Wersja do druku

Zamawiający:

Gmina Solec-Zdrój

Adres:
Solec-Zdrój
28-131 Solec-Zdrój

Kontakt:
tel. 041 377 60 41, fax. 041 377 60 22
E-mail:ug@solec-zdroj.pl
Strona www: www.solec-zdroj.pl

Numer ID: 300

Data publikacji:
2021-09-30 09:21:48

Przedmiot: Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych nr ewidencyjny działki 598 w miejscowości Strażnik gm. Solec-Zdrój

Treść przetargu:

Znak: RIG.701.13.1.2021                                                      

  Solec-Zdrój, dnia 30.09.2021 r.

  

ZAPYTANIE OFERTOWE

Gmina Solec-Zdrój zaprasza do składania ofert cenowych  na wykonanie robót budowalnych obejmujących zadanie pn. „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych nr ewidencyjny działki 598 w miejscowości Strażnik gm. Solec-Zdrój” na długości 0,450 km.

 

I.              Zamawiający: 

Gmina Solec-Zdrój, ul. 1 Maja 10, 28-131 Solec-Zdrój

NIP 655-18-79-623 ,  Regon 291010754

 II.                Tryb udzielania zamówienia publicznego:

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone z wyłączeniem przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) z uwagi na wartość zamówienia.

 III.             Opis przedmiotu zamówienia: 

1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Strażnik na dz. ew. nr 598 od km 0+000 do km 0+450, obejmująca swym zakresem m.in:

- mechaniczne wyrównanie podłoża równiarką samojezdną,

- wykonanie podbudowy kamiennej z kruszywa kamiennego fr. 0-31,5mm o grubości 12 cm po zagęszczeniu i szerokości 3m.

 2. Szczegółowy opis i zakres rzeczowy przedmiotu umowy zawierają:

a) przedmiar robót,

b) mapa z lokalizacją modernizowanego odcinka drogi,

c) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.

 3. Wykonawca zapewni transport materiału kamiennego na teren budowy drogami gminnymi: nr 384081T Strażnik przez wieś lub nr 384098T Strażnik-Konstantynów i nr 384097T  Strażnik-Konstantynów-Czarny Gaj samochodami o masie całkowitej (rzeczywista masa pojazdu wraz z ładunkiem) nie przekraczającej 15 ton.

 IV.             Kryteria oceny i wyboru oferty :

1.    Kryterium oceny oferty: cena - waga 100%. 

2.    Zamawiający jako najkorzystniejszą ofertę wybierze ofertę z najniższą ceną brutto.

 V.  Termin i miejsce składania ofert :

1.    Termin składania oferty upływa w dniu  07.10.2021 r. o godzinie 10.00.

2.    Ofertę należy złożyć:

- w formie papierowej w zaklejonej kopercie w Biurze Obsługi Interesanta na parterze budynku lub przesłać na adres Zamawiającego,

lub:

- w formie skanu podpisanego formularza przesłanego na adres poczty elektronicznej: inwestycje@solec-zdroj.pl .

3.    Za termin złożenia oferty uważa się termin jej wpływu do Zamawiającego. Oferty złożone po tym terminie określonym w pkt 1 nie zostaną rozpatrzone.

4.    Oferty nadesłane pocztą będą zakwalifikowane do postępowania o zmówienie pod warunkiem dostarczenia ich przez pocztę w miejsce i w czasie określonym w pkt 1 i pkt 3.

 VI.             Termin realizacji zamówienia :

- termin wykonania robót - od dnia zawarcia umowy do dnia 10.11.2021r.,

- ostateczny termin zgłoszenia gotowości do odbioru  10.11.2021r.

VII.     Warunki udziału w postępowaniu: 

Zamawiający nie formułuje warunków udziału w postępowaniu.

 VIII.       Opis sposobu przygotowania oferty :

Ofertę należy złożyć na przygotowanym formularzu ofertowym – załącznik nr 1.

Przed podpisaniem umowy na realizację zadania Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć zamawiającemu kosztorys ofertowy, na podstawie którego skalkulowana została cena przedstawiona w formularzu ofertowym.

 IX.             Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

1. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. Zabezpieczenie służy także pokryciu roszczeń z tytułu rękojmi za wady.

2. Wykonawca zobowiązany jest przed zawarciem umowy, najpóźniej w dniu podpisania umowy do wniesienia w całości zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny ofertowej brutto.

3. Zabezpieczenie może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:

-  w pieniądzu;

- w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym.

- gwarancjach bankowych

- gwarancjach ubezpieczeniowych.

4. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wnosi przelewem bankowym na rachunek bankowy Zamawiającego:

Gmina Solec  -Zdrój

Nadwiślański Bank Spółdzielczy w Solcu  -Zdroju

nr rachunku : 66851700070000000003900013

z dopiskiem: Zabezpieczenie należytego wykonania umowy na zadanie „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych nr ewidencyjny działki 598 w miejscowości Strażnik gm. Solec-Zdrój” .

5. Zamawiający dokona zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy w następujący sposób:

a) 70% wartości zabezpieczenia zostanie zwrócone w terminie 30 dni, od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane - podpisania protokołu końcowego odbioru zadania,

b) 30% wartości zabezpieczenia zostanie pozostawione przez Zamawiającego na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady. Kwota ta zostanie zwrócona w terminie 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady.

6. W zależności od formy wniesienia zabezpieczenia stosowne zapisy zostaną wprowadzone do umowy.

7. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza może, w celu uzyskania pewności w przedmiocie prawidłowego wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zwrócić się do Zamawiającego o akceptację treści wzmiankowanego zabezpieczenia.

8. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

9. W przypadku, gdy Wykonawcy występujący wspólnie wnoszą zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie innej niż pieniądz, w treści gwarancji lub poręczenia w sposób jednoznaczny i niebudzący wątpliwości, muszą zostać wskazane, jako Wykonawcy zamówienia publicznego, wszystkie podmioty występujące wspólnie.

10. Jeżeli zabezpieczenie należytego wykonania umowy jest wnoszone w formie gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej, z treści gwarancji musi jednoznacznie wynikać nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie Gwaranta do zapłaty Zamawiającemu kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

 XI. Istotne postanowienia końcowe:

Wzór projektu umowy zawiera załącznik nr 2 do niniejszego Zapytania Ofertowego.

 XII. Imię i nazwisko, stanowisko oraz nr tel. osoby uprawnionej do udzielania dodatkowych wyjaśnień w sprawie zamówienia:

Błażej Fortuna  tel: +48 41 377 60 39,  fax: +48 41 377 60 22; inwestycje@solec-zdroj.pl

 XIII. Termin związania ofertą:

Wykonawca związany będzie złożoną ofertą przez okres 30 dni przyjmując, że pierwszym dniem związania ofertą jest dzień otwarcia oferty;

 XIV. Zastrzeżenia Zamawiającego:

1.      Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania Wykonawcy do złożenia wyjaśnień w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

2.      Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podawania przyczyny.

 XV.     Załączniki do zapytania:

1.    Formularz ofertowy.

2.    Wzór umowy

3.    Przedmiar robót.

4.    Dokumentacja projektowa

5.    STWiORB

 XV. Przetwarzanie danych osobowych

1.    Wykonawca składając ofertę w postępowaniu, wyraża zgodę na przetwarzanie, przekazanych przez niego danych osobowych w toku postępowania oraz realizacji umowy, w przypadku wyboru oferty Wykonawcy jako najkorzystniejszej, dla celów prowadzenia niniejszego postępowania, a w przypadku wybrania oferty Wykonawcy jako najkorzystniejszej: wykonania umowy, dochodzenia roszczeń z umowy, a także prowadzenia i archiwizacji, ewaluacji oraz kontroli niniejszego postępowania przez Zamawiającego i uprawnione organy.

2.    Zamawiający informuje, że Administratorem danych osobowych Wykonawcy jest Wójt Gminy Solec-Zdrój, ul. 1 Maja 10, 28-131 Solec-Zdrój, tel. (041) 3776039, e-mail:ug@solec-zdroj.pl

3.    W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, za pośrednictwem adresu e-mail: iod.rodo.ochrona@gmail.com

4.    Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie   zamówienia publicznego oraz w celu archiwizacji.

5.    Podstawą prawną przetwarzania danych Wykonawcy oraz osób, których dane zostaną powierzone Zamawiającemu do przetwarzania przez Wykonawcę jest:

a)    art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (tzn. zgoda osoby, której dane dotyczą w przypadku Wykonawcy),

b)   art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (tzn. przetwarzanie jest niezbędne do prowadzenia postępowania, wykonania umowy w przypadku wyboru oferty Wykonawcy, do podjęcia działań na żądanie Wykonawcy przed zawarciem umowy),

c)    art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia ogólnego o ochronie danych (tzn. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego, który ciąży na Zamawiającym jak np. obowiązek archiwizacyjny) oraz

d)   art. 9 ust. 2 lit. f rozporządzenia ogólnego o ochronie danych (tzn. przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń).

6.    Dane osobowe będą ujawniane wykonawcom oraz wszystkim zainteresowanym, a także podmiotom przetwarzającym dane na podstawie zawartych umów.

7.    Dane osobowe przekazane przez Wykonawcę w postępowaniu przetwarzane będą przez Zamawiającego przez okres trwania postępowania oraz w celach archiwizacyjnych, dane osobowe Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza – przez okres, który umowa będzie wykonywana, a także później tj. do czasu upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy oraz w celach archiwizacyjnych i kontrolnych przez 5 letni okres trwałości Projektu zgodnie z Umową o dofinansowanie projektu. Okresy te dotyczą również Wykonawców, którzy złożyli oferty  i  nie zostały one uznane, jako najkorzystniejsze (nie zawarto z tymi Wykonawcami umowy).

8.    Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do danych. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

9.    Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie może uniemożliwić Zamawiającemu dokonanie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia, co skutkować może wykluczeniem wykonawcy z postępowania lub odrzuceniem jego oferty.

DOKUMENTY DO POBRANIA:

Załączniki do zapytania ofertowego 

 

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 532
Wprowadził do systemu: Błażej Fortuna, data: 2021-09-30 09:21:48
Opublikował: Błażej Fortuna, data publikacji: 2021-09-30 09:21:57
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu