ofertowego i wzór umowy będący załącznikiem nr 3 do niniejszego zapytania.

IV.          Termin realizacji przedmiotu zamówienia

Planowany termin realizacji - 18 miesięcy od dnia podpisania umowy dla Studium

- 20 miesięcy od dnia podpisania umowy dla Mpzp.

V.            Warunki udziału w postępowaniu:

Wykonawca winien spełnić następujące wymagania:

Wykonawca musi posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:

1.      Zamawiający wymaga, aby wykonawca wykazał, że w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej dwie usługi w zakresie realizacji opracowań urbanistycznych polegających na wykonaniu Studium, zmiany Studium, wykonania Planu zagospodarowania przestrzennego oraz zmiany Planu zagospodarowania przestrzennego (jako datę wykonania usługi Zamawiający przyjmie datę publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa);

2.      Zamawiający wymaga, by Wykonawca dysponował osobą Głównego projektanta, który posiada uprawnienia określone w art. 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz wykazał aktualną przynależność do zawodowej izby urbanistów oraz posiada doświadczenie zawodowe jako główny projektant w wykonaniu co najmniej dwóch usług w zakresie realizacji opracowań urbanistycznych polegających na wykonaniu Studium, zmiany Studium, Planu oraz zmiany Planu zagospodarowania przestrzennego (jako datę wykonania usługi Zamawiający przyjmie datę publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa). Ocena spełnienia wyżej opisanych warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu dokumenty i oświadczenia, według formuły spełnienia - niespełnienia.

 

VI. Dokumenty wymagane od wykonawcy:

1. Wypełniony i podpisany formularz ofertowy - Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

2. Dokumenty stwierdzające prawo osoby (osób) podpisujące ofertę do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu o uzyskanie przedmiotowego zamówienia publicznego w szczególności aktualny odpis z Krajowego rejestru Sądowego lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, pełnomocnictwo.

3. Wykaz wykonanych przez Wykonawcę głównych usług, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz usługi zostały wykonane, zakresem opracowań oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane należycie - załącznik Nr 4 do Zapytania ofertowego.

Wykonawca do wykazu załączy co najmniej te dowody, które będą potwierdzały spełnienie warunku posiadania doświadczenia.

Dowodami są:

- poświadczenia, referencje,

- inne dokumenty – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa powyżej.

4. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności - załącznik Nr 5 do Zapytania ofertowego.

5. Dokumenty potwierdzające stosowne uprawnienia głównego projektanta i jego przynależność do odpowiedniej zawodowej izby urbanistów.

VII. Kryteria oceny oferty:

1.        Kryterium oceny oferty: cena brutto.

Najkorzystniejsza oferta będzie oferta z najniższą ceną brutto

VIII. Miejsce, termin składania oferty:

1.      Termin składania oferty upływa w dniu 30.07.2021 r. o godzinie 12.00.

2.      Ofertę należy złożyć:

- w zamkniętej kopercie na biuro obsługi interesanta Urzędu Gminy w Solcu – Zdroju, ul. 1 Maja 10, 28-131 Solec – Zdrój, parter. Kopertę proszę zatytułować ,,Oferta cenowa – opracowanie Studium oraz MPZP Solec-Zdrój” lub

- przesyłając na adres poczty elektronicznej: ug@solec-zdroj.pl w postaci skanu wypełnionego i podpisanego formularza ofertowego wraz wymaganymi załącznikami.

- składając ofertę za pośrednictwem platformy https://solec-zdroj.ezamawiajacy.pl/ w postaci skanu wypełnionego i podpisanego formularza ofertowego wraz wymaganymi załącznikami.

3.      Za termin złożenia oferty uważa się termin jej wpływu do Zamawiającego. Oferty złożone po tym terminie określonym w pkt 1 nie zostaną rozpatrzone.

4.      Oferty nadesłane pocztą będą zakwalifikowane do postępowania o zmówienie pod warunkiem dostarczenia ich przez pocztę w miejsce i w czasie określonym w pkt 1 i pkt 3.

IX. Opis sposobu przygotowania oferty:

1.      Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w języku polskim w jednym egzemplarzu.

2.      Ofertę oraz wszelkie załączniki określone m.in. w pkt VI zapytania ofertowego do oferty podpisują osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.

3.      Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela, jest on zobowiązany do przedłożenia właściwego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego.

4.      Za podpisane uznaje się własnoręczny czytelny podpis lub podpis wraz z pieczątką pozwalający na zidentyfikowanie podpisu.

5.      Oferta oraz pozostałe dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie załączników, winny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami co do treści.

6.      Składane dokumenty i zaświadczenia powinny posiadać aktualne daty zgodne z wymaganiami Zapytania Ofertowego oraz powinny być złożone w oryginale lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

7.      Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nienależytego oznakowania koperty/opakowania lub braku którejkolwiek z wymaganych informacji, w szczególności za złe skierowanie przesyłki i jej nieterminowe dostarczenie.

8.      Pełnomocnictwa, zobowiązania podmiotów trzecich winne być złożone w formie oryginałów w przypadku ofert złożonych na biuro obsługi interesanta Urzędu Gminy, w przypadku ofert złożonych na adres poczty elektronicznej lub poprzez platformę https://solec-zdroj.ezamawiajacy.pl/ w postaci skanu z zobowiązaniem dostarczenia oryginału przed podpisaniem umowy.

9.      Wykonawca może złożyć tylko 1 ofertę pod rygorem odrzucenia złożonych ofert.

X. Istotne postanowienia końcowe:

Wzór projektu umowy zawiera załącznik nr 3 do niniejszego Zapytania Ofertowego.

XI. Imię i nazwisko, stanowisko oraz nr tel. osoby uprawnionej do udzielania dodatkowych wyjaśnień w sprawie zamówienia:

Grzegorz Jabłoński tel: +48 41 377 60 39, fax: +48 41 377 60 22. grzegorz.jablonski@solec-zdroj.pl

XII. Termin związania ofertą:

Wykonawca związany będzie złożoną ofertą przez okres 30 dni przyjmując, że pierwszym dniem związania ofertą jest dzień otwarcia oferty.

XIII. Zastrzeżenia Zamawiającego:

1.      Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania Wykonawcy do złożenia wyjaśnień w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

2.      Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podawania przyczyny.

XIV. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

1.   Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

2.   Wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

2.1. Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania umowy zawartej w wyniku postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia w wysokości 5 % ceny całkowitej podanej w ofercie.

2.2. Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w pełnej wysokości, niezależnie od formy jego wniesienia, najpóźniej w dniu podpisania umowy, ale przed jej podpisaniem.

3.  Forma zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

3.1. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:

1)  pieniądzu,

2)  gwarancjach bankowych,

3)  gwarancjach ubezpieczeniowych,

3.2. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaci przelewem na następujący rachunek bankowy Zamawiającego: 66851700070000000003900013 z dopiskiem :

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy - „Opracowanie Studium i MPZP Solec-Zdrój”.

3.3. W przypadku wnoszenia zabezpieczenia w innej formie niż pieniężna, powinno ono być wystawione jako bezwarunkowe i nieodwołalne na okres obejmujący wykonanie przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem terminów, o których mowa w pkt 3.5.

3.4. W przypadku wnoszenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie niepieniężnej jako Beneficjenta gwarancji należy wskazać: Gminę Solec-Zdrój

3.5. Zamawiający zwróci zabezpieczenie należytego wykonania umowy w następujący sposób:

1) 70 % wartości zabezpieczenia – Zamawiający zwróci lub zwolni w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane,

2) 30 % wartości zabezpieczenia – Zamawiający zwróci lub zwolni nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady. 

XV. Przetwarzanie danych osobowych

1. Wykonawca składając ofertę w postępowaniu, wyraża zgodę na przetwarzanie, przekazanych przez niego danych osobowych w toku postępowania oraz realizacji umowy, w przypadku wyboru oferty Wykonawcy jako najkorzystniejszej, dla celów prowadzenia niniejszego postępowania, a w przypadku wybrania oferty Wykonawcy jako najkorzystniejszej: wykonania umowy, dochodzenia roszczeń z umowy, a także prowadzenia i archiwizacji, ewaluacji oraz kontroli niniejszego postępowania przez Zamawiającego i uprawnione organy.

2.    Zamawiający informuje, że Administratorem danych osobowych Wykonawcy jest Wójt Gminy Solec-Zdrój, ul. 1 Maja 10, 28-131 Solec-Zdrój, tel. (041) 3776039, e-mail: ug@solec-zdroj.pl

3.   W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych P. Zbigniew Kolus, za pośrednictwem adresu e-mail: iod.rodo.ochrona@gmail.com

4.  Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie   zamówienia publicznego oraz w celu archiwizacji.

5. Podstawą prawną przetwarzania danych Wykonawcy oraz osób, których dane zostaną powierzone Zamawiającemu do przetwarzania przez Wykonawcę jest:

- art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (tzn. zgoda osoby, której dane dotyczą w przypadku Wykonawcy),

- art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (tzn. przetwarzanie jest niezbędne do prowadzenia postępowania, wykonania umowy w przypadku wyboru oferty Wykonawcy, do podjęcia działań na żądanie Wykonawcy przed zawarciem umowy),

- art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia ogólnego o ochronie danych (tzn. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego, który ciąży na Zamawiającym jak np. obowiązek archiwizacyjny) oraz

- art. 9 ust. 2 lit. f rozporządzenia ogólnego o ochronie danych (tzn. przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń).

6.  Dane osobowe będą ujawniane wykonawcom oraz wszystkim zainteresowanym, a także podmiotom przetwarzającym dane na podstawie zawartych umów.

7.  Dane osobowe przekazane przez Wykonawcę w postępowaniu przetwarzane będą przez Zamawiającego przez okres trwania postępowania oraz w celach archiwizacyjnych, dane osobowe Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza – przez okres, który umowa będzie wykonywana, a także później tj. do czasu upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy oraz w celach archiwizacyjnych i kontrolnych przez 5 letni okres trwałości Projektu zgodnie z Umową o dofinansowanie projektu. Okresy te dotyczą również Wykonawców, którzy złożyli oferty i  nie zostały one uznane, jako najkorzystniejsze (nie zawarto z tymi Wykonawcami umowy).

8.   Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do danych. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

9.   Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie może uniemożliwić Zamawiającemu dokonanie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia, co skutkować może wykluczeniem wykonawcy z postępowania lub odrzuceniem jego oferty.

 

DOKUMENTY DO POBRANIA:

Załączniki do zapytania ofertowego wraz z zapytaniem

 

 

………………………………………….

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 310
Wprowadził do systemu: Błażej Fortuna, data: 2021-07-16 08:54:18
Opublikował: Błażej Fortuna, data publikacji: 2021-07-16 08:58:48
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu