Wersja do druku

Zamawiający:

Gmina Solec-Zdrój

Adres:
Solec-Zdrój
28-131 Solec-Zdrój

Kontakt:
tel. 041 377 60 41, fax. 041 377 60 22
E-mail:ug@solec-zdroj.pl
Strona www: www.solec-zdroj.pl

Numer ID: 309

Data publikacji:
2022-02-09 09:37:11

Przedmiot: Zapytanie ofertowe na wykonanie rozgraniczenia nieruchomości

Treść przetargu:

Solec – Zdrój, dn. 09.02.2022.

Znak: RIG-III.6830.1.2022

Nazwa i adres zamawiającego

Gmina Solec – Zdrój

Ul. 1 Maja 10, 28-131 Solec – Zdrój

Tel. 41 377 60 41 wew. 51

Adres: E-PUAP /4pq8ba3d7p/skrytka

ug@solec-zdroj.pl

 

Zapytanie ofertowe

dotyczące zamówienia o wartości poniżej 130 tys. złotych netto, do którego nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) na wykonanie rozgraniczenia nieruchomości.

 

Opis przedmiotu zamówienia:

1)      Wykonanie rozgraniczenia działki oznaczonej nr ew. 457 obręb Solec - Zdrój z działką o nr ew. 456/6 obręb Solec - Zdrój, gm. Solec – Zdrój.

2)      W przedmiotowej sprawie rozgraniczenie ma na celu ustalenie faktycznego przebiegu granic działek przez określenie położenia punktów i linii granicznych, utrwalenie tych punktów znakami granicznymi na gruncie oraz sporządzenie odpowiednich dokumentów.

3)      Rozgraniczenie nieruchomości obejmuje wszystkie czynności techniczne i formalno - prawne niezbędne do sporządzenia całości dokumentacji wraz ze stabilizacją trwałą.

4)      Termin realizacji zamówienia: 4 miesiące od dnia podpisania umowy

5)      O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się oferenci posiadający uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii.

 Sposób przygotowania oferty:

Oferent powinien sporządzić ofertę w języku polskim komputerowo, pismem maszynowym lub technicznym drukowanym. Wszystkie kwoty w PLN należy zaokrąglać do 2 miejsc po przecinku. Stawki podatku VAT należy obliczyć zgodnie z obowiązującymi przepisami. Oferta musi zawierać nazwę, adres oferenta i cenę oraz musi być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do występowania w obrocie prawnym w imieniu oferenta, przy czym podpis lub podpisy muszą być czytelne.

 

Termin i miejsce złożenia oferty:

Ofertę należy złożyć do dnia 16.02.2022r. do godz. 15.00

1)      w zamkniętej kopercie do pojemnika ustawionym przy wejściu do Urzędu Gminy w Solcu – Zdroju, ul. 1 Maja 10, 28-131 Solec – Zdrój, parter. Kopertę proszę zatytułować ,,Oferta cenowa – rozgraniczenie Solec-Zdrój” lub

2)      na adres poczty elektronicznej: ug@solec-zdroj.pl w postaci skanu wypełnionego i podpisanego formularza ofertowego lub

3)      w przypadku posiadania profilu zaufanego na adres skrzynki podawczej: /4pq8ba3d7p/skrytka w postaci skanu wypełnionego i podpisanego formularza ofertowego.

 

Za ofertę złożoną w terminie uważa się datę otrzymania oferty a nie datę nadania w Urzędzie Pocztowym.

Zastrzega się prawo do unieważnienia zapytania ofertowego na każdym etapie bez podania przyczyny.

 

Ocena ofert

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

Cena – 100 %

Zapytania o przedmiot zamówienia:

Wszelkich informacji dot. przedmiotu zamówienia można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy w Solcu – Zdroju w Referacie Inwestycji Rozwoju Gminy i Środowiska, ul. 1 Maja 10, 28-131 Solec –Zdrój pod nr telefonu 41 377 60 41 wew. 51.

 

Załącznik:

1)      Formularz ofertowy

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:

1.      Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Solec Zdrój (28-131 Solec Zdrój,
ul. 1 Maja 10, tel.: 41 377-60-41)

2.      W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl.

3.      Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze.

4.      Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.

5.      Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia.

6.      Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.

7.      Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:

- dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.

- wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się
z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych,
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

 

 

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 219
Wprowadził do systemu: Błażej Fortuna, data: 2022-02-09 09:37:11
Opublikował: Błażej Fortuna, data publikacji: 2022-02-09 09:37:19
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu